FI EN

10 miljoner euro till akademiforskare och forskardoktorer inom området biovetenskap och miljö

30.5.2016

10 miljoner euro till akademiforskare och forskardoktorer inom området biovetenskap och miljö

Finlands Akademins forskningsråd för biovetenskap och miljö har beslutat att finansiera tolv nya anställningar som akademiforskare. Forskningsrådet bedömde totalt 117 ansökningar som inlämnats inom Akademins septemberutlysning 2015. Beviljandegraden var 10,3 procent. Forskningsrådets sammanlagda finansiering för anställningar som akademiforskare uppgick till ca 5,2 miljoner euro.

Finansieringen syftar till att främja och stärka de bästa forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. Vid bedömningen fästes uppmärksamhet vid begåvade forskares möjligheter att göra karriärframsteg. Också forskarnas lämplighet som akademiforskare och deras förmåga att leda en forskningsgrupp sågs som viktiga kriterier. Forskningsrådet betonade också vikten av samhälleligt genomslag, positiv risktagning, internationellt samarbete och tidigare mobilitet.

Exempel på finansierade akademiforskare:

Att havsisen i Arktis smälter är en av de största klimatdrivna förändringarna som drabbar det arktiska området. Existerande klimatmodeller som utgår från kortvariga observationer kan inte fullt förklara naturliga variationer och kommande reaktioner hos arktiska havsekosystem. Därför är det ytterst viktigt att omgående börja utnyttja naturens egna arkiv eller proxyindikatorer. En ofta använd indikator är resterna av urorganismer som lagrats i bottensedimentet i Ishavet, även om man vet mycket lite om deras samband med isekosystemet. Maija Heikkilä beviljades bidrag för anställning som akademiforskare vid Helsingfors universitet för att undersöka hur sedimentarkiven bildas och för att utnyttja denna information för ekosystemsmodeller och modeller för förindustriella havsisförhållanden.

Jari Syväranta beviljades bidrag för anställning som akademiforskare vid Östra Finlands universitet för att bedriva forskning kring metanutsläpp från sjöar i arktiska, boreala och tempererade områden. Klimatförändringen, ändringar i markanvändningen och övergödning höjer temperaturen och ökar halten av näringsämnen i vattendrag. Denna process har stor inverkan dels på metanutsläpp från vattendrag, dels på marina näringskedjor. Syvärantas forskning är en kombination av paleolimnologi och avancerade analysmetoder som ska undersöka hur metanutsläppen från sjöar ändras då temperaturen stiger och mängden av näringsämnen och organiskt material ökar. Ett ytterligare mål är att analysera hur dessa ändringar inverkar på sjöarnas näringskedjor. Syväranta kommer i sin forskning att utnyttja sedimentprov från Grönland, Finland och Danmark samt en experimentell modell för klimatförändring.

Finansiering till 16 nya forskardoktorer

Finlands Akademins forskningsråd för biovetenskap och miljö beslutade också att finansiera 16 nya anställningar som forskardoktor. Forskningsrådet bedömde totalt 173 ansökningar som inlämnats inom Akademins septemberutlysning 2015. Beviljandegraden var 9,3 procent. Forskningsrådets sammanlagda finansiering för anställningar som forskardoktor uppgår till ca 4,4 miljoner euro.

Bidraget för anställning som forskardoktor intresserar också utländska forskare som arbetar i Finland. Deras andel bland de sökande har vuxit under de senaste åren. Av alla de som sökte bidrag för anställning som forskardoktor var 36 procent icke-finländare. Andelen var 38 procent hos finansieringsmottagarna.

Exempel på nya forskardoktorer:

Skadeinsekter och olika växtsjukdomar orsakar stora skador inom jord- och skogsbruket. Det är särskilt svårt att förutspå sådana växtsjukdomar som orsakas av långväga skadeinsekter. Pilvi Siljamo beviljades bidrag för anställning som forskardoktor vid Meteorologiska institutet för att utveckla ett larmsystem som utnyttjar klimatmodeller för att förutspå förekomsten av långväga skadeinsekter. Siljamos mål är att ta fram en modell som täcker hela Europa, även om tyngdpunkten ligger på Finland och Storbritannien. Siljamo utnyttjar de erfarenheter som vunnits med en prognosmodell som utvecklats av Meteorologiska institutet och Aerobiologiska enheten vid Åbo universitet för att undersöka pollenhalter och -spridning.

Skördenivån på jordbruksgrödor beror på deras förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö. Om växtförhållandena ligger under den optimala nivån kan det leda till stora skördeförluster. Ett av de viktigaste målen för dagens jordbruk och växtförädling är därför att förbättra växternas stresstålighet. När växter utsätts för olämpliga förhållanden bildas s.k. reaktiva syreföreningar (reactive oxygen species, ROS) i växterna. Växterna tolkar dessa föreningar som tidiga signaler på stress. Föreningarna sätter dessutom igång olika försvars- och anpassningsmekanismer i växterna. Cezary Waszczak beviljades bidrag för anställning som forskardoktor vid Helsingfors universitet för att identifiera sådana ROS-receptorproteiner som kopplar ihop stressignalerna med cellers ämnesomsättning och som slutligen framkallar en immunrespons. Ett mål med forskningen är att identifiera nya målgener som kunde utnyttjas inom växtförädling.

Mer information

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • lista över nya akademiforskare
 • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 019
 • specialforskare Timo Kolu, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 044
 • vetenskapsrådgivare Annika Raitala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 097

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • lista över nya forskardoktorer
 • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 029
 • vetenskapsrådgivare Mirkka Herranen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 061
 • specialforskare Timo Kolu, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 044
 • vetenskapsrådgivare Annika Raitala, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 097

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 30.5.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »