FI EN

Finlands Akademi beviljade profileringsfinansiering för att stärka universitetens forskningsförutsättiningar

17.5.2019

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsområden som universiteten har valt på basis av sin strategi och stärker förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Akademins finansiering påskyndar universitetens utvecklingsarbete.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för femte gången. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 103 miljoner euro, medan den totala beviljade summan var 50 miljoner euro. De sökande universiteten ska presentera konkreta planer för att förstärka förutsättningar att utveckla forskningens kvalitet och genomgång inom de utvalda profileringsområdena. Även profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan.

Elva av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 500 000 euro och 14,7 miljoner euro. Finansieringsbeslut grundar sig på expertpanelens utlåtande, panelens rangordning av ansökningarna, finansieringens relation till det planerade utvecklingsarbetet och universitetets forskningsfinansiering i sin helhet samt universitetets proggressrapporter om arbetet som finansierats i föregående utlysningar.                  

Finansiering söktes för totalt 32 profileringsområden, av vilka det mesta (23) anknyter till områdena universiteten tidigare valde. Deras planer fördjupar utvecklingen av dessa forskningsområden.

I änsökningarna finansieringen ämnades använda främst för forskarnas lön. Ansökningarna framställde även mångsidigt internationaliseringsarbete, olika plattformar för att befrämja tvärvetenskapligt samarbete, utveckling av den lokala forskningsinfrastrukturen, fördjupning av nationellt och internationellt samarbete samt utvecklingsarbete inom samhällelig växelverkan och samarbete med näringslivet.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Panelen ansåg ansökningarna vara högklassiga.

Mer information:

  • Finlands Akademis styrelseordförande,      professor Johanna Myllyharju, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn      (at) oulu.fi
  • Överdirektör för forskning Riitta      Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn      (at) aka.fi

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen kommunikationsdirektör
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället.Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell.Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras.Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019.En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 17.5.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »