FI EN
Mikko Hupa

Toppar och ett brett utbud vid Åbo Akademi

6.3.2015

Enligt rektor Mikko Hupa, som började vid årsskiftet 2015, ska Åbo Akademis profilering lösas på annat sätt än annanstans. Tryggande av den svenskspråkiga universitetsundervisningen, internationalitet och interna spetsforskningsenheter är viktiga.

”Vår lagstadgade uppgift är att erbjuda svenskspråkig universitetsundervisning inom ett brett område. Vi ska alltså ha undervisning inom flera områden, men vi kan inte sträva efter forskning i internationell toppklass inom alla områden. För oss är det särskilt svårt att överväga om vi kan avlägsna något som redan existerar, eftersom vi redan nu har endast en professor i många små ämnen. Profileringen ska ske på ett annat sätt, dvs. vi ska klart visa våra starka områden”, konstaterar Mikko Hupa.

”Ett annat väsentligt mål är dock att vi inom vissa områden ska bedriva forskning i världsklass. Vi vill inte fastställa områdena för toppforskning för flera årtionden framåt, utan även nya områden kan bli konkurrenskraftiga. Det är väsentligt att vi har beredskap att bevara toppnivån inom vissa områden.”

Åbo Akademi har klarat sig bra inom kemiteknik, funktionell materialteknik, psykologi samt biologi med inriktning på medicin, där universitetet samarbetar intensivt med Åbo universitet.

Även om det delvis är svårt att profilera Åbo Akademi på grund av kravet på svenskspråkighet, anser Hupa att det är ett bra gemensamt, nationellt mål. Han önskar dock att universitetens särdrag och ramvillkor ska beaktas i finansieringsbesluten för att stödja profileringen.

"Det är utan vidare klart att alla universitet inte kan göra allt. Vid profileringen och finansieringen av den ska man akta sig för att kasta ut barnet med badvattnet i processen."

Samarbete stärker profileringen

Enligt Hupa sker profileringen av universitet naturligt när de vet bättre om varandras verksamhet. Rektorernas samarbete och tankeutbyte har nyckelroll i utvecklingen av universitet.

”Jag har varit med i samarbetsgrupper som prorektor. Kontakten mellan universiteten och benchmarking fungerar särskilt bra inom det tekniska området. När vi vet vad respektive universitet gör, leder informationen till spontan styrning och samordning. Vi kan tänka att det inte lönar sig för oss att göra något som någon annan redan gör på toppnivå”, säger Hupa.

Samarbete och information om andras val hjälper till att bearbeta Åbo Akademis strategi. Hupa uppdaterar den under våren med universitetets styrelse.

”Strategin ska vara mer konkret och precis. Behovet av profilering är det besvärligaste diskussionsämnet hos oss, så vår egen intention ska lyftas tydligare fram.”

Ökad internationalitet

Hupa önskar att Åbo Akademi om fyra år skulle vara mer öppen och internationell än idag.

”Internationalitet skapar egna utmaningar för oss. Vår svenskspråkiga mission utesluter inte internationella kontakter. Vi kan fortfarande naturligt utvidga samarbetet till exempel i Norden. Studerandenas och forskarnas rörlighet ökar hela tiden, även om utvecklingen har varit långsammare i Europa än i Nordamerika.

Hupa berömmer att Åbo Akademi är ett språkkunnigt universitet där alla i praktiken är trespråkiga. Av Akademis avhandlingar är cirka hälften gjorda av internationella forskare.

”Allt som allt är de finländska forskarnas mobilitet svagare än i övriga Europa. Det skulle vara mycket viktigt att bedriva postdoktoral forskning utomlands. Här finns ett klart utrymme för utveckling. Även om forskarna kan få finansiering till exempel från Finlands Akademi och olika stipendiesystem, åker finländarna inte lätt utomlands för att bedriva forskning”, beklagar Hupa.

Förändringar i praktiken

Åbo Akademi har genomgått stora organisationsförändringar. I början av år 2015 sammanslogs de tidigare tolv institutionerna till fyra fakulteter. Fakulteterna leds av dekaner som har mer uppgifter och ansvar än de tidigare institutionscheferna. Dekanerna har stora befogenheter att verka i sina fakulteter, de får föreslå och genomföra riktlinjer samt bestämma om tillsättning av tjänster och fastställa discipliner.

”Arbetet med en ny slags ledningsgrupp som består av dekaner är en intressant modell. Förändringen till fyra fakulteter är en stor strukturell förändring som erbjuder en ny möjlighet att göra saker bättre”, säger Hupa.

”Universitetens styrelsemodeller diskuteras nu livligt. Å ena sidan vill man ha kollegialt beslutsfattande enligt gammal tradition, å andra sidan vill man ge mera befogenheter till de stora enheternas ledare. Jag tror att största delen dock har behov av att effektivisera beslutsprocesserna, så Åbo Akademis modell kan bli vanligare även annanstans.”

Hupa önskar att Åbo Akademis nya organisation kommer att ha befäst sin plats efter att hans rektorsperiod har slutat om fyra år.

”Jag hoppas att det inte då längre sitter en stor grupp som funderar över organisationsförändringar, utan att de skulle vara så etablerade att man inte längre behöver fundera på dem.” 

Ursprunglig text på finska: Liisi Tamminen
Foto: Robert Seger

Senast ändrad 18.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »