FI EN

Nya forskardoktorer och akademiforskare inom naturvetenskap och teknik

8.5.2013

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat finansiering till 46 nya forskardoktorer och 20 nya akademiforskare. Den sammanlagda finansieringssumman uppgår till 20,3 miljoner euro. Finansieringen för forskardoktorer beviljas för tre år, finansieringen för akademiforskare för högst fem år. I samband med septemberutlysningen 2012 var det totalt 305 personer som sökte finansiering för anställning som forskardoktor och 184 som sökte finansiering för anställning som akademiforskare.

Forskardoktorerna är internationellt aktiva forskare

Medelåldern för de nya forskardoktorerna är 32 år. En tredjedel är kvinnor och en tredjedel utländska forskare. De nya forskardoktorerna representerar en bred skala av området naturvetenskap och teknik, bl.a. elteknik, fysik och datavetenskap.

Exempel på nya forskardoktorer:

TkD Katja Hynynen (Villmanstrand tekniska universitet) undersöker diagnostiken av vindkraftverk. Hynynens projekt siktar till att reparera och justera de ofördelaktiga funktioner i turbiner som orsakar fel. Tanken är att man ställer in turbinen så att den genererar maximal effekt. Inställningarna bidrar till att minimera driftstopp på grund av komponentfel och optimera turbinernas produktion.

PhD Russell Lake (Aalto-universitetet) ska i sitt forskningsprojekt bygga en kvantmekanisk detektor för enstaka mikrovågsfotoner. Mikrovågsfotoner kan fångas i elkretsar och de kan förmedla information mellan s.k. kvantbitar i en prototyp av en kvantdator. Denna teknologi kan dock inte iaktta enstaka mikrovågsfotoner. En fotondetektor skulle möjliggöra utvecklingen av en kvantdator som grundar sig på mikrovågor. Detektorn kunde också utnyttjas i utvecklingen av trådlös teknologi och olika avbildningstekniker.

TkD Toni Björninen (Tammerfors tekniska universitet) utvecklar antenner som implanteras i kroppen och inbyggs i kläder för att bättre mäta kroppens funktioner. Dessa system kan t.ex. användas för att lokalisera hur läkemedel sprids, följa livsfunktioner och övervaka hur patienter tillfrisknar. Den heltäckande informationen som dessa sensorer kan erbjuda kan hjälpa räddningspersonal och förbättra säkerheten för de personer som arbetar i farliga förhållanden. Björninens forskningsprojekt ska ta fram nya metoder för att iaktta den elektromagnetiska interaktionen mellan antenner och människokroppen samt för att enhetligt samordna antenner och mikroelektronik. De nya metoderna och antennernas miniatyriserings- och integreringstekniker kan bidra till att tillverka mycket små implanterbara antenner och antenner som inbyggs i kläder.

Från forskardoktor till akademiforskare

Kvaliteten på ansökningarna var mycket hög hos de som sökte finansiering för anställning som akademiforskare. Endast var tionde sökande kunde beviljas finansiering. Sjuttiofem procent av de som beviljades finansiering har antingen tidigare haft eller har pågående forskardoktorsfinansiering från Akademin. Medelåldern för finansieringsmottagarna är 36 år. Merparten har internationell forskningserfarenhet efter avlagd doktorsexamen.

Exempel på nya akademiforskare:

FD Lauri Lehtovaara (Jyväskylä universitet) forskar kring de optiska egenskaperna av monolagerskyddade metallnanopartiklar. Till skillnad från övriga metallnanopartiklar har dessa partiklar en mycket väldefinierad atomstruktur. Partiklarna kan utnyttjas t.ex. i katalys, i att fånga upp tungmetaller och i biomedicinsk avbildning. Den forskningskunskap som Lehtovaaras projekt kommer att ta fram kan användas för att prognosticera och förklara nya partiklars fingeravtryck samt för att designa partiklar med önskade optiska egenskaper.

 

FD Simo Saarakkala (Uleåborgs universitet) undersöker en ny histologisk metod för att tredimensionellt upptäcka de förändringar i ledbrosk och benet under brosket som orsakas av artros, ledförslitning. Saarakkalas metod utnyttjar datortomografiavbildning på nano- och mikronivå. Saarakkalas forskningsprojekt ska samla över 200 vävnadsprov av artrospatienter och undersöka dem med datortomografi. Utifrån bilderna utvecklas en ny metod, som också ska testas kliniskt på artrospatienter. Med den nya histologiska metoden kan man utveckla nya och mer noggrant jämförbara behandlingsmetoder och kliniskt diagnostisera de tidiga faserna av artros och ledskador.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »