FI EN

Könsrelaterade hierarkier dominerar fortfarande på arbetsplatserna

30.3.2010

Sättet på vilket jämställdhet definieras kan bidra till att upprätthålla könsrelaterade hierarkier på finländska arbetsplatser. Exempelvis kravet att kvinnor ska betraktas som ”lika bra som män” gör männen till den norm som kvinnorna jämförs med.

”På finländska arbetsplatser har det inte ansetts viktigt att diskutera hur jämställdhet definieras, men faktum är att definitionen man använder påverkar vilka problem som betraktas som jämställdhetsproblem. Därför borde ett av målen med arbetet för att främja jämställdhet vara en öppen diskussion om jämställdheten och vad vi vill uppnå på det området – annars går det lätt så, att man omedvetet förstärker de strukturer som man skulle avskaffa”, förklarar forskaren Hanna Ylöstalo.

Enligt forskaren Minna Leinonen har olika undersökningar nyligen visat att upplevelser av könsroller och jämställdhet har ett samband med kvinnors och mäns position i arbetsplatsens hierarki. I gruppsamtal om att främja jämställdhet diskuterades sådana upplevelser minst av män i ledande ställning, och framför allt av kvinnor som var vanliga löntagare.

Ylöstalo forskar i definitioner av jämställdhet medan Leinonen forskar i sambandet mellan kön och hierarki på finländska arbetsplatser. Forskningen ingår i forskningsprogrammet Makt i Finland som finansieras av Finlands Akademi.

”På arbetsplatserna vill folk framför allt att mans- respektive kvinnodominerade branscher ska ha lika uppskattning, lika lön och lika arbetsfördelning. Även män oroar sig i allt högre utsträckning för sin ställning, arbetshälsa och lön, men kvinnor i mansdominerade branscher upplever fortsättningsvis större ojämställdhet än män”, säger Leinonen.


Lika rättigheter är inte nog i sig


Enligt Ylöstalo kan lika rättigheter inte omsättas i praktiken uteslutande genom att kvinnor och män har lika rättigheter och att kvinnor inte aktivt förhindras att söka sig till vissa arbetsuppgifter. Detta syns tydligt i t.ex. löneskillnader. Jämställdhet som lika rättigheter är en möjlig definition av jämställdhet. Enligt detta synsätt är idealet en arbetsplats där könstillhörighet inte har någon betydelse.
Jämställdhet som framhäver könsskillnader utgår från att kvinnor och män är olika, men lika värda. Detta synsätt förknippas ofta med en kritisk syn på att män och ”det maskulina” uppskattas högre i arbetslivet än kvinnor och ”det kvinnliga”, någonting som avspeglas i att t.ex. majoriteten av alla i chefsposition är män.

En mångfacetterad syn på jämställdhet understryker å sin sida att jämställdheten som begrepp omfattar mycket mer än bara jämställdhet mellan könen, och att arbetet med att främja jämställdhet borde utsträckas till bl.a. etnisk och sexuell jämställdhet utöver jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett problem i detta synsätt kan vara att jämställdhet mellan könen glöms bort och betoningen på ”jämställdhet mellan alla människor” kan bli en förtäckt strategi för att göra motstånd mot jämställdhet mellan könen.

Hanna Ylöstalo påpekar att jämställdhet är något som i stort sett alla är för, och också något som ingen öppet kan ta avstånd från utan att förlora ansiktet. Till följd av detta yppar sig ofta motståndet mot jämställdhet på arbetsplatserna i form av påstådda skillnader mellan ”rätt” och ”fel” slags jämställdhet, där individen förväntas välja sida. Exempelvis kvinnors aktiva insatser för sina egna rättigheter, inklusive bättre lön, betraktas ofta som ett fel ställt mål på arbetsplatserna.
Hur kommer det sig att män så ofta saknas i jämställdhetsdebatten på arbetsplatserna? Här kan en möjlig nyckelfaktor vara att de har en brist på självupplevda erfarenheter eller också att de inte kopplar sina erfarenheter till sin könsidentitet. Minna Leinonen betraktar det som en utmaning för arbetsplatserna hur de ska kunna skapa samförstånd kring ett ämne som alla inte kan närma sig genom sina egna erfarenheter.

Mer information:
• Forskare Hanna Ylöstalo, Tammerfors universitet, tel. (03) 3551 7257, hanna.ylostalo@uta.fi
• Forskare Minna Leinonen, Tammerfors universitet, tel. (03) 3551 7262, minna.leinonen@uta.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Tea Kalska, praktikant
tel. (09) 7748 8401
tea.kalska@aka.fi

 

 


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »