FI EN

Finlands Akademi ska se över forskningsrådens struktur och verksamhet

20.5.2016

Finlands Akademi har som ett led i verkställandet av sin strategi inlett ett projekt som ska analysera hur verksamheten av Akademins forskningsråd kunde utvecklas och förnyas. Projektet ska genomföras i samråd med flera av Akademins viktiga intressenter.

Projektet resulterar i en rapport som publiceras senast i slutet av 2016 och som vid behov kan utnyttjas av Undervisnings- och kulturministeriet för att eventuellt förnya forskningsrådens struktur och utnämningsprocess. Akademin får nya forskningsråd nästa gång år 2019.

Finlands Akademis forskningsrådssystem i sin nuvarande form har nu ungefär tjugo år på nacken. Under åren har det skett stora förändringar i hur forskning bedrivs och hur forskningssystemet fungerar. Det har också återspeglats i forskningsrådens arbete.

Målet med utvecklingsprojektet är att utarbeta en rapport som beskriver forskningsrådens nuläge och olika medverkande aktörers roller i forskningsrådens arbete. Rapporten ska även ta fram förslag om hur verksamheten kunde förbättras. Under projektets lopp kommer man att bl.a. analysera internationella referensmodeller, undersöka hur forskningsrådens och deras medlemmars roller har förändrats och fundera kring hur forskningsrådens verksamhet ska utvecklas. Rapporten kommer dessutom att innehålla en arbetsbeskrivning för forskningsrådsmedlemmar. Idén är att medlemmarna med hjälp av beskrivningen kan bättre orientera sig i sina uppgifter under den treåriga mandatperioden.

Diskussioner och workshoppar

Under utvecklingsprojektets lopp kommer Akademin att på bred front diskutera med representanter för olika intressentgrupper. Viktiga intressenter är bl.a. tidigare och nuvarande forskningsrådsmedlemmar, medlemmar av Akademins styrelse, representanter för Undervisnings- och kulturministeriet och olika forskningsorganisationer samt Akademins personal. Akademin kommer att ordna diskussioner och workshoppar med intressenterna för att resonera kring betydelsen av forskningsrådens verksamhet och samla in synpunkter om deras roll. Diskussionerna och workshopparna ordnas under hösten 2016.

Forskningsrådens verksamhet och uppgifter har hållits nästan oförändrade sedan 1995. I planen för verkställandet av Akademins strategi från 2015 konstateras att strukturen och verksamheten av Akademins forskningsråd ska ses över under perioden 2016–2018.

Akademin har haft fyra forskningsråd sedan 1995: forskningsrådet för biovetenskap och miljö (fram till 2002 forskningsrådet för miljö och naturresurser), forskningsrådet för kultur och samhälle, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik och forskningsrådet för hälsa. Varje forskningsråd har en ordförande och tio medlemmar. Medlemmarna representerar hela det finländska vetenskapliga samfundet, inte bara sin egen organisation eller sitt eget forskningsområde. Statsrådet utser forskningsråden på förslag av Undervisnings- och kulturministeriet för tre år åt gången.

Mer information

  • direktör Pentti Pulkkinen, enheten för planering och ledningens stöd, Finlands Akademi, tfn 0295 335 093, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 20.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »