FI EN

Finlands Akademi tillsatte ny kommitté för forskningens infrastrukturer

2.10.2014

Finlands Akademis styrelse har utnämnt en ny nationell kommitté för forskningens infrastrutkurer. Den s.k. FIRI-kommittén har till uppgift att följa upp och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten. Kommittén lägger fram förslag till Akademins styrelse om långsiktiga planer för forskningsinfrastruktur, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Kommittén sköter också andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

Av ordföranden och medlemmarna förutsätts att de har mångsidig erfarenhet av verksamhet i organisationer inom forsknings- och innovationssystemet samt kännedom om forskningsinfrastrukturernas betydelse och att de är erkända forskare eller erkända sakkunniga inom vetenskapspolitiken. I enlighet med lagen om Finlands Akademi kan medarbetare vid Akademins förvaltningsämbete delta i kommittén i egenskap av ordförande eller medlem.

Den nya kommittén består huvudsakligen av tidigare medlemmar. På så vis har man strävat efter att säkra kontinuiteten i verksamheten. Akademins styrelse utnämnde kommittén efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet.

Kommitténs ordförande är Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Vice ordförande är direktör Riitta Maijala från undervisnings- och kulturministeriet. De övriga medlemmarna är:

• professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
• professor Paula Eerola, Helsingfors universitet
• vice rektor Keijo Hämäläinen, Finlands universitet Unifi rf, Helsingfors universitet
• generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
• professor Juhani Knuuti, Åbo universitet
• rektor Markku Lahtinen, Arene rf, Tammerfors yrkeshögskola
• industriråd Petri Lehto, arbets- och näringsministeriet
• rektor Matti Manninen, Jyväskylä universitet
• generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet
• rektor Taina Pihlajaniemi, Uleåborgs universitet
• vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, VTT
• kanslichef Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet
• professor Lea Sistonen, Åbo Akademi
• generaldirektör Petteri Taalas, Meteorologiska institutet
• rektor Tuula Teeri, Aalto-universitetet.

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från undervisnings- och kulturministeriet valdes till stadigvarande expert i kommittén.

Finlands Akademis styrelse anvisade FIRI-kommittén dessutom en bevillningsfullmakt på tio miljoner euro för år 2014. Medlen ska användas för att stärka forskningsmiljöer, särskilt nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Kommittén fick också 8,5 miljoner euro som den ska utdela till forskningsinfrastrukturer år 2014.

Forskningsinfrastrukturer är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser, stöder organiserat forskningsarbete, forskarutbildning och universitetsundervisning samt upprätthåller och utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer är de apparater, informationsnätverk, databaser, mångvetenskapliga forskningscenter, forskningsstationer, samlingar, bibliotek samt tjänster som dessa använder, vilka är väsentliga ur forskningssynpunkt.

Mer information: ordförande, överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »