FI EN

Utvärdering: Nu krävs mer satsning på unga forskare och deras karriärer

4.4.2013

Den finländska forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap är rik på såväl ämnen som infallsvinklar. Det framgår av en färsk rapport av Finlands Akademi som presenterar resultaten av en internationell utvärdering av den finländska forskningen på området. Många av de enheter som utvärderades håller hög standard internationellt sett och det finns finländska forskare som är internationellt ledande på sina respektive områden. För den internationella panelens rapport utvärderades totalt tolv forskningsenheter vid nio universitet i Finland.

Utvärderingen hade en framtidsinriktad infallsvinkel och grundar sig på material som samlats in år 2012 om åren 2010–2011 samt på enhetsintervjuer som genomfördes i september 2012. Utvärderingen beställdes av Finlands Akademi.

I rapporten konstaterar panelen bl.a. att den finländska forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap är mycket varierande vad gäller bakgrund, forskningsobjekt och metoder; forskningen bildar inte en enhetlig helhet. Det finns en hel del olika läroämnen som anses höra till disciplinen. Panelen rekommenderar därför att historian av den kommunikationsvetenskapliga forskningen utreds för att få klarhet på disciplinsgränserna. Disciplinens mångsidighet borde iakttas allt bättre så att forskningen kunde utvärderas i en lämpligare referensram.

Mindre forskningsområden har färre resurser och det finns en risk att forskningen är beroende av enskilda forskare. En stor del av de utvärderade enheternas forskning hänger på externa medel och utarbetandet av finansieringsansökningar äter upp av de resurser som borde användas för att producera publikationer. Den externa finansieringen kan också styra forskningen och t.ex. stiftelsefinansieringens inverkan syns både i forskningsteman och i hur finansieringen fördelats mellan olika enheter. De organisatoriska och strukturella förändringarna som drabbat universiteten har även de påverkat forskningen på området.

Panelen konstaterar att de flesta enheter har integrerat internationellt samarbete i sin forskning och att forskarna har omfattande internationella nätverk. Trots det finns det fortfarande problem vad gäller unga forskares mobilitet. De borde uppmuntras att öka sin internationella rörlighet och sitt deltagande i internationella konferenser. Enligt panelen vore det viktigt att också öka publiceringen i internationella tidskrifter för att mer effektivt sprida forskningsresultat också på nationella forum och språk.

Utvärderingspanelen är orolig över de unga forskarnas och doktorandernas ställning. I vissa forskningsenheter var särskilt doktorander i en osäker och ojämlik situation beroende på finansieringskällan. Det nationella doktorandprogramssystemet borde därför ytterligare etableras på basis av det tidigare systemet med forskarskolor. Panelen rekommenderar att styrningen stärks strategiskt för att utveckla karriärplaneringen, den internationella mobiliteten, publiceringsplaneringen och forskargemenskapen.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/publikationer > Finlands Akademis publikationsserie. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:
vetenskapsrådgivare Kaisa Vaahtera, tfn 029 533 5125, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »