FI EN

Sök stöd för forskning som berör strategiska center

8.2.2012

Finlands Akademi öppnar i april en ny utlysning inom ämnesområdena för de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (kända under den finska förkortningen SHOK). Utlysningen har två teman: Nya styrmetoder och användargränssnitt samt Nya kemikalier, material och produktionsteknologier inom en bioekonomi baserad på innovativt utnyttjande av skogsbiomassa. Dessa två teman ses ur ett brett perspektiv och de har därför inte begränsats till enskilda strategiska centers områden eller till ett visst forskningsråd vid Akademin.

Akademin vill med finansieringen stärka den forskning som bedrivs inom de strategiska centren och främja samarbetet mellan strategiska center, universitet och forskningsinstitut. Utlysningen öppnar i samband med Akademins aprilutlysning 2012.

Akademins mål är att sörja för att innovationsutvecklingsarbetet inbegriper högklassig grundforskning i tillräcklig mån. Ett ytterligare mål är att öka antalet högklassiga forskare i de strategiska centrens verksamhet och på så sätt säkerställa den vetenskapliga expertis verksamheten behöver. De finansierade forskarna ska utnyttja hela det vetenskapliga spektret inom centrens områden och främja ett smidigt och mångvetenskapligt samarbete mellan innovations- och forskningsverksamhetens olika moment.

De strategiska centren erbjuder forskningsenheterna på toppnivå och företagen som drar nytta av forskningsresultaten ett nytt sätt att få till stånd ett nära och långsiktigt samarbete. Vid centren verkställs de forskningsstrategier som företagen, universiteten och forskningsinstituten tillsammans fastställt.

Utlysningen genomförs tekniskt sett, med endast några undantag, som en utlysning för akademiprojekt med särskild inriktning. Den sökande, dvs. forskningsprojektets ansvariga ledare, ska ha professors- eller docentkompetens.

Särskilda villkor

Akademin förutsätter att de sökande redan i forskningsplanens förberedande skede varit i kontakt med det aktuella strategiska centret (eller centren) för att säkerställa forskningsprojektets betydelse från vetenskaplig synpunkt. Dessutom förutsätts att de sökande kommit överens om forskningsplanen, resurserna, uppgifterna och skyldigheterna, förutom med det strategiska centret (eller centren) även med det universitet eller forskningsinstitut som projektet hänför sig till samt med eventuella andra finansiärer.

Till ansökan bifogas en utredning som undertecknats av den sökande och det strategiska centret (eller centren), där man beskriver forskningens betydelse och det mervärde den tillför det strategiska centret (eller centren). Utredningen ska begäras senast 31.3. Vad gäller andra bilagor följs anvisningarna för akademiprojekt med särskild inriktning, vilka ges i kungörelsen för aprilutlysningen 2012. Endast de ansökningar skickas för bedömning som är klart relevanta för det strategiska centret (eller centren).

Ansökningstid

Utlysningens ansökningstid går ut i slutet av april. De sökande bör kontrollera den exakta ansökningstiden i kungörelsen för aprilutlysningen 2012 (som publiceras i mars 2012).

Mer information

  • forskningsrådet för biovetenskap och miljö, vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 09-7748 8243, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • forskningsrådet för kultur och samhälle, vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, tfn 09-7748 8443, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 09-7748 8384, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Beskrivning av utlysningens teman (pdf, på finska)
  • www.shok.fi (på finska och engelska)

Finlands Akademi
webbinformatör Vesa Varpula
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 09-7748 8458

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »