FI EN

Elva nya akademiforskare får finansiering av Finlands Akademis forskningsråd för hälsa

30.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har beviljat bidrag för elva nya anställningar som akademiforskare. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2017. Forskningsrådet mottog sammanlagt 78 ansökningar om bidrag för anställning som akademiforskare. Beviljandegraden var således drygt 14 procent.

De viktigaste urvalskriterierna vid valet av akademiforskare är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet samt den sökandes självständiga ställning och karriärframsteg. Vid finansieringsbesluten betonas även vikten av internationell samverkan och tidigare mobilitet.

”Denna omgång visade tydligt betydelsen av forskarmobilitet för unga forskares meriter. Merparten av de nya akademiforskarna hade förberett sin forskarkarriär med att vistas minst ett år i en utländsk forskningsgrupp efter sin doktorsavhandling”, berättar forskningsrådets ordförande, professor Mika Rämet.

De nya akademiforskarna kommer att undersöka bl.a. fördelarna och nackdelarna av antipsykotiska läkemedel, den genomiska bakgrunden till könsskillnader i hälsa och hur endotelet på lymfkärlens inre yta påverkar lymfsystemets tillväxt och funktion. Läs samtliga projektbeskrivningar här.

De internationella bedömningspanelerna ansåg allmänt att ansökningarna låg på en god vetenskaplig nivå.

Bidraget för anställning som akademiforskare är avsett för erfarna forskare för självständigt vetenskapligt arbete enligt en fastställd forskningsplan. Målet med det femåriga bidraget är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig till viktiga forsknings- och ledningsuppdrag.

Akademiforskarna kan ansöka om forskningsmedel för att genomföra sina projekt. Dessa medel kan användas för att täcka kostnader för bl.a. material och anställning av personal.

Finlands Akademis finansiering bygger på fri konkurrens. Samtliga ansökningar som inlämnas till Akademins bedöms av internationella expertpaneler. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »