FI EN

Akademiprisen till Miia Kivipelto och Otso Ovaskainen

Finlands Akademi prisbelönade två meriterade forskare

Finlands Akademi premierade två forskare på Vetenskapsgalan i Helsingfors torsdagen den 22 oktober. Akademipriserna beviljades akademiforskare, docent Miia Kivipelto från Kuopio universitet och professor Otso Ovaskainen från Helsingfors universitet. Kivipelto fick priset för samhälleligt genomslag, Ovaskainen för vetenskapligt kurage.

Demens- och Alzheimerforskare belönades för samhälleligt genomslag

Akademiforskare, docent Miia Kivipelto undersöker i sin forskning bearbetbara och behandlingsbara riskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom, båda snabbt växande utmaningar för både folkhälsan och samhällsekonomin. Kivipelto leder en forskningsgrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm, Kuopio universitet och Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Gruppen undersöker hur miljö och gener samverkar vid minnesstörningar. Forskningsmaterialet utgörs huvudsakligen av demografiskt breda epidemiologiska undersökningar, men gruppen har även inlett den första interventionsundersökningen om levnadsvanor. Syftet med den är att minska risken för minnesstörningar och demens. Kivipelto är en internationellt renommerad expert som i offentligheten aktivt redogjort för resultaten av sin forskningsgrupps arbete.

Åldern är den största riskfaktorn när det gäller Alzheimers sjukdom, men förekomsten av andra riskfaktorer ökar sannolikheten för insjuknande. Kivipeltos forskning visar att motion och rätt diet minskar sjukdomsrisken, speciellt hos personer som är ärftligt disponerade för Alzheimers sjukdom. Regelbunden motion i medelåldern minskar kännbart faran för att senare i livet drabbas av demens och Alzheimer. Aktiva personer som motionerade minst två gånger i veckan hade 50 procent mindre risk att insjukna i demens och 60 procent mindre risk att drabbas av Alzheimer jämfört med dem som motionerade mer sällan.

”Vår forskning har gett rikligt med kunskap om riskfaktorer i anslutning till demens och Alzheimers sjukdom. Vi har konstaterat att bl.a. förhöjt blodtryck, kolesterol, övervikt, brist på motion och för mycket mättade fetter och alkohol är illa för hjärnan och ökar demensrisken. Det här är ett viktigt budskap till alla och kan motivera envar att se över sina levnadsvanor. Genom att tänka på hjärtat kan vi också förebygga demens”, konstaterar Kivipelto. Även med tanke på hela demensforskningen är gruppens forskningsresultat viktiga. ”Vi kan med våra egna val och levnadsvanor inverka på hur vi åldras – allt är med andra ord inte inskrivet i generna”, konstaterar Kivipelto uppmuntrande.

Priset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Matematiker som forskat i hotade arter belönades för vetenskapligt kurage

Professor Otso Ovaskainen premieras för det forskningsarbete han gjorde under sin tid som akademiforskare (1.8 2004–31.7 2009). Med hjälp av matematiska modeller och statistiska metoder undersöker Ovaskainen hur olika arter klarar sig i en föränderlig värld. Ovaskainen disputerade vid matematiska institutionen vid Tekniska högskolan och har därefter framgångsrikt breddat sin forskning till ett nytt område, ekologi. Under de senaste åren har han inom Metapopulationsbiologiska spetsenheten lett en forskningsgrupp inom matematisk biologi. I höst tillträdde Ovaskainen som professor i matematisk ekologi vid Helsingfors universitet.

I sin forskning tillämpar Ovaskainen fördomsfritt sitt matematiska kunnande på ekologins område, och det är speciellt det mångvetenskapliga som är hans styrka. ”Som matematiker kan jag för ekologer och evolutionsbiologer skapa nya statistiska metoder som ger dem bättre möjligheter att tolka sina iakttagelser”, berättar Ovaskainen. Därtill håller han på att utveckla en allmän matematisk teori som ska hjälpa oss att förstå orsak och verkan inom ekologin. Ett centralt mål för hans forskning är att skapa realistiska populationsmodeller i vilka man beaktar arternas utbredningsmöjligheter i en splittrad omgivning. ”Speciellt är jag intresserad av det växande hotet mot olika arter. Jag försöker förstå varför vissa arter blir utrotningshotade medan andra inte blir det och med vilka kostnadseffektiva metoder man kunde stoppa den utvecklingen”, berättar han. Ovaskainen har uppvisat exceptionell vetenskaplig djärvhet och kreativitet i sin forskning, som förutom att den avancerar inom två discipliner även kombinerar grundforskning och tillämpad forskning.

Ovaskainen är en internationellt synnerligen renommerad matematiker och ekolog. Han har även fått internationellt erkännande för sitt avancerade sätt att nyttja matematiska metoder i lösningen av ekologiska problem. Ovaskainen fick Europeiska forskningsrådets (ERC) forskningsbidrag ”Young researchers grant” då det utdelades för första gången år 2008.

Priset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Akademiprisen avsedda att sporra forskarna

Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Akademin. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisen beviljades nu för sjunde gången; prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information:
- Överdirektör (forskning) Riitta Mustonen, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8220, e-post riitta.mustonen@aka.fi
- Akademiforskare Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, tfn +46-8-690 5822, +46-73-99 409 22, e-post miia.kivipelto@ki.se
- Professor Otso Ovaskainen, Helsingfors universitet, tfn 09-191 57924, 050-309 2795, e-post otso.ovaskainen@helsinki.fi
- Fotografier av de belönade tillgängliga via FNB 22.10 fr.o.m. ca kl. 21. Därtill erbjuds media ett ca en minut långt videoklipp från prisutdelningen och för lokalradiorna ett ljudklipp i mp3-format.
- Filmer som presenterar de prisbelönta finns fr.o.m. 23.10 utlagda på Finlands Akademis webbsidor, www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Tiedetapahtumat/Tiedegaala

Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Terhi Loukiainen
tfn 09-7748 8385, 040-828 1784
terhi.loukiainen@aka.fi


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »