FI EN

23 miljoner euro för akademiprojekt och forskardoktorer av forskningsrådet för biovetenskap och miljö

(23.5.2013)

Beslut om finansieringen inom septemberutlysningen 2012 har nu fattats av Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö. Bland annat fördelas finansiering till 30 akademiprojekt och 21 forskardoktorer för en total finansiering på omkring 23 miljoner euro.

Akademiprojekt är Akademins viktigaste bidragsform. Med akademiprojektsfinansiering stöds forskningsprojekt av forskare på professors- eller docentnivå. Forskningsrådet för biovetenskap och miljö fattade beslut om 223 ansökningar och beviljandegraden var 12,5 procent. Den genomsnittliga finansieringen är ca 590 000 euro. Forskningsrådet hade också utlyst en riktad satsning på experimentell forskning kring integrala membranproteiner. Sammanlagt inkom 14 ansökningar om denna riktade finansiering. Forskningsrådet beslutade att finansiera två ansökningar med totalt ca 1,1 miljoner euro.

Totalt bedömdes 164 ansökningar om finansiering för anställning som forskardoktor. Det var 10 procent fler än året innan. Beviljandegraden var 12,8 procent. Finansieringen för anställning som forskardoktor beviljas för tre år och den täcker löner, personliga forskningskostnader och mobilitetskostnader.

Exempel på nya akademiprojekt:

Johanna Björkroth (Helsingfors universitet) och Petri Auvinen (Helsingfors universitet) leder ett konsortium som forskar kring mikrobiologiska risker hos packade livsmedel som lätt blir dåliga. Forskarna ska utreda hur mikrober och patogener i livsmedel reglerar sin ämnesomsättning och fungerar i mikrobsamhällens interaktionssituationer. Målet är också att undersöka betydelsen av mikrobers ytstrukturer för livsmedel och överlevnad i livsmedelsproduktionen.

Timo Tamminen (Finlands miljöcentral) leder ett forskningsprojekt som ska hopkoppla utvecklingen av ekosystemsmodeller för Östersjön med de nyaste resultaten av ekologisk forskning och forskning om funktionell mångfald. Aktiviteten av planktonorganismer ändrar på förhållandena av viktiga grundämnesflöden i ekosystem, vilket innebär att prognosvärdet på fasta ekosystemsmodeller minskar. Det här är särskilt kritiskt för miljöproblem där grundämnesflöden har en stor betydelse, t.ex. övergödning, klimatförändring och kolsänkor. Tamminens projekt ska särskilt utreda grundämnesförhållandena i den planktiska grundproduktionen. Vidare ska man utveckla automatiserad experimentell forskning för att underlätta utnyttjandet av kostnadseffektiva uppföljningsmetoder.

Exempel på nya forskardoktorer:

Antti Knaapila (Åbo universitet) ska forska kring variationer i matpreferenser och kring hur individuella skillnader i behagligheten och användningen av baljväxter, örter och kryddor förknippas med upplevelsen av dessa produkters lukter. Som forskningsmetoder används bl.a. webbenkäter och lukttester i laboratorium. Forskningens resultat kan bidra till att ersätta animaliska proteinkällor med proteinrika baljväxter, förbättra smakligheten av vegetarisk mat med örter och ersätta tillsatt salt med örter.

Sari Peura (Jyväskylä universitet) forskar kring humösa sjöar, som är betydande källor till växthusgaser, särskilt metan och koldioxid, i den boreala regionen. Mikrobsamhällena i humösa sjöar producerar och konsumerar växthusgaser samt möjliggör grundämnescirkulationen i sjöarna. Peura ska utreda hur miljöfaktorer som syre- och näringshalter i vattenstammen påverkar mikrobsamhällenas ämnesomsättningsrutter. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid metancirkulationen och dåligt kända, men mångtaliga mikrobgrupper.

Mer information:

  • Akademiprojekten
  • Forskardoktorerna
  • Akademiprojekt: vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 029 533 5060, vetenskapsrådgivare Kyösti Lempa, tfn 029 533 5144, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Annika Raitala, tfn 029 533 5097, vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, tfn 029 533 5128

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »