FI EN

Taloustutkimus Oy utredde intressenternas uppfattningar om Finlands Akademi

18.5.2016

Enligt intressenterna är Finlands Akademi en sakkunnig, tillförlitlig, kompetent och internationell partner. Däremot borde flexibiliteten, växelverkan och öppenheten utvecklas. Resultaten framgår av Taloustutkimus Oy:s enkät till Finlands Akademis intressenter som genomfördes i februari–mars 2016. Över 2 100 personer, största delen av dem forskare, svarade på den elektroniska enkäten.

I enkäten fanns påståenden om bilden av Finlands Akademi och frågor om Akademins hantering av processerna för finansiering av forskning och verksamhet som sakkunnig inom forskningspolitiken. Dessutom utreddes åsikter om bl.a. totalkostnadsmodellen och dess ändamålsenlighet, Akademins finansieringsformer, e-tjänstens ändamålsenlighet och kännedomen om Akademins beslutsfattande. Även åsikter om utvecklingen av kommunikationen efterlystes.

Sakkunnig, kompetent och uppskattad

Enligt svaren är Finlands Akademi en sakkunnig, tillförlitlig, kompetent och internationell partner. Akademin uppskattas som organisation och anses främja högklassig vetenskaplig forskning. Dess verksamhet håller en hög nivå och främjar jämställdheten mellan könen. Enligt svaren har Akademin främjat forskarnas rörlighet i utlandet, och den har en stark kompetens inom forskningspolitiken och vetenskapen. Akademin har också framgångsrikt utvecklat det internationella forskningssamarbetet.  Den övergripande uppfattningen om Akademin är positiv.

Flexibiliteten, växelverkan och öppenheten bör utvecklas

Enligt svaren borde Akademins flexibilitet, växelverkan, förnyelseförmåga och öppenhet utvecklas. Akademin får de sämsta betygen i frågorna om verksamhetens effektivitet när det gäller främjandet av forskarnas mobilitet mellan universiteten, forskningsinstituten och näringslivet, kommunikation av forskningsrön som stöd för det nationella vetenskapspolitiska beslutsfattandet, främjandet av forskarkarriärer och spetsenhetspolitiken. Enligt svaren är processerna för bedömning och beslutsfattande inte särskilt kända.

Tillämpningen av totalkostnadsmodellen fortfarande ett problem

I intressentenkäten fanns också frågor om totalkostnadsmodellen. Finlands Akademi bedömde totalkostnadsmodellens effektivitet och konsekvenser 2014–2015. Arbetet leddes av en styrgrupp med bred bas.

När det gäller bedömningen av totalkostnadsmodellen konstaterades det att Akademin skulle utföra en uppföljande enkät för forskare om hur väl rekommendationerna har genomförts på forskningsplatserna i början av 2016. Uppföljningen genomfördes i samband med intressentenkäten.

Enligt svaren i intressentenkäten är tillämpningen av totalkostnadsmodellen fortfarande ett problem. Forskarna anser att läget inte har blivit bättre i väsentlig grad. Därför bör utvecklingen fortsätta.

Akademin ordnar ett uppföljande seminarium om detta i höst 2016 tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet. Tidpunkten sköts upp på grund av ministeriets och universitetens brådskande resultatförhandlingar i maj.

Kommunikationen är modern, men den kunde utnyttja olika kommunikationskanaler i högre grad

I kommunikationen har Akademin i allmänhet lyckats rätt bra, bäst när det gäller kommunikation vid rätt tidpunkt och på ett modernt sätt. De största utmaningarna inom utvecklingen av kommunikationen är enligt intressenterna utnyttjandet av olika kommunikationskanaler och kommunikationens mångsidighet. När det gäller spridningen av information om forskningsrön och forskare i offentligheten och på evenemang för allmänheten har Akademin lyckats nöjaktigt.

Så här genomfördes enkäten

Taloustutkimus Oy genomförde enkäten i februari–mars 2016. Över 2 100 av Akademins intressenter svarade på den elektroniska enkäten. Enkäten skickades till forskare som deltagit i utlysningar under hösten 2014 och våren 2015. Både forskare som beviljats och inte beviljats finansiering svarade på enkäten. Dessutom besvarades enkäten av parter som gett förbindelser, personer som ansvarar för universitetens eller forskningsinstitutens ekonomi samt för universitetens forskning och vetenskap, forskningsombud, forskningsinstitutens forskningsansvariga, Företagens FoU-ansvariga, beslutsfattande myndigheter inom den offentliga förvaltningen och representanter för andra forskningsfinansiärer.

De största grupperna av svarare var forskardoktorer (n = 644), professorer (n = 550) och forskare (n = 527). Svarsdeltagandet var 31 procent. Det var möjligt att svara på enkäten på finska och engelska.

Mer information

  • undersökningschef Timo Myllymäki, Taloustutkimus Oy, timo.myllymaki(at)taloustutkimus.fi, tfn 010 758 5441

Finlands Akademi
kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Senast ändrad 18.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »