FI EN

Framgångsrik sameuropeisk forskning om religionens inverkan i samhället

(12.06.12)

ERA-NET-projektet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) tog sikte på att utveckla samarbetet mellan vetenskapsorganisationer som finansierar samhällsvetenskaplig forskning. Mellan 2007 och 2010 genomförde NORFACE forskningsprogrammet Relemerge (Re-emergence of Religion as a Social Force in Europe), som var ett samarbete mellan tolv nationella finansiärer. Programmet koordinerades av Finlands Akademi. Målet med Relemerge var att undersöka religionens ökande inverkan i samhället. Man ville uppnå genuint gränsöverskridande forskarsamarbete och koordinering mellan programmets projekt. Enligt en färsk utvärderingsrapport publicerad av Norges forskningsråd lyckades Relemerge nå dessa mål.

Till nytta för alla medlemsländer

I forskningsprogrammets utlysning år 2006 deltog drygt 60 ansökningar, varav 26 gick vidare till det andra steget. Finansiering beviljades till tio projekt. Dessutom finansierades två projekt för kapacitetsuppbyggnad som skulle vara till nytta för samtliga projekts medlemmar. De finansierade projekten omfattade forskare från tio NORFACE-länder. Programmets budget var 5,4 miljoner euro och den samlades in genom samfinansiering enligt den s.k. common pot-principen.

”Idén med denna samfinansiering är att varje partner förbinder sig att delta i finansieringen med en viss summa som baseras på befolkning och BNP per capita – och detta redan innan man väljer ut de projekt som ska finansieras. På så vis kan man försäkra sig om att de vetenskapligt högklassigaste projekten beviljas finansiering. Det kan således hända att ett partnerlands common pot-andel inte går till landets egna forskare, utan till konsortier av forskare från andra länder. Detta hände t.ex. i Estlands och Islands fall”, berättar Satu Huuha-Cissokho, vetenskapsrådgivare vid Finlands Akademi och koordinator för programmet.

”Å andra sidan fick samtliga finansiärländer på detta sätt en möjlighet att dra nytta av programmets vetenskapliga koordination. De fick alltså valuta för sina pengar. Samfinansieringen fick alla parter att jobba mot samma mål.”

Centrala iakttagelser

Enligt utvärderingspanelen lyckades forskningsprogrammet väl med att locka till sig vetenskapligt högklassiga projekt. Det var främst tack vare utlysningens omfattande tema samt för att forskarna kunde skapa sina egna forskningsfrågor. Panelen konstaterar dock att den korta utlysningstiden kanske gjorde att många utmärkta sökande inte kunde delta. Därför rekommenderar panelen att utlysningstiden förlängs så att informationen skulle nå så många som möjligt och så att också de bästa forskarna hinner delta. Panelen rekommenderar vidare att framtida kapacitetsuppbyggande projekt ska fokuseras på för forskningsprogrammet väsentliga aspekter.

Panelen skriver i sin utvärderingsrapport att NORFACE-samarbetet uppmuntrade forskarna att idka forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Samarbetet stärkte det europeiska forskningssamarbetet och undersökte viktiga teman i fråga om den europeiska offentliga politiken. Det visade sig vara ett mer flexibelt sätt att finansiera internationellt samarbete och ett mycket mer effektivt sätt att förbättra den internationella synligheten.

Panelen beaktade även kommande forskningsprogram och fäste uppmärksamhet vid organiseringen, dokumenteringen och rapporteringen av Relemerge. Eftersom Relemerge var ett pilotprojekt, ville finansiärerna lära sig av det och utnyttja erfarenheterna i sin egen verksamhet.

Värdefulla lärdomar

Finlands Akademi bar huvudansvaret för forskningsprogrammets koordinering. Akademin förberedde själva utlysningen och tog hand om bedömningen av ansökningar. Dessutom svarade Akademin för common pot-finansieringen och för själva penningtrafiken. Forskarna i programmet rapporterade direkt till Akademin, vilket kanske krävde mycket av Akademin, men det underlättade forskarnas arbete. De hade endast en kontaktpunkt i alla faser av programmet.

”Det finns ingen färdig modell för sådana här internationella utlysningar. Det var därför mycket viktigt att samarbeta tätt med de andra medverkande länderna. Vi använde oss till en stor del av Akademins välutvecklade utlysningsprocedurer och finansieringsregler, förstås med beaktande av NORFACE-finansieringens särdrag. Som tjänstemän jobbade vi hårt för att också skapa nya handlingsmodeller. Allt detta ledde till en rätt fungerande helhet”, berättar Huuha-Cissokho.

Allt som allt var Akademins erfarenheter av forskningsprogrammet Relemerge mycket positiva. Utlysningen i två steg fungerade bra och processen gav Akademin värdefulla lärdomar.

Enligt Huuha-Cissokho tycktes samfinansieringsmodellen fungera så bra att det var lätt att senare bygga vidare på den. ”Tack vare framgången av det samfinansierade forskningsprogrammet var det enkelt att få medlemsländerna att finansiera NORFACE-utlysningen Migration in Europe – Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics år 2008.”

Mer information: www.norface.org och www.relemerge.org

Text: Terhi Loukiainen

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »