FI EN

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö beviljade akademiprojektsbidrag till 39 projekt

27.5.2016

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö mottog sammanlagt 263 ansökningar om akademiprojektsbidrag i septemberutlysningen 2015. Forskningsrådet har nu beslutat att finansiera 39 projekt, vilket innebär en beviljandegrad på 15 procent. Forskningsrådets sammanlagda finansiering inom bidragsformen akademiprojektsbidrag uppgår till ca 17,6 miljoner euro.

Forskningsrådets bevillningsfullmakt har minskat med 21 procent från 2013 års nivå. Samtidigt har antalet ansökningar ökat med 11–35 procent beroende på bidragsformen. Detta har lett till en situation där forskningsrådet har varit tvunget att skära ned på bidragssummorna, i synnerhet vad gäller akademiprojektsbidrag.

Exempel på finansierade projekt:

Enbart i Finland producerar idisslare såsom kor och får miljontals kilo metangas och andra miljöutsläpp varje år. Samtidigt måste dessa idisslare medicineras med syntetiska antiparasitmedel för att hålla de parasitiska infektionerna i styr. Detta kan ge upphov till miljöutsläpp eller läkemedelsrester i mjölk, eftersom parasiterna håller på att bli resistenta mot dessa läkemedel och eftersom man har varit tvungen att öka doserna. Juha-Pekka Salminen (Åbo universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för att finna en lösning på detta problem genom att utnyttja olika tanninblandningar från växter. Idén är att dessa tanniner kunde tillsättas i foder till idisslare. Salminens forskningsprojekt går ut på att identifiera sådana växtarter som producerar de mest aktiva garvsyrorna och undersöka vad som krävs för att upprätthålla denna aktivitet.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan fuktskador, mikrobtillväxt och problem i andningsvägarna. Man känner dock inte exakt till vad som orsakar dessa hälsoskadliga effekter. Anne Hyvärinen (Institutet för hälsa och välfärd) och Kati Huttunen (Östra Finlands universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för ett forskningsprojekt som ska identifiera fuktskaderelaterade särdrag i mikrobsamhällen och olika signaler i människans lungvävnader som tyder på exponering för mikrober. I projektet utnyttjas provsamlingar och databaser från tidigare undersökningar samt nya prov som samlas inom ramen för Hyvärinens och Huttunens eget projekt. Målet med projektet är att förbättra de metoder med vilka man mäter mikrobiologiska och toxikologiska markörer. Forskningens resultat bidrar till en bättre förståelse av mekanismerna bakom skadliga hälsoeffekter. Resultaten kan dessutom utnyttjas av personer som jobbar i eller med byggnader som drabbats av fuktskador.

Mikroplast, dvs. mikroskopiskt små plastpartiklar, förekommer ofta i olika vattendrag med potentiella miljöskador som följd. Tidigare forskning har visat att många havsorganismer äter upp dessa plastbitar, men man känner ändå inte till mikroplastens inverkan på marina näringsvävar. Mikroplast släpps ut i havet på många olika sätt beroende på regionen. Maiju Lehtiniemi (Finlands miljöcentral) och Arto Koistinen (Östra Finlands universitet) beviljades akademiprojektsbidrag för att undersöka centrala kunskapsluckor som hindrar utvecklingen av lämpliga åtgårder för att hantera mikroplastutsläpp från urbana miljöer. Lehtiniemi och Koistinen ska analysera hur mikroplast transporteras via dagvatten och hur det skadar organismer i kustområden och insjöar. I projektet deltar experter inom marina näringsvävar, materialanalysmetoder och avancerad analysteknik.

Mer information

  • lista över finansierade projekt
  • vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 060
  • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 028
  • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 106
  • vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 128

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 20.6.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »