FI EN

Ny lag om Finlands Akademi träder i kraft

1.7.2014

Finlands Akademi breddar sin verksamhet och inrättar ett råd för strategisk forskning och en förnyad kommitté för forskningens infrastrukturer. Samtidigt ändras också styrelsens sammansättning. Dessa ändringar har att göra med den nya lagen om Finlands Akademi, som träder i kraft den 1 juli 2014.

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar långsiktig forskning i programform vars ändamål är att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället. Avsikten är att den strategiska forskningen ska
främja konkurrenskraften och förnyandet av näringslivet, utvecklingen av arbetslivet och utvecklingen av den offentliga sektorn.

Inrättandet av rådet för strategisk forskning kommer inte att ändra på verksamheten av Akademins fyra vetenskapliga forskningsråd. Forskningsråden kommer även i fortsättningen att stå för merparten av Akademins årliga finansiering inom viktiga bidragsformer såsom akademiprojekt, akademiforskare och forskardoktorer.

Vid valet av de projekt som finansieras kommer rådet för strategisk forskning att låta utvärdera forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Rådet kommer enligt planerna att ha en årlig finansieringsbudget på ca 57 miljoner euro, vilket utgör ungefär tre procent av statens FoU-insatser på två miljarder euro. Den första RSF-utlysningen torde öppnas i höst 2014 och de första finansieringsbesluten fattas 2015.

Rådet för strategisk forskning ger initiativ om centrala tema- och prioritetsområden till statsrådet, som sedan fattar besluten om dessa områden. Utifrån statsrådets beslut definierar rådet programstrukturen för den strategiska forskningen och väljer ut de projekt som ska finansieras. Statsrådet och ministerierna deltar inte i programbildningen och inte heller i valet av projekt. Rådet kommer även att svara för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Rådet har förutom ordföranden åtta medlemmar som utnämns av statsrådet.

I samband med lagreformen stärks också ställningen av den nationella kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén). Kommittén får till uppgift att följa upp och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten, besluta om valet av forskningsinfrastrukturprojekt samt svara för uppföljningen av projekten.

Också sammansättningen av Akademins styrelse ändras. Styrelsen utses fortfarande av statsrådet, men sammansättningen ändras så att styrelsen utom ordföranden har minst fem och högst sju medlemmar. Ordförandena för forskningsråden får närvaro- och yttranderätt i styrelsen i stället för att vara styrelsemedlemmar med rösträtt. Dessutom kommer ordförande för rådet för strategisk forskning och ordförande för kommittén för forskningsinfrastrukturer att ha samma ställning i styrelsen, dvs. ha närvaro- och yttranderätt. 

Den nya lagen om Finlands Akademi innebär också att det antal inhemska vetenskapsidkare som kan inneha titeln akademiker utökas med fyra, från tolv till sexton. Genom att utöka antalet inhemska akademiker ökar man möjligheterna att utnyttja akademikernas sakkunskap och auktoritet för att stärka vetenskapens ställning i samhället. 

www.aka.fi/sv
www.aka.fi/stn
www.aka.fi/firi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »