FI EN

Rådet för strategisk forskning föreslår fyra teman för 2016

22.6.2015

Rådet för strategisk forskning (RSF) föreslår i sin framställan till statsrådet fyra temaområden för den strategiska forskningen 2016. RSF:s utgångspunkt var att identifiera teman som är tillräckligt horisontella och berör flera förvaltningsområden, som sinsemellan är tillräckligt varierande och som är viktiga utmaningar med tanke på Finlands framtid. Syftet var också att bilda sådana temaområden där det krävs mångvetenskaplig forskning för att ta fram ny kunskap.

Statsrådet ska fatta beslut om temana på hösten, varefter RSF planerar de konkreta forskningsprogrammen i slutet av året.

De föreslagna forskningstemana är

 • kompetens och skicklighet i ett föränderligt arbetsliv
 • hälsa och förändring av levnadsvanor
 • övergripande säkerhet i en global miljö
 • urbaniseringens dynamik.

RSF har därtill definierat tre horisontella prioritetsområden som berör samtliga temaområden:

 • internationellt samarbete
 • digitalisering
 • livscykel

”Finland är en del av en global värld där staterna är allt starkare bundna till varandra via ekonomiska nätverk och nätverk för krishantering och säkerhetsfrågor. Den yttre och den inre säkerheten flätas samman på ett nytt sätt. I arbetslivet sker snabba och stora förändringar exempelvis till följd av robotiken och digitaliseringen. Den industriella erans strukturer motsvarar inte framtidens behov. Vilka är då framtidens yrken och hurdana kompetenskrav ställer de på arbetstagarna? Om allt detta krävs uppdaterad vetenskaplig kunskap”, konstaterar rådet för strategisk forskning i sina motiveringar till de föreslagna temana.

Förändringarna i både sättet att producera och sättet att tillgodogöra sig kunskap och information kräver enligt RSF ny vetenskaplig kunskap. Den traditionella, auktoritära och enkanaliga infallsvinkeln fungerar inte längre i en kultur där var och en efter eget behag kan välja sin informationskälla på webben, vare sig det är en expert eller någon som bara utger sig för att vara en expert. ”Behoven, motivationen samt sättet och förmågan att tillägna sig kunskap och information varierar stort mellan olika befolkningsgrupper. Därför bör produktionen och förmedlingen av kunskap och information och i synnerhet olika informationskampanjer anpassas efter denna utveckling. Förändringarna är betydelsefulla exempelvis för hälsofrämjandet och då man eftersträvar förändringar i människornas levnadsvanor”, slår RSF fast.

Urbanisering är ett av de forskningsteman som RSF lyfter fram. Våra städer växer då människor flyttar till dem på grund av arbete, utkomst, kultur, studier och livsstilsval. ”Vi behöver veta mer om hur städer som fungerar som mångsidiga tillväxtcentra kunde sprida livskraft i så stora delar av sin omgivning som möjligt. Detta kräver aktiv dialog mellan olika områden”, slår rådet fast.

”I de första programutlysningarna som på basis av 2015 års teman öppnades i april inlämnades många ansökningar inom temaområdena bioekonomi och automation. Den här gången sammanföll beredningen av 2016 års teman med utvärderingen av den första programutlysningen, varför RSF i sin beredning av temaområdena för 2016 stannade för teman som avviker från 2015 års teman”, berättar ordföranden för rådet för strategisk forskning Per Mickwitz.

Enligt Mickwitz kan RSF bedöma det eventuella behovet av mer forskning inom bioekonomi och automation först i höst efter att ha fattat finansieringsbesluten inom den första utlysningen. Således bildar 2015 års teman och temainitiativet för 2016 tillsammans en mångsidig helhet med vilken man kommer att kunna ta fram högklassig vetenskaplig information om aktuella och viktiga utmaningar till stöd för beslutsprocesserna.

Förslagen till temaområden presenterades för forskarsamhället och kunskapsanvändarna på ett diskussionsmöte. Dessutom har forskarsamhället och kunskapsanvändarna deltagit i den öppna temaberedningen via en webbenkät. Webbenkäten resulterade i 280 temainitiativ som RSF aktivt använt som en av utgångspunkterna i sitt beredningsarbete.

Mer information

 • ordföranden för rådet för strategisk forskning, forskningsprofessor Per Mickwitz, tfn 0295 251 426, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi
 • direktören för tematisk forskningsfinansiering Riikka Heikinheimo, Finlands Akademi, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 22.6.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »