FI EN

Vetenskapens tillstånd 2016: den finländska vetenskapens tillstånd stabilt, genomslaget mångsidigt

19.12.2016

Finlands Akademis rapport Vetenskapens tillstånd 2016 konstaterar att Finlands vetenskapliga nivå är stabil och ligger ovanför det internationella genomsnittet. Vetenskapen har betydande samhällseffekter. I rapportens rekommendationer konstateras att de forsknings- och innovationspolitiska lösningarna bör beakta att forskning och undervisning tillsammans med forskningens genomslag bildar en helhet vars alla delar stöder varandra. I rekommendationerna konstateras också att högskolorna bör fortsätta att profilera sig och att rekryteringen och forskarutbildningen spelar en central roll då forskningen utvecklas.

Bibliometriska analyser ger vid handen att Finlands vetenskapliga nivå är stabil och ligger ovanför den internationella genomsnittsnivån. Under de tio senaste åren har nivån stigit något, men å andra sidan har denna utveckling varit snabbare i många andra OECD-länder. I jämförelse med motsvarande rapport från 2014 är förändringarna i vetenskapens nivå små.

Antalet vetenskapliga publikationer per capita är högre i Finland än i många andra OECD-länder. De finländska forskarnas internationella samproduktioner har stått för en klart växande andel av alla publikationer under de senaste åren. Av de vetenskapliga publikationerna i Finland 2011–2014 var över hälften gjorda tillsammans med internationella samarbetspartner; motsvarande andel i början av 1990-talet var 27 procent.

”Forskning och undervisning bildar tillsammans med forskningens genomslag en helhet vars alla delar stöder varandra. Detta i kombination med genomslagets olika kanaler och vetenskapens varierande samhällsroller bör beaktas då man vill utveckla genomslaget”, sammanfattar Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila som också var ordförande för styrgruppen för rapporten.

Rekommendationerna betonar mångsidigt genomslag, profilering av högskolorna och rekryteringens och forskarutbildningens betydelse

Rapporten om vetenskapens tillstånd betonar att universitet och andra forskningsorganisationer bör stödja, följa och utvärdera forskningens genomslag och dess mångsidighet. Detta har ett samband också med rekryteringen som även den spelar en viktig roll för forskningens nivå.

”I rekryteringen bör man i stället för kvantitativa indikatorer granska vetenskapens nivå, förnyelseförmåga och genomslag i vid bemärkelse. Att främja öppen vetenskap och brett genomslag bör vara ett av kriterierna för forskarnas meritering”, konstaterar Jukka Mönkkönen, rektor för Östra Finlands universitet.

Rapporten innehåller också uppgifter om hur doktorer placerar sig i arbetslivet och den rekommenderar en breddning av forskarutbildningens innehåll. ”Universiteten ska aktivt utveckla forskarutbildningens innehåll i samarbete med det övriga arbetslivet så att de utbildade har ännu bättre förutsättningar än idag att åta sig krävande uppdrag bland annat i näringslivet”, säger Jouko Niinimäki, rektor för Uleåborgs universitet och ordförande för Finlands universitet UNIFI rf.

Också Tammerfors universitets rektor Liisa Laakso betonar vikten av att utveckla forskarutbildningen. ”Forskarutbildningen bör ge goda möjligheter att hantera krävande och breda forsknings- och expertuppgifter inom olika samhällssektorer. Utbildningen bör också betona starkare internationella kontakter, popularisering av vetenskap samt kunskaper inom data- och kommunikationsteknik.”

Rapporten rekommenderar fortsatt profilering av högskolornas forskning. Vi kan redan se lovande exempel på fungerande arbetsfördelning och samarbete. Det centrala är att garantera tillräcklig kompetens bland de experter som arbetar med samma tema eller fenomen inom samma kompetenskluster. Profilering stöder framgångsrik rekrytering.

”Genom konkret forskningssamarbete ges de kunnigaste forskarna möjlighet att arbeta tillsammans kring hisnande forsknings- och applikationsfrågor. Forskningen och kunnandet förnyas på kontaktytor som ännu är i vardande. Samarbete på djupet mellan forskningsinstitut och universitet förnyar hela forskningsfältet och skapar framtidens experter”, förklarar Naturresursinstitutets generaldirektör Mari Walls.

Rektorerna Laakso, Mönkkönen och Niinimäki och generaldirektör Walls hör till styrgruppen för projektet Vetenskapens tillstånd 2016.

Rapporten Vetenskapens tillstånd 2016 granskar forskningen ur flera perspektiv: personalen, finansieringen, publikationsverksamheten, det vetenskapliga genomslaget och publikationssamarbetet. De bibliometriska analyserna jämför Finland med tolv forskningsintensiva länder. I år gjordes en separat granskning av forskningens samhälleliga genomslag som kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder.

I rapporten ingår dessutom Tuomas Heikkiläs och Ilkka Niiniluotos artikel om den humanistiska forskningens värde i Finland samt Otto Toivanens artikel om korrelationen mellan forskning och ekonomisk tillväxt.

Utvärderingsrapporten (endast på finska) finns i pdf-format utlagd på Akademins webbplats på www.aka.fi/tieteentila > SV.

Mer information

  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Anu Nuutinen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 085, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet, tfn 0294 458 001, jukka.monkkonen(at)uef.fi
  • rektor Liisa Laakso, Tammerfors universitet, tfn 03 3551 3600, rehtori(at)uta.fi
  • rektor Jouko Niinimäki, Uleåborgs universitet, tfn 0294 484 071, jouko.niinimaki(at)oulu.fi
  • generaldirektör Mari Walls, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 010, mari.walls(at)luke.fi          

Finlands Akademi, kommunikationen  
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör  
tfn 0295 335 118  
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 19.12.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »