FI EN

Finlands Akademi förnyar bidragsformerna för anställning som forskardoktor och akademiforskare

22.4.2016

Forskare behöver mångsidig erfarenhet från olika forskningsmiljöer för att kunna bedriva högklassig forskning, stödja vetenskaplig förnyelse och främja sin forskarkarriär. Därför har Finlands Akademis styrelse beslutat att sökande om bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare i fortsättningen ska ha erfarenhet från ett annat lärosäte än det där de arbetat på sin doktorsavhandling. Erfarenheten kan ha erhållits tidigare eller så erhålls den fr.o.m. början av den nya anställningen. Akademins styrelse beslutade om reformerna vid sitt möte den 21 april. Samtidigt fattades beslutet att öka flexibiliteten av finansieringen för akademiforskares avlöning. Ändringarna träder i kraft i samband med Akademins septemberutlysning 2016.

Från och med septemberutlysningen 2016 ska sökande om bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare uppfylla ett av följande två villkor:

  • De ansöker om bidrag för anställning vid ett annat lärosäte än det där de arbetat på sin doktorsavhandling.
  • De har minst sex månaders erfarenhet av forskning eller forskningsrelaterade uppgifter vid någon annan organisation.

Organisationen kan vara antingen en finländsk eller en utländsk organisation. Också arbete vid företag eller inom administrativa uppgifter som stöder forskning anses uppfylla kraven.

Styrelsen beslutade också att öka flexibiliteten av finansieringen för akademiforskarnas avlöning. Målet är att hjälpa akademiforskarna kvalificera sig inom ramen för universitetens karriärsystem. I fortsättningen kan högst 30 procent av akademiforskarens lön komma från andra källor, förutsatt att lönedelen har allokerats till forskningsuppgifter eller att akademiforskaren hör till universitetets karriärsystem. Den lönedel som då frigörs från de pengar som allokerats till akademiforskarens lön ur Akademins bidrag kan användas för att täcka forskarens övriga forskningskostnader.

Ändringarna är en del av arbetet för att verkställa Finlands Akademis strategi. Ändringarna gällande behörighetskraven och avlöningens flexibilitet har beretts i samråd med Akademins intressentgrupper.

Forskningsråden får mer pengar att dela ut för forskaranställningar och akademiprojekt

Finlands Akademis icke-öronmärkta finansiering har sjunkit från 282 miljoner euro till 238 miljoner euro mellan 2012 och 2016.  Samtidigt har antalet ansökningar om akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare och bidrag för anställning som forskardoktor ökat med 43 procent. Det har lett till att beviljandegraderna har sjunkit. Detta gynnar varken den vetenskapliga forskningen eller forskarna.

Vid sitt möte beslutade Akademins styrelse också att anvisa Akademins fyra forskningsråd mer pengar för att finansiera forskardoktorer, akademiforskare och akademiprojekt. Tilläggspengarna anvisas under förutsättning att akademiprojektens storlek reduceras. Pengarna frigjordes bl.a. genom att göra tekniska ändringar i de årliga beloppen inom programmet för spetsforskningsenheter. Finansieringen av det pågående programmet för spetsforskningsenheter ändrades inte.

Strängare krav på öppen vetenskap

Öppenhet är en grundläggande princip inom all vetenskap och forskning. Öppenhet förbättrar forskningsresultatens repeterbarhet samt stärker forskningens kvalitet och genomslag. Vid sitt möte den 1 april antog Finlands Akademis styrelse också vissa preciseringar av hur öppen vetenskap ska främjas inom akademifinansierad forskning.

Mer information

  • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 050 448 0772, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • direktör Pentti Pulkkinen, enheten för planering och ledningens stöd, Finlands Akademi, tfn 0295 335 093, fornamn.efternamn(at)aka.fi   

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 25.4.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »