FI EN

Medborgarna engageras i arbetet för att göra Östersjön tryggare

7.6.2016

Vanliga medborgare kan anlitas för att göra sjöfarten tryggare. ESABALT, ett projekt som ingår i Östersjöländernas och EU:s gemensamma forskningsprogram för Östersjön BONUS, ska göra just det. I projektet utnyttjas en innovativ metod som gör att t.ex. fritidsbåtförare kan bidra med observationer och rapporter om naturens och människans växelverkan. Projektet utgör ett viktigt initiativ: folkentreprenad har inte i större utsträckning använts som ett sätt att insamla data om Östersjön.

”Via vårt projekt kan helt vanliga medborgare både ta fram nyttiga data och utnyttja den insamlade informationen själv. En sådan här typ av datainsamling där man lägger ut uppgiften på en grupp människor kan vara till stor nytta även vid rapportering av olyckor och andra risksituation”, säger projektets koordinator professor Heidi Kuusniemi från Lantmäteriverkets Geodatacentral.

I BONUS-programmet ingår tolv andra projekt där man bl.a. utvecklar metoder för att mäta vattenkvaliteten, skapar robotsensorer och avbildningsmetoder för att följa fiskarnas vägar i vattnet samt ökar återanvändningen av fosfor. I projekten ingår forskare från 52 forskningsorganisationer från samtliga Östersjöländer; finländska forskare medverkar i åtta projekt.

”BONUS omsätter forskningskunskap till praktik och främjar på så sätt s.k. blå tillväxt, en långsiktig strategi som stöder hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna. I början av 2017 startar programmets nya innovationsprojekt inom vilka vi särskilt vill uppmuntra små och medelstora företag att delta i forskningssamarbete för att stödja skyddet av Östersjön", säger BONUS verkställande direktör Kaisa Kononen.

Aktivt medborgardeltagande spelar en viktig roll i behandlingen av miljöpolitiska frågor samt i EU:s strategi för biologisk mångfald. BONUS är ett forskningsprogram som finansieras av EU-kommissionen tillsammans med nationella forskningsfinansiärer. Från Finland deltar Finlands Akademi, Jord- och skogsbruksministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Trafiksäkerhetsverket. 

BONUS siktar till att skapa långsiktigt samarbete inom forskning och innovation för att ta fram sådan kunskap som kan bidra till att förverkliga de mål som ingår i Helcoms aktionsplan för Östersjön, EU:s ramdirektiv om en marin strategi och ett flertal nationella, regionala och europeiska planer för hållbar utveckling. BONUS stöder även förverkligandet av EU:s agenda för blå tillväxt.

BONUS etablerades genom ett beslut av Europaparlamentet och Europarådet år 2010. Programmet har en sammanlagd budget på 100 miljoner euro för projekt som genomförs åren 2013–2018. Hälften av finansieringen kommer från nationella finansiärer i Östersjöländerna och hälften från EU:s ramprogram.

Mer information:

 • BONUS ESABALT, koordinator Heidi Kuusniemi, heidi.kuusniemi@nls.fi (+358 40 653 2228)  
 • BONUS verkställande direktör Kaisa Kononen, kaisa.kononen@bonuseeig.fi (+358 40 581 1189)
 • Kommunikationen: Laura Eskelinen, laura.eskelinen@bonuseeig.fi (+358 40 649 3108), eller Maija Sirola, maija.sirola@bonuseeig.fi (+358 40 352 0076)                                                                    
 • BONUS: www.bonusportal.org ,
 • BONUS-innovationsprojekt: www.bonusportal.org/inno               
 • BONUS-projektens webbsidor: www.bonusprojects.org

 

 • Finlands Akademi, kommunikationen: niina.kellinsalmi@aka.fi (tfn +358 29 533 5062)
Senast ändrad 14.6.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »