FI EN

Rådet för strategisk forskning valde projekt till sina forskningsprogram

10.5.2016

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. De forskningskonsortier som RSF finansierar tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar. Ett viktigt element i RSF-finansierad forskning är tätt samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat.

Vid sitt möte den 9 maj beslutade RSF att välja 14 konsortier till sina strategiska forskningsprogram. Tretton konsortier ska inleda sitt arbete inom de fyra nya programmen Ett urbaniserande samhälle, Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad, Säkerhet i en nätverksbaserad värld och Hälsa, välfärd och levnadsvanor. Ett konsortium valdes inom den kompletterande utlysningen till 2015 års program Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland. RSF sammanlagda finansiering för konsortierna uppgår till 50,2 miljoner euro för åren 2016–2019.

Lista över utvalda konsortier (pdf, på engelska)

Ledarna av de konsortier som valdes till RSF:s program arbetar vid åtta olika forskningsorganisationer. I de mångvetenskapliga konsortierna ingår totalt 82 forskningsprojekt från 33 organisationer. Drygt hälften av delprojekten genomförs vid universitet och ungefär en fjärdedel vid forskningsinstitut. I konsortierna deltar även yrkeshögskolor, myndigheter som utför forsknings- och interaktionsverksamhet, sällskap och företag samt sex utländska universitet eller forskningsinstitut.

Tabell över deltagande organisationer (pdf, på engelska)

Finansieringsbesluten grundar sig på kvalitet och genomslag

RSF har som mål att rikta finansiering till mångsidiga och omfattande forskningsprojekt som har de bästa möjligheterna att ta fram ny vetenskaplig kunskap som kan hjälpa lösa de utmaningar som ställts inom de strategiska forskningsprogrammen.

”Vid rådet för strategisk forsknings beslut läggs vikt vid sådana projekt som kan ge upphov till nytt slags samarbete mellan experter inom forskning och samhällelig växelverkan. På framgången i utlysningarna inverkar projektstorleken och hur projektets olika delar fungerar ihop. Det krävs mer än att bara samla ihop aktörer från olika sektorer”, säger rådets ordförande Per Mickwitz.

Besluten fattades utgående från en helhetsbedömning där man tog i beaktande både panelutlåtandena och de olika programmens mål och behov. De utvalda konsortieprojekten behandlar programfrågorna på ett innovativt och omfattande sätt. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och deras planer på hur forskningen ska genomföras är konkreta och trovärdiga. Projektens interaktionsverksamhet utgår från intressentgruppernas informationsbehov och kunskap om beslutsprocesser.De har dessutom lyckats med att framföra kreativa metoder för intressentsamarbete som är väl integrerade i forskningen.

Då statsrådet i höstas beslutade om temana för den strategiska forskningen fastställde det dessutom att immigrationens verkningar på det finländska samhället skulle beaktas som en gemensam prioritering inom RSF:s program. ”De sökande beaktade prioriteringen effektivt, så 2016 års program kommer nu också att innehålla konsortier som antingen undersöker immigrationen inom sitt eget program eller som identifierar immigrationen som en viktig samverkande faktor inom sin egen forskning”, berättar Mickwitz.

Bedömningspanelerna observerade vissa typiska brister i de ansökningar som inte beviljades finansiering. I vissa ansökningar var frågeställningen inte tillräckligt mångvetenskaplig eller så hade den för lite nyhetsvärde. Det fanns även fall där den teoretiska grunden, metoderna och materialen var alltför svaga. En annan vanlig orsak till avslag var att interaktionsdimensionerna var för snäva samt att de inte stödde äkta eller tillräckligt omfattande samarbete med intressentgrupper. Också programfrågorna behandlades ibland bristfälligt. Det fanns även fall där arbetsfördelningen mellan konsortieparterna var obalanserad, saknade synergifördelar eller inte bildade en koherent helhet i förhållande till målen. Vissa sökande hade inte heller integrerat internationellt samarbete tillräckligt effektivt i den övriga planerade verksamheten.

Ny bedömnings- och beslutsprocess

RSF hade förnyat bedömningsprocessen något. Av de 152 konsortieansökningar som inkom i utlysningens första steg valde RSF ut de mest lovande projekten på basis av vetenskaplig kvalitet, samhälleligt genomslag och växelverkan. I utlysningens andra steg bedömdes de egentliga ansökningarna programvis i två olika paneler: en för samhällelig relevans och genomslag och en för vetenskaplig kvalitet. Den s.k. relevanspanelen bestod av både finländska och utländska experter inom samhälleligt genomslag. De vetenskapliga panelerna bestod i sin tur av erfarna och internationellt renommerade forskare inom programområdena.

Lista över paneler (pdf, på engelska)

RSF fattar besluten om finansieringssummorna i juni. RSF förhandlar med konsortierna om de exakta målen för forskningen och interaktionen.

RSF fattade besluten enhälligt. På grund av att det kom in ganska lite ansökningar per program fäste man särskild uppmärksamhet vid eventuella jäv hos rådets medlemmar. Eventuella jäv beaktades även programvis vid behandlingen av de egentliga ansökningarna. En lista över RSF-medlemmar som deltagit i beslutsfattandet finns här:

Lista över RSF-medlemmar som deltagit i behandlingen av ansökningar (pdf, på engelska)

Mer information

 • ordförande Per Mickwitz, rådet för strategisk forskning, per.mickwitz(at)ymparisto.fi, tfn 0400 148 847
 • direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 114

 • Ett urbaniserande samhälle: vetenskapsrådgivare Laura Kitti, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 152
 • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad: vetenskapsrådgivare Jussi Vauhkonen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 155
 • Hälsa, välfärd och levnadsvanor: vetenskapsrådgivare Jussi Vauhkonen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 155
 • Säkerhet i en nätverksbaserad värld: vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 020
 • Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland: vetenskapsrådgivare Laura Kitti, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 152

 • Lista över finansierade projekt (pdf, på engelska)
 • Lista över samtliga panelmedlemmar (pdf, på engelska)

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 10.5.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »