FI EN

Rådet för strategisk forskning valde 11 projekt till sina nya forskningsprogram

11.9.2017

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningskonsortier som ska finansieras inom RSF:s tre nya program. I programmen Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt ingår totalt elva konsortier. Konsortierna utplockades på basis av samhällelig relevans, genomslag och forskningskvalitet.

Delaktighet vid beslutsfattande i fokus

Till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap valdes tre konsortier, med samarbetspartner från 15 organisationer. Programmets finansieringsbudget är 13,6 miljoner euro.

Professor Maija Setäläs (Åbo universitet) konsortium Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) behandlar kortsyntheten och inverkan av mänskliga aktiviteter inom offentligt beslutsfattande och den offentliga förvaltningen: samhället behöver en vedertagen praxis för ökat deltagande som beaktar långsiktighet och medborgardebatter.

Professor Anu Kantolas (Helsingfors universitet) konsortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) ska undersöka medborgarnas möjligheter och sätt att delta i politiskt beslutsfattande i ett samhälle som står inför globala förändringar.

Professor Lasse Peltonens (Östra Finlands universitet) konsortium Collaborative Remedies for Fragmented Societies (CORE) ska behandla gemensam förvaltning och delaktighet. Konsortiets mål är att öka interaktionen mellan medborgare och beslutsfattare, främja samhällsdebatten, öka förtroendet mellan olika demografiska grupper och stärka legitimiteten hos politiska institutioner.

Två program forskar kring hållbar tillväxt

”Programmen Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt är två sidor av samma mynt”, konstaterar Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning. Dessa två program granskar hållbar tillväxt dels som ett sätt att anpassa sig till globala förändringar, dels som nya initiativ och marknader som möjliggjorts tack vare dessa förändringar.

Till programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt valdes sex konsortier.

Ledande forskare Raisa Mäkipääs (Naturresursinstitutet) konsortium Novel Soil Management Practices – Key for Sustainable Bioeconomy and Climate Change Mitigation (SOMPA) ska ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder för att begränsa klimatförändringen. Tillsammans med markägare och andra intressentgrupper ska konsortiets forskare undersöka skogs- och odlingsmarker och i synnerhet torvmarker med stora utsläpp.

Professor Anna-Stiina Heiskanens (Finlands miljöcentral) konsortium Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (BlueAdapt) ska främja utnyttjandet av forskningskunskap inom politiken genom att kombinera ekologisk modellering med forskning kring ekonomi, politik och reglering.

Professor Tiina Laatikainens (Östra Finlands universitet) konsortium Improving the Information Base and Optimising Service Solutions to Support Social Welfare and Healthcare Reform (IMPRO) ska ta fram analysmetoder och -mallar för att stödja utvecklingen av mer jämlika och kostnadseffektiva tjänster inom social- och hälsovården. Konsortiet skapar kunskap om servicestrukturer för att stödja hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.

Klicka på länken nedan för att se en förteckning över alla utvalda konsortier.

Två konsortier till programmet Nycklar till hållbar tillväxt – kompletterande utlysning nästa vår

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt undersöker hur det finländska samhället kunde bättre ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Ett av de två konsortierna som valdes till programmet är professor Kai Hakkarainens (Helsingfors universitet) konsortium Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal in the Digital Age (GrowingMind). Konsortiet ska med hjälp av högklassig forskning stödja förnyelsen av skolorna och lärarna i Finland.

Det andra konsortiet i programmet, All Youth Want to Rule Their World (ALL-YOUTH), leds av äldre universitetslektor Reetta Toivanen (Helsingfors universitet) och det forskar kring unga människors uppfattningar om en hållbar framtid och hållbar tillväxt och välfärd.

RSF beslutade dessutom att öppna en kompletterande utlysning inom programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet är att utlysningstexten publiceras i början av 2018; utlysningen torde öppna i april.

”Vi fick in ett flertal ansökningar som behandlar den offentliga maktens roll i fråga om att skapa, garantera och utveckla hållbar tillväxt. Förnyelsen av kommersiella tjänster och industrin fick ganska lite uppmärksamhet bland ansökningarna, och därför vill vi nu lyfta fram dessa teman med en kompletterande utlysning”, berättar Mickwitz.

Kvalitet och genomslag som urvalskriterier

RSF:s beslut grundar sig på en bedömning av ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och forskningskvalitet. Dessa kriterier tillämpades också av bedömningspanelerna, som främst bestod av utländska experter inom forskning och samhällelig relevans.

Processen hade två steg. I det första steget inkom 93 preliminära ansökningar, och RSF valde 32 konsortier vidare till det andra steget. De egentliga ansökningarna bedömdes i två olika paneler: den ena bedömde ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömde ansökningarnas samhälleliga genomslag i förhållande till programmålen. En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. För övrigt var bedömningsprocessen likadan som i tidigare RSF-utlysningar.

Intervjuer som stöd för beslut

En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. Det här var den första gången som RSF utnyttjade intervjuer som beslutsstöd. Målet med intervjuerna var att klarlägga vissa potentiella risker i ansökningarna som panelerna hade lyft fram och på så vis få mer information för att stödja beslutsfattandet.

”Finansieringsbesluten fattas på basis av panelutlåtandena och ansökningarna. Intervjuerna kan dock hjälpa oss att bättre bedöma vikten av de svagheter och styrkor som panelerna har identifierat”, säger Mickwitz. ”Samtliga utvalda konsortier fick höga betyg i fråga om forskningens kvalitet, genomslag och samhälleliga relevans.”

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Aino Laine, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.9.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »