FI EN

Finlands Akademi preciserar riktlinjerna för öppen publicering

30.5.2017

Öppenhet är en central princip inom vetenskap och forskning som, när den faktiskt realiseras, är ett sätt att främja forskningens kvalitet och genomslagskraft.

Styrelsen för Finlands Akademi har beslutat att främja öppen publicering genom att framöver kräva att alla kollegialt utvärderade vetenskapliga publikationer som tagits fram med finansiering från Akademin görs tillgängliga i öppna publiceringskanaler. Akademins styrelse har i april preciserat anvisningarna när det gäller öppen publicering.

Öppen publicering enligt den gröna modellen innebär parallellpublicering av artikeln i den egna forskningsorganisationens eller i andra tillförlitliga publikationsdatabaser. Öppen publicering kan likväl ske enligt den gyllene modellen, det vill säga artiklar publiceras i en öppet tillgänglig vetenskaplig publikation. När publiceringen sker enligt den gyllene modellen kan forskningsfinansiering som beviljats av Akademin användas för att täcka kostnaderna.

Även när publicering sker enligt den så kallade hybridmodellen kan kostnaderna täckas med Akademins forskningsfinansiering. I hybridmodellen överläggs med förlaget hur den egna artikeln ska göras tillgänglig. Finlands Akademi betonar ändå att hybridpublicering bara är en tillfällig lösning under en övergångsperiod innan en helt öppen publicering införs. I princip erbjuder inte alla vetenskapliga tidskrifter än så länge öppen publicering eller i alla fall inte i tillräckligt stor utsträckning. Därför anser Akademin att man i nuläget, utöver den gröna och gyllene modellen, kan ansöka om finansiering från Akademin även för de kostnader som knyter an till hybridmodellens öppna publiceringskanal. Akademin följer under kommande år noga med utvecklingen och kostnaderna för öppen publicering. Riktlinjerna preciseras an efter som en utveckling sker inom publiceringspraxis.

”Akademins styrelsebeslut är ett viktigt steg med tanke på att främja öppen vetenskap. Vi lever emellertid i förändringens tidevarv när det gäller det vetenskapliga publiceringssystemet. Därför räcker det inte med enkla eller enstaka lösningar för att nå ända fram. De praktiska lösningarna för att främja och kräva öppenheten kommer även framöver att bedömas utifrån rådande läge”, konstaterar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Internationellt sett är öppen vetenskap och forskning ett aktuellt ämne. En allmän målsättning i Europa är att vetenskapssamfundens publikationer ska bli tillgängliga på bred front under de närmaste åren. Man försöker i allt snabbare takt hitta lösningar och ta fram olika modeller för att utveckla såväl kostnads- och finansieringsstrukturerna inom forskning och publicering liksom publiceringsmodellerna mot helt öppen publicering.

Det nationella projektet Öppen vetenskap och forskning, som avslutas i år, har som sitt första mål att aktörer inom det finländska forskningssystemet öppet ska distribuera vetenskapliga publikationer och forskningsdata på internet. Finlands Akademi har förbundit sig till denna riktlinje och till projektets övriga mål.

Mer information

  • Riitta Maijala, överdirektör för forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Jyrki Hakapää, vetenskapsrådgivare, Finlands Akademi, tfn 0295 335 020, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Senast ändrad 5.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »