FI EN

FA beviljar 31 miljoner för forskningsprojekt inom området kultur och samhälle

13.6.2017

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att bevilja akademiprojektsbidrag till 63 projekt inom området kultur- och samhällsvetenskaplig forskning. Den totala finansieringen uppgår till 31 miljoner euro.

Beviljandegraden steg till nästan 15 procent från knappt 12 procent i fjol. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten.

Akademiprojektsbidrag är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. I forskningsrådets finansieringsbeslut lades vikt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag. Forskningsrådet framhävde också vikten av interdisciplinär forskning, internationellt samarbete och mobilitet, internationellt förstklassig och etiskt hållbar forskning, vetenskapliga genombrott och nya mångvetenskapliga forskningsämnen och infallsvinklar. Forskningsrådets mål var att stödja kultur- och samhällsvetenskaplig forskning på bred front.

Akademiprojektsbidrag beviljades bl.a. till följande projekt:

Juha Herkman (Helsingfors universitet), Markku Jokisipilä (Åbo universitet) och Urpo Kovala (Jyväskylä universitet) beviljades bidrag för att undersöka hur populismen blir vanligare och integreras vardagen i 2000-talets Europa och Amerika. Forskarna ska analysera hur olika populistiska partier har blivit allt vanligare, hur andra partier har tillägnat sig populistiska sätt att bedriva politik och hur populismen överlag har påverkat den offentliga debatten, medierna och demokratin. I projektet utnyttjas jämförande analyser och fallstudier.

Jonna Häkkilä (Lapplands universitet) fick akademiprojektsbidrag för att undersöka design av kroppsnära teknik. Projektet koncentreras inte på tekniken i sig utan främst på design-, mode-, användar- och sociala aspekter av kroppsnära teknik. Målet är att ta fram teoretiska modeller och designprototyper, kartlägga olika kategorier, material och designperspektiv för kroppsnära teknik samt utföra användarundersökningar.

Sari Kunnari (Uleåborgs universitet) leder ett projekt som ska undersöka taligenkänning och det talade språket hos barn som använder cochleaimplantat eller andra hörhjälpmedel. I fokus ligger finländska barn som har hörselskador. Forskarna i projektet ska mäta barnens taligenkänning och språkförmåga med olika test och talananalyser i åldrarna 4–6.

Se hela listan med bidragsmottagarna, projektbeskrivningarna och bidragssummorna genom att klicka på länken under Mer information.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 14.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »