FI EN

Beslutsperioden för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 inleds – besluten fattas i två steg

2.4.2019

Beslut om ansökningar för akademiprojekt, akademiforskare, kliniska forskare och forskardoktorer för september 2018 utlysningen fattas etappvis.

Ansökningar som i det första steget i den vetenskapliga utvärderingen bedömts med vitsordet 1–4 får enligt kommitténs prövning ett negativt beslut. För de kliniska forskarnas del behandlas i det fösta steget de ansökningar som bedömts med vitsordet 1–3. Beslutsmeddelanden skickas per e-post.

I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. Finansieringsbeslut i det andra steget kan vara antingen positiva eller negativa.

Orsaken till ändringen har föranlett frågor till Akademin, av vilka de väsentligaste presenteras i ett sammandrag nedan.

Ofta ställda frågor om den ändrade beslutstidtabellen

Varför utprovas finansieringsbesluten i etapper i fråga om besluten gällande septemberutlysningen 2018?

  • Den viktigaste motiveringen till beslutsfattandet är den utvärdering av de vetenskapliga meriterna i ansökan som framförts av den internationella sakkunnighetsbedömningen. De ansökningar som har fått ett positivt beslut har bedömts som utmärkta i vetenskapligt hänseende. Med ett beslutsfattande i två steg avser man att påskynda behandlingstiden för ansökningar som fått det svagaste resultatet i sakkunnighetsbedömningen. Dessa sökande kan fortare än förut börja leta efter alternativa finansieringsformer.

Hur mycket fortare fattas besluten i det första steget?

  • Besluten i det första steget fattas beroende på kommittén från två veckor till ca två månader före besluten i det andra steget.

Skiljer sig behandlingen av ansökningarna som bedömts med 1-4 i utvärderings- och beslutsfasen från behandlingen av de ansökningar som bedömts med 5-6?

  • Samtliga ansökningar har genomgått en likadan sakkunnighetsbedömning. Under beslutsfasen har kommittén efter egen prövning möjlighet att flytta upp ansökningar som bedömts med 1–4 till det andra steget. 

Hur kommer verksamheten att förbättras under de förestående beslutsomgångarna?

  • Efter att finansieringsbesluten har fattats kommer en enkät att skickas till de sökande, i vilken viktiga synpunkter på förbättrande av processen kommer att efterfrågas. Efter beslutsperioden bedömer Akademin hur beslutsfattandet i etapper har utfallit och förbättrar processen utifrån den respons som inkommit.

Kontaktpersoner:

  • direktör Pentti Pulkkinen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 029 533 5093
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 029 533 5128

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
vesa.varpula(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 2.4.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »