FI

Hur får vi hållbar tillväxt och välfärd i Finland år 2030?

I slutrapporten för framtidsredogörelsens framsynsfas som presenterades i dag den 14 februari lyfter man fram nya perspektiv på hur Finland ska nå framgång år 2030.

"Framsynsrapporten skakar enligt sitt syfte om vår bild av framtiden. Nu måste vi se till att de bästa idéerna omsätts snabbt i praktiken. Vi måste få igång en hållbar tillväxt och ha ett tillräckligt djärvt långtidsperspektiv för att kunna trygga medborgarnas välfärd. Under våren bereder regeringen en framtidsredogörelse till riksdagen som fokuserar på detta. Målet är få ett perspektiv inför 2030 och mod att förnya Finland och att skapa en fruktbar miljö för hållbar tillväxt och medborgarnas välfärd. Att ta vara på möjligheterna är sedan i huvudsak företagens och medborgarnas uppgift", konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori, ordförande för den ministerarbetsgrupp som styr beredningen av framtidsredogörelsen.

Rapporten överlämnades av Tekes generaldirektör Pekka Soini och togs emot av statssekreterare Marja Rislakki vid arbets- och näringsministeriet på ministerarbetsgruppens vägnar.

"Framsynsarbetet hjälper oss att hitta nya riktningar för Finland och vi kan påverka den framtida utvecklingen. Här framhävs samarbete, smidighet och flexibilitet. Målet för framsynsarbetet har varit en positiv anda som får in Finland på en bana av hållbar tillväxt. Försök har en nyckelroll, med hjälp av dem kan vi snabbt omsätta resultaten i praktiken", sade Tekes generaldirektör Pekka Soini, som talade vid presskonferensen.

Ett spänstigt samhälle blir en konkurrensfördel

Som ett litet land kan Finland enkelt anpassa sig efter förändringar i omvärlden. Detta är en viktig konkurrensfördel för Finland. Klimatförändringen, den snabba tekniska utvecklingen och den ekonomiska krisen gör att vi måste vara beredda att ändra även bra planer snabbt och ofta. Ett spänstigt samhälle klarar sig genom brytningsskeden och chocker utan att lamslås. Den kulturella mångfalden stärker Finlands framgång i den globala världen. Samhällelig välfärd förstås i vid mening och mäts inte enbart i BNP-tillväxt.

Ett land med framgångsrika företag och mångkunniga människor

De finländska företagen klarar sig bra i de globala värdenätverken och kärnan i kompetensen utvecklas i Finland. Världens bästa utbildningssystem ger alla finländare beredskap att agera på olika håll i världen. De finländska företagen är föregångare inom digitalt värdeskapande. Tröskeln för att bli företagare är låg och det är naturligt att stäva efter tillväxt. Genom att rationalisera de sociala förmånerna får vi ett system där arbete alltid lönar sig och där människor sporras till ett aktivt liv. Utöver toppexperterna har även personer med grundutbildning meningsfulla arbetsuppgifter. Studier, arbete, företagande, frivilligarbete, familjeliv och pensionärsliv varvas på nya sätt.

Natur och logistik viktiga i norr

Förbindelserna till Ishavet gör Finland till en knutpunkt för Europas arktiska trafik. Det arktiska områdets betydelse ökar i och med att polarisen smälter, stora råvarufyndigheter blir tillgängliga och turismen ökar. Finland är inte längre i Europas periferi utan mitt i de globala strömningarna. Därför måste Finland vara världsbäst på arktisk kompetens. Industri, energiinvesteringar och markanvändning måste sammanjämkas med naturvärden, den lokala befolkningen och de traditionella näringarna.

IKT förenklar förvaltningen och skapar välfärd i vardagen

Den tekniska utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter inom alla områden. När arbetskraften minskar kan vi överlåta en del av arbetet åt robotar, vilket ger utrymme för mänsklighet och mänskliga möten. Överallt krävs helt nya slags färdigheter. I framtiden är Finland också en föregångare inom digital förvaltning. Offentliga tjänster är lättillgängliga, all information finns i elektronisk form och står till medborgarnas förfogande. Förvaltningen och det civila samhället samverkar på ett smidigt sätt, och även medborgare och företag deltar i serviceproduktionen. Förvaltningen skapar möjligheter.

Knapphet och digital kompetens öppnar möjligheter

För att jorden ska förbli livsduglig krävs resurseffektivitet och låga koldioxidutsläpp. Detta innebär en möjlighet för Finland, och därför måste vi vara en föregångare och förebild även i ett globalt perspektiv. Digitaltekniken förändrar världen snabbt och det immateriella värdeskapandet växer till samma storleksklass som produktionen av varor och tjänster. I en ny värld med starkt ömsesidigt beroende utnyttjar Finland hög expertis och specialisering. Även mindre företag hittar sin plats i den nya globala arbetsfördelningen.

Responsen på rapporten utnyttjas i den fortsatta beredningen av framtidsredogörelsen

Rapporten finns i elektronisk form på adressen www.2030.fi. Den respons på rapporten som samlas in på nätet kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen av framtidsredogörelsen.

Beredningen av framtidsredogörelsen föregicks för första gången av en särskild framsynsfas

I beredningen av regeringens framtidsredogörelse ingick för första gången en särskild framsynsfas, vars syfte var att hitta nya riktningar för Finland.

Ministerarbetsgruppen för framtidsredogörelsen behandlade i april 2012 valet av teman för arbetet med redogörelsen, och beslutade inleda arbetet utifrån följande sex teman: Knappheten även en möjlighet, En ny nordlig geografi, Företagen i omvandling, Förvaltningen som ett verktyg: innovativt förnyande av produktionen av offentlig service, Framtidens arbetsliv samt Medborgarnas välfärd och delaktighet. Förutom dessa behandlades fyra genomgående teman, dvs. Flexibilitet och kristålighet, Kompetens och skicklighet, Utnyttjande av IKT och Den globala aspekten.

Framsynsfasen genomfördes som ett samarbete mellan statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes. I arbetet deltog en stor mängd oberoende specialister och experter inom olika områden och från olika forskningsinstitut, företag och frivilligorganisationer. Medborgarna gavs möjlighet att diskutera på webbplatsen www.2030.fi, och under evenemang på sju orter i Finland hösten 2012 kunde deltagarna komma med idéer, diskutera och dryfta Finlands framtid och möjligheter. Redogörelsen överlämnas till riksdagen under hösten 2013.

Ytterligare information: Pekka Lindroos, generalsekreterare för framtidsredogörelsen, tfn 050 396 3313, statsrådets kansli samt Pete Pokkinen, specialmedarbetare för minister Vapaavuori, tfn 040 756 7180, arbets- och näringsministeriet

Källa: Statsrådets kansli

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »