FI EN

Finlands Akademi valde nya forskardoktorer och akademiforskare inom naturvetenskap och teknik

17.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har idag beviljat finansiering för 37 anställningar som forskardoktor och 22 anställningar som akademiforskare. De nya forskardoktorerna får sammanlagt ungefär 9,5 miljoner euro och de nya akademiforskarna ungefär 9,7 miljoner euro.

Förutom avlöningsbidraget får akademiforskarna också finansiering för att grunda en egen forskningsgrupp samt för att täcka övriga forskningskostnader. För de fem närmast påföljande åren har forskningsrådet reserverat 7,7 miljoner euro för de nya akademiforskarnas forskningskostnader.

De finansierade forskarna ska undersöka bl.a. nya infallsvinklar, metoder och material för att främja hållbar utveckling och hälsoteknologi. Andra forskningsämnen är bl.a. optiskt styrda smarta mikrorobotar, röntgenavbildning av rörelseorganen och biomaterial för den nya generationens solcellsteknologi.

Inom forskningsrådet för naturvetenskap och tekniks område bedömdes 258 ansökningar om finansiering för anställning som forskardoktor och 182 ansökningar om finansiering för anställning som akademiforskare som hade inkommit under septemberutlysningen 2017. Ansökningarna bedömdes i regel av paneler som bestod av internationella forskare. Bedömarna granskade forskningsplanernas vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Finlands Akademis mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Hela 33 procent av forskardoktorsansökningarna och 43 procent av akademiforskaransökningarna fick utmärkt betyg i panelbedömningen (betyg 6 eller 5). Eftersom man inte kunde bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg, fattade forskningsrådet finansieringsbesluten gällande dessa starka ansökningar utifrån bedömningsutlåtandena och de riktlinjer som styr forskningsrådets beslutsfattande.

De viktigaste finansieringskriterierna var den sökandes personliga kompetens och forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av de sökande som beviljades bidrag) för forskardoktorsbidragen var 14 procent. Beviljandegraden för akademiforskarbidragen var 12 procent. Forskningsrådets mål var att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front.

”Vi fick in ett stort antal vetenskapligt högklassiga ansökningar under septemberutlysningen 2017. I forskningsrådet är vi dock lite bekymrade särskilt över att antalet akademiforskaransökningar sjunkit så mycket inom IKT-området jämfört med året innan. Det var glädjande att se att så många kvinnor fick högt betyg – kvinnornas andel bland de som fick högt betyg var högre än tidigare år både för forskardoktorer och akademiforskare. Av de som beviljades akademiforskarbidrag var 36 procent kvinnor, vilket är klart högre än kvinnornas andel av de sökande”, förklarar forskningsrådets ordförande, professor Leena Paavilainen.

Genom förstklassig forskning bidrar de nya forskardoktorerna och akademiforskarna till att främja den finländska forskningens vetenskapliga och samhälleliga genomslag samt vetenskaplig förnyelse.

 

Mer information

Kontaktpersoner för forskardoktorer:

  • vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, tfn 0295 335 061, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen, tfn 0295 335 072, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Kati Sulonen, tfn 0295 335 110, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kontaktpersoner för akademiforskare:

  • vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, tfn 0295 335 010, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Anna Kalliomäki, tfn 0295 335 035, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018.En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »