FI EN

Sirpa Jalkanen och Ilkka Hanski nya akademiker inom vetenskap

4.9.2015

Akademiprofessor Sirpa Jalkanen från Åbo universitet och akademiprofessor Ilkka Hanski från Helsingfors universitet är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö tilldelade dem akademikers titel vid presidentföredragningen idag.

De tar emot titeln torsdagen den 17 september vid en ceremoni i Helsingfors. Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton mycket meriterade finländska vetenskapsidkare. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademi.

Sirpa Jalkanen – internationell banbrytare inom forskningen i immunförsvarssystemets lymfocyter och deras rörelsemekanismer

Akademiprofessor Sirpa Jalkanen (f. 1954) hör till världseliten inom forskningen i immunförsvarssystemets lymfocyter och deras rörelsemekanismer. Till hennes viktigaste vetenskapliga landvinningar hör upptäckten och karakteriseringen av de ”trafikmolekyler” som orsakar nya skadliga inflammationer och sprider cancer. Hennes forskningsgrupp har nått banbrytande resultat och gjort innovativa upptäckter som revolutionerat våra uppfattningar om immunologi och blodkärlsbiologi. Forskningen representerar s.k. högriskforskning som också förväntas ge hög avkastning. Den har potential till mycket betydelsefulla resultat som kan användas i behandlingen av svåra inflammationssjukdomar och i cancerförebyggandet.

Jalkanen har utnämnts till akademiprofessor tre gånger, senast för perioden 2014–2018. Hon är chef för forskningslaboratoriet MediCity i Åbo sedan 1996, professor i immunologi vid Åbo universitet sedan 2001 och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd sedan 2006. För närvarande är hon en av gruppledarna inom spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi (2014–2018).

Jalkanens forskningsrön har ynglat av sig två bioteknikföretag som utvecklar läkemedel i vilka de nyupptäckta molekylerna ingår. Ett av dessa läkemedel har fungerat utmärkt i kliniska försök där de testats i behandlingen av akut lungskada. Ett annat gäller behandling av leverskador. Det har hittills inte funnits något effektivt läkemedel mot någondera sjukdomen. De nya läkemedlen kan potentiellt minska dödligheten och patienternas lidande och samtidigt skapa ekonomiskt lönsam affärsverksamhet inom läkemedelsutvecklingen i Finland.

I Jalkanens forskningsgrupp finns både forskare som bedriver grundforskning och kliniska forskare. Därigenom har det varit möjligt att tillämpa högklassig grundforskning inom klinisk forskning, diagnostik och patientvård. Forskningsgruppen har nätverkssamarbete med såväl renommerade internationella universitet (Harvard, Stanford, Cambridge) som inhemska universitet och läkemedelsföretag.

De forskningsprojekt som Sirpa Jalkanen lett har utbildat tiotals internationella forskare. Jalkanen har fått Maud Kuistila-priset för sina förtjänster som forskarutbildare. Hon har också gjort viktiga insatser för att förbättra och fördjupa läkarnas grundutbildning.

Sirpa Jalkanen är aktiv också i samhälls- och näringslivsfrågor. Hon har tilldelats talrika inhemska och internationella expertuppdrag och hon är medlem i styrelser för stiftelser, forskningsorganisationer och företag. Hon är en stark aktör på det finländska forskningsfältet och har bland annat varit prefekt för Finska Vetenskapsakademien. Hon berättar om sin forskning exempelvis på studia generalia-föreläsningar men också i tidningsintervjuer och tv-framträdanden.

”Det mest fascinerande i forskningen är spänningen i att söka och fröjden i att finna. Jag har alltid försökt forska i sådant som vi saknar kunskap om och där kunskapen vore viktig uttryckligen i behandlingen eller förebyggandet av sjukdomar. Otvivelaktigt känns det ibland som att stå mitt i en beckmörk skog utan att veta åt vilket håll man ska gå. När man sedan plötsligt finner ett svar – ett nytt fenomen, en molekyl, en mekanism – känns det som om solen går upp och belyser hela nejden så att vägarna till nya äventyr blir synliga”, beskriver den nya akademikern sina upplevelser.

Också de inhemska och internationella pris Sirpa Jalkanen fått vittnar om den uppskattning hennes forskning åtnjuter. De mest ansedda är Duodecims pris till en ung forskare 1987, Äyräpää-priset 2008 (det högst värderade inhemska medicinska priset), Datta Medal 2011, som beviljas av The Federation of European Biochemical Societies, samt det mest ansedda nordiska priset i medicin, Anders Jahre-priset 2005.

Akademikertiteln som hon nu tilldelas ser hon som betydande. ”Jag hoppas att jag kan bära titeln med vishet och använda min erfarenhet till forskarsamhällets och hela samhällets bästa.”

Ilkka Hanski – en av världens mest betydande ekologer

Akademiprofessor Ilkka Hanski (f. 1953) hör till världens ledande forskare inom ekologi och evolutionsbiologi. Särskilt känd och ansedd är han för sina insatser inom metapopulationsforskningen där han har utvecklat både själva begreppet och teorin. Han har publicerat närmare 200 artiklar och många böcker i ämnet.

Metapopulationsbiologin forskar i hur arternas ekologi och evolution påverkas då deras habitat splittras. Ett särdrag i Hanskis forskning är den direkta växelverkan mellan teoretisk och empirisk forskning. Den undersökning av ängsnätfjärilar som han inledde på Åland 1991 bildar ett unikt och världsberömt modellsystem med vars hjälp man har kunnat studera många centrala frågor inom ekologi och evolutionsbiologi. Metapopulationsbiologiska forskningscentret vid Helsingfors universitet som leds av Hanski har varit en av Finlands Akademis spetsforskningsenheter allt sedan år 2000.

Hanskis forskning har också i ett vidare perspektiv studerat naturens diversitet, dess betydelse och hur den kan skyddas. I de flesta av sina undersökningar har han studerat hur biodiversiteten i människornas boendemiljö påverkar allergier och andra inflammatoriska sjukdomar. Han har också skrivit populärvetenskapliga böcker om naturens diversitet och dess betydelse.

Hanski deltar aktivt i den offentliga debatten om naturskydd och forskning. Den spetsforskningsenhet han leder har utvecklat metapopulationsbaserade verktyg för användning inom miljöförvaltningen. De har utnyttjats då man anpassat skogs- och kärrskydd och i återställning av habitat. Hanskis forskning, skriftställningar och offentliga framträdanden har haft ett stort samhälleligt genomslag.

”Forskarna har en exceptionell ställning som producenter, tolkare och förmedlare av kunskap och information i det moderna informationssamhället. Å andra sidan är forskningen allt mer specialiserad och de enskilda forskarna saknar ofta förmåga och även intresse att i ett vidare perspektiv försöka förstå den vetenskapliga kunskapens betydelse för samhället och de samhälleliga förändringarna”, menar Hanski.

”Vi har en bred konsensus om att politiken och besluten ska grundas på bästa möjliga vetenskapliga kunskap, men vi saknar sådan politisk praxis som skulle stödja en sådan beslutsprocess. Därför kan det hända att de möjligheter som finns att lösa stora och även svåra problem inte utnyttjas.”

Enligt Hanski avancerar forskningen otroligt snabbt på många områden vilket i vissa fall leder till oförutsedda följder som i värsta fall kan utgöra ett samhällshot. Han efterlyser en bred debatt om vilka riktningar forskningen ska utvecklas i. ”Syntetisk biologi och artificiell intelligens är exempel på forskningsgrenar om vilka vi borde föra en bred och djupgående debatt men som knappt alls diskuteras i Finland.”

Ilkka Hanski har fått talrika nationella och internationella utmärkelser och pris. Det mest prominenta är svenska Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoord-pris som han tilldelades 2011. Det är ett pris som tilldelas forskare inom vetenskapsgrenar där inga Nobelpris delas ut. Andra betydande pris som Hanski fått är Balzans internationella pris 2000 och Europeiska vetenskapsstiftelsens Latsis-pris för forskning i biodiversitet 2010. Han har också kallats till medlem i världens främsta vetenskapliga sällskap: Royal Society (UK) och National Academy of Sciences (US). Därtill har han fått talrika nationella pris för vetenskapligt arbete, vetenskapspedagogik och popularisering av sin egen forskningsgren. Statens informationspris fick han 2007.

Hanski är en föredömlig utbildare av vetenskapsmän. Från hans grupp kommer en jämn ström av nya toppförmågor till den inhemska och den internationella vetenskapsvärlden. Av medlemmarna i Hanskis spetsforskningsenhet har förutom Hanski själv fyra andra erhållit forskningsfinansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC), vilket är exceptionellt för finländska förhållanden. Hanski har lyckats utbilda och entusiasmera en yngre forskargeneration.

Mer information:

  • Sirpa Jalkanen, tfn 040 566 9611, sirpa.jalkanen(at)utu.fi
  • Ilkka Hanski, tfn 040 734 2788, ilkka.hanski(at)helsinki.fi
  • Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila, tfn 0295 335 001, heikki.mannila(at)aka.fi

Bilder och presentationsvideor på de nya akademikerna kan hämtas från Finlands Akademis bildbank på adressen http://mediabank.aka.fi/Login.jsp?colID=v42GngRn

Mer information om akademikerna på sidan www.aka.fi/akademiker.

 

Finlands Akademi
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tel. 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Senast ändrad 4.9.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »