FI EN

Utvärdering: Forskningsprogrammet ELVIRA var mycket mångvetenskapligt

7.6.2013

Finlands Akademis forskningsprogram för näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA) lyckades bilda nya mångvetenskapliga och gränsöverskridande forskningshelheter. Utan programmet skulle liknande konsortier inte ha bildats. Programmet främjade också samarbetet mellan vetenskap och industri, säger den internationella panel som utvärderat programmets resultat. Trots detta lyckades programmet inte lika väl i att stärka internationellt forskningssamarbete och mobilitet.

Det fyraåriga programmet hade som mål att ta fram ny högklassig och innovativ forskningskunskap om livsmedel och näring. En särskild tyngdpunkt låg på forskningens vetenskapliga, samhälleliga och ekonomiska effektfullhet. Ett genomgående tema var hälsa: hur god kost främjar hälsa och välmående, hur man kan utveckla och förbättra tillgången på de livsmedel som stöder god kost samt hur man kan garantera tillången på säkra livsmedel.

Finlands Akademi beviljade programmet 7 miljoner euro i finansiering för åren 2007–2010 och det bestod av 16 forskningskonsortier. Övriga finansieringskällor var Tekes och jord- och skogsbruksministeriet.  

Enligt utvärderingspanelen lyckades programmet uppnå sina mål inom de flesta av sina temaområden. Det fanns dock avsevärda skillnader mellan olika teman. Panelen rekommenderar att Akademin i framtiden borde undvika att starta mycket vidsträckta forskningsprogram och hellre begränsa antalet teman. Dessutom borde internationell mobilitet vara ett obligatoriskt kriterium för att få finansiering och 10 procent av programfinansieringen borde reserveras för högriskforskning.

Panelen konstaterar vidare att man inom program borde formellt granska projekten redan i mitten av finansieringsperioden t.ex. i samband med en workshop där man vid behov kunde omjustera forskningens riktning och inleda nya samarbetsprojekt.

Utvärderingen skulle granska programmets genomförande och resultat samt fästa uppmärksamhet vid programmets genomslag utifrån synlighet i medier och forskarnas egna medieerfarenheter. Dessutom skulle utvärderarnas infallsvinkel beakta framsyn för att granska forskningsområdenas framtida teman.

Utvärderingspanelens ordförande var professor James Lindsey från US Department of Agriculture. De övriga medlemmarna var professor Marika Mikelsaar från Tartu universitet och professor Liisa Lähteenmäki från Århus universitet. En del av utvärderingen utgörs av en rapport av professor Esa Väliverronen från Helsingfors universitet.

Utvärderingsrapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/publikationer > Finlands Akademis publikationsserie. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:
programchef Tiina Jokela, Finlands Akademi, tfn 029 533 5046, fornamn.efternamn(at)aka.fi
www.aka.fi/elvira

Finlands Akademi
informationschef  Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »