FI EN

Renbete kan dämpa effekterna av ett varmare klimat på kolsänkan i tundran

Forskare vid Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland har kommit fram till att renbete på lokal nivå spelar en stor roll i hur klimatförändringen inverkar på kolsänkan i den skoglösa tundran. Med kolsänka menas upptaget av kol i mark och växtlighet. En artikel om studien publicerades i tidskriften Nature Climate Change den 16 mars 2014. Forskningen har finansierats av Finlands Akademi.

Just nu finns det stort internationellt intresse för hur klimatförändringen inverkar på kolsänkan i nordliga ekosystem. Ett varmare klimat kan leda till att det kol som bundits in i växtskiktet i jorden slinker ut i atmosfären. Tillsammans med användningen av fossila bränslen kan detta ytterligare öka mängden koldioxid i luften och på så sätt förvärra klimatförändringen.

Renen är ett mycket viktigt betande djur i hela Arktis. I en fältundersökning i norra Norge jämförde man effekterna av experimentell uppvärmning på den lätt betade och den kraftigt betade tundran. Det fanns stora skillnader i historian av bete i dessa områden under de senaste 50 åren. Kolbalansen visade att den lätt betade tundran, som domineras av ris och lavar, under det nuvarande klimatet är en mer effektiv kolsänka än den kraftigt betade tundran, som i sin tur domineras av gräsvegetation. Uppvärmningen minskade på kolsänkan i det lätt betade området, men hade ingen inverkan på kolbalansen i det kraftigt betade området. Det vill säga, det område som hade använts för bete under en längre tid reagerade svagare på förändringen i klimatet.

Den största orsaken bakom denna skillnad är att snabbt växande gräs i kraftigt betade områden kan snabbt öka fotosyntesen och binda kol i takt med att temperaturen stiger. Detta fenomen observerades inte på den lätt betade tundran, där mängden näringsämnen begränsar växtligheten. En ökad kolbindning kompenserar uppvärmningens effekter på den koldioxid som ekosystemet frigör.

”Bete ändrar på många egenskaper i ekosystemet, såsom florans sammansättning och jordmånens näringshalt. Detta medför också ändringar i ekosystemets reaktion till klimatuppvärmning”, säger akademiforskare Sari Stark vid Arktiska centret vid Lapplands universitet.

Man har inte tidigare forskat i hur historian av renbete inverkar på kolbalansen i tundran. Dessa nya forskningsrön kan påverka olika klimatmodeller där man försöker förutspå klimatförändringens inverkan på kolets globala kretslopp. Forskningsprojektet visar att prognoserna också måste beakta beteshistorian på lång sikt, eftersom den varierar från område till område enligt traditionell och modern praxis inom renskötsel.

Forskningsmaterialet är en del av forskare Maria Väisänens doktorsavhandling för Uleåborgs universitet. Forskargruppens övriga medlemmar är Henni Ylänne från Lapplands universitet, Johan Olofsson och Elina Kaarlejärvi från Umeå universitet samt Sofie Sjögersten och Neil Crout från University of Nottingham. Projektet leds av akademiforskare Sari Stark från Lapplands universitet.

Artikeln: Väisänen, M., Ylänne, H., Kaarlejärvi, E., Sjögersten, S., Olofsson, J., Crout, N. & Stark, S.: Consequences of warming on tundra carbon balance determined by reindeer grazing history. Nature Climate Change, DOI: 10.1038/NCLIMATE2147, www.nature.com/nclimate.

Mer information

  • akademiforskare Sari Stark, Lapplands universitet, Arktiska centret, tfn +358 40 484 4254, sari.stark(at)ulapland.fi
  • forskare Maria Väisänen, Lapplands universitet, Arktiska centret, tfn +358 40 484 4255, maria.vaisanen(at)ulapland.fi

 
Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn +358 295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »