FI EN

36 ansökningar går vidare till RSF-utlysningens andra steg

1.2.2016

2016 års utlysning av rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har två steg. Ansökningstiden för det första steget gick ut den 9 december 2015 och inom utsatt tid inkom sammanlagt 152 konsortieansökningar. I ansökningarna deltog 794 forskargrupper från 137 organisationer. I utlysningen ingår fyra nya program och en komplettering av ett tidigare program. RSF har vid sitt möte den 29 januari 2016 beslutat att inbjuda 36 ansökningar till utlysningens andra steg.

Ansökningarna bedömdes i januari i expertpaneler som bedömde ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, samhälleliga relevans och genomslag. Panelerna bestod av såväl utländska som finländska experter med omfattande erfarenhet av vetenskap, forskning och utnyttjande av forskningskunskap. Bedömarna fäste uppmärksamhet bl.a. vid hur forsknings- och interaktionsplanerna motsvarade programmens mål. Dessutom beaktades vetenskaplig kvalitet, potentiella resultat, arbetsfördelning och samarbete mellan forskargrupper samt projektens förutsättningar att ha samhälleligt genomslag.

På basis av bedömningen har RSF beslutat att inbjuda 36 ansökningar vidare till utlysningens andra steg. Beviljandegraden efter det första steget är alltså 24 procent. RSF valde ut mångvetenskapliga forskningskonsortier med högt mervärde som behandlar programmens teman på bred front. Konsortierna håller hög vetenskaplig kvalitet och behandlar programfrågorna på ett innovativt och omfattande sätt. Deras planer för hur forskningen ska genomföras är realistiska och trovärdiga.

Det finns tre viktiga kriterier för det andra utlysningssteget:

  • De sökande ska ta fram forskningsbaserade och samhälleligt viktiga lösningar på programfrågorna.
  • De sökande ska ge konkreta bevis på att forskningens utgångspunkter, metoder och material håller hög internationell kvalitet.
  • De sökande ska beskriva hur interaktionen med intressentgrupper kommer att genomföras med kreativa och nya metoder under projektets lopp samt hur interaktionen integreras i forskningsverksamheten.

Bedömningspanelerna observerade vissa typiska brister i de ansökningar som inte gick vidare till det andra utlysningssteget, särskilt gällande fokus, vetenskaplig nivå, interaktion och konsortiestruktur. Till exempel programfrågorna behandlades ibland bristfälligt eller så var den teoretiska grunden, metoderna och materialen för svaga. Också frågeställningen hade ibland för lite nyhetsvärde. En annan vanlig orsak till avslag var att interaktionsåtgärderna var för snäva och traditionella samt att de inte stödde äkta samarbete med intressentgrupper. Det fanns även fall där arbetsfördelningen mellan konsortieparterna var obalanserad, saknade synergifördelar eller inte bildade en koherent helhet i förhållande till målen.

I utlysningens andra steg bedöms de egentliga ansökningarna programvis i två olika paneler: en för vetenskaplig kvalitet och en för samhällelig relevans och genomslag. RSF fattar finansieringsbesluten vid sitt möte den 9 maj 2016. Vid besluten beaktas resultaten från bedömningen av relevans och vetenskaplig kvalitet.

Mer information:

  • forskningsdirektör Per Mickwitz, ordförande för RSF, tfn 0295 251 426, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi
  • direktör Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi   

Finlands Akademis kommunikation
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 24.2.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »