FI EN

Akademiprojektsbidrag till 70 projekt inom naturvetenskaplig och teknisk forskning

18.6.2018

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har idag fattat beslut om akademiprojektsbidrag för 70 projekt. Finansieringen uppgår till ca 39,5 miljoner euro totalt och den beviljas i regel för fyra år. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som finansierades) var 15 procent.

Forskningsrådet lät bedöma 464 forskningsplaner som hade inkommit inom septemberutlysningen 2017. Forskningsrådet sammankallade 28 internationella bedömningspaneler för att bedöma ansökningarna om akademiprojektsbidrag. Internationell kollegial bedömning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är Akademins mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

”Forskningsrådets mål är att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front. Det viktigaste beslutskriteriet är forskningens vetenskapliga kvalitet. Vi fäster särskild uppmärksamhet också vid nya initiativ och potential till genombrott. Övriga faktorer som beaktas är forskarens och forskargruppens kompetens, forskningssamarbete och mobilitet”, säger forskningsrådets ordförande Leena Paavilainen.

Som en del av Akademins pågående arbete för att utveckla bedömningsverksamheten testade man en modell i den här utlysningen där panelerna både betygsatte och rangordnade (endast ansökningar med betyg 5 eller 6) ansökningarna. Forskningsrådet utnyttjade denna information i sina beslut.

”Det inkom många ansökningar som höll hög vetenskaplig kvalitet, och många av dem innehöll nya och djärva forskningsinitiativ. Vi är dock lite bekymrade över några för Finland viktiga forskningsområden. Bedömarna ansåg till exempel att det fanns utrymme för förbättringar i den vetenskapliga kvaliteten av ansökningarna beträffande processering av träbaserad biomassa. Glädjande nog kunde vi konstatera att vi fick in en hel del utmärkta ansökningar inom maskinteknik, medicinsk teknik och biomaterialforskning”, säger Paavilainen.

Forskningsämnen inom de nya akademiprojekten är bl.a. förutsägande hjärnbildsanalys, återvinning av kväve ur slam och övrigt organiskt avfall, maskininlärningsmetoder för analys av biosfärens förändringar, hur förstärkt verklighet kan påverka materfarenheter, material som utnyttjar spillvärme samt mörk materia och energi. Läs samtliga projektbeskrivningar här.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag
  • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 0295 335 024, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jenni Heino, tfn 0295 335 030, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »