FI EN
Banbrytare inom forskningen i växelverkan mellan ekosystem och atmosfären

Banbrytare inom forskningen i växelverkan mellan ekosystem och atmosfären

10.3.2017

Akademiprofessor Markku Kulmala (f. 1958) hör till världens ledande forskare inom aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning anses höra till den internationellt främsta inom sitt område och den har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Därmed skapar den också möjligheter att stävja klimatförändringen och dämpa dess effekter. Kulmala hör till grundarna av den nya forskningsgren som studerar växelverkan mellan ekosystem och atmosfären. I synnerhet hans integrerande infallsvinkel har resulterat i betydande förändringar i forskningsmiljöerna och forskningskonstellationerna.

Kulmalas forskningsgrupp undersöker den mänskliga aktivitetens och de naturliga processernas inverkan på klimatet och luftkvaliteten. Interaktionen mellan klimat och luftkvalitet är variationsrik och komplicerad. Förorenad luft kan förändra det lokala och rentav det globala klimatet, och klimatet kan i sin tur påverka luftkvaliteten på många olika sätt. Forskningens miljömässiga, sociala och ekonomiska verkningar är avsevärda.

”För att reda ut klimatets och miljöförändringarnas komplicerade väv av beroenden och växelverkan krävs mångsidigt experimentellt och teoretiskt arbete samt ideliga mätningar. Endast så får vi tillräckliga data som kan användas som stöd för beslut i krävande uppgifter, till exempel att få bukt med luftkvaliteten i Kina.”

Markku Kulmala arbetar sedan 1996 som professor i fysik vid Helsingfors universitet. För närvarande är han akademiprofessor, vilket han var också under perioderna 2004–2009 och 2011–2015. Kulmala har publicerat över 900 vetenskapliga originalartiklar och varit handledare för 67 doktorander. Referenserna till hans artiklar är över 35 000; inom geovetenskaperna är han den forskare som har mest referenser i världen. Kulmala valdes till Årets professor 2012.

”I forskararbetet fascineras jag av möjligheten att hitta nytt och att överskrida gränser. Att dryfta nya frågor, ekvationer och orsakssamband och till sist förstå dem – det är intressant”, berättar Kulmala.

Kulmala ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi och biologi 2002–2007 och spetsforskningsenheten för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi, biologi och meteorologi 2008–2013. För närvarande leder han spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper (2014–2019). År 2008 fick Kulmala Europeiska forskningsrådet ERC:s prestigefyllda Advanced Grant-finansiering för fem år.

Kulmala har spelat en central roll också i utvecklingen av forskningens internationella infrastrukturer och som grundare av ett betydelsefullt observationsnätverk. De mångåriga och fortfarande pågående mätningarna vid Finlands SMEAR-fältstationer har gett Kulmalas forskningsenheter större internationell tyngd. Exempelvis har observationssystemet för växthusgaser (ICOS) förlagt centralen för sin forskningsinfrastruktur samt koordineringsansvaret till Finland. Också koordineringsansvaret för den europeiska infrastrukturen för aerosoler, moln och spårgaser (ACTRIS) har getts åt Finland.

Kulmalas nya initiativ – Global SMEAR och Pan Eurasian Experiment – och hans deltagande i arbetet med att lösa problemen med Kinas luftkvalitet och i Silk Road-projektet ger den finländska forskningen väsentligt större synlighet och internationellt genomslag. ”Jag förväntar mig att vi gör en betydande insats för att förbättra luftkvaliteten i Kina. Jag tror att de internationella mätningsnätverken blir mångsidigare och ger kvalitativ information om olika återkopplingar som påverkar klimatet”, säger Kulmala.

Mer information

  • akademiprofessor Markku Kulmala, Helsingfors universitet, tfn p. 040 596 2311, markku.kulmala(at)helsinki.fi
Senast ändrad 13.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »