FI EN

Akademiprojekt inom biovetenskap och miljö får 18,9 miljoner euro

25.4.2012

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beviljat akademiprojektfinansiering till 32 sökande inom septemberutlysningen 2011. Den sammanlagda finansieringen uppgår till nästan 19 miljoner euro.

Akademiprojekt är Akademins viktigaste finansieringsform. Med akademiprojektfinansiering stöds forskningsprojekt av forskare på professors- eller docentnivå. Forskningsrådet för biovetenskap och miljö fattade beslut om 175 ansökningar och finansiering beviljades till 32 sökande. Forskningsrådet kunde alltså finansiera 18,3 procent av alla ansökningar. Den genomsnittliga finansieringen är ca 590 000 euro och nästan alla finansierade projekt är fyraåriga.

Besluten grundar sig i första hand på en internationell kollegial bedömning av forskningsplanens och den sökandes vetenskapliga meriter. Vid beslutsberedningen beaktas också Akademis forskningspolitiska mål.

Ansökningar inlämnades av 17 forskningsplatser; 75 procent var universitet eller yrkeshögskolor. Nästan 80 procent av ansökningarna kom från Helsingfors, Åbo, Östra Finlands, Uleåborgs och Jyväskylä universitet. Forskningsinstitut stod för 25 procent av de inlämnade ansökningarna. Finansiering beviljades till elva forskningsplatser och universitetens andel var ungefär 80 procent.

Exempel på forskare som beviljades akademiprojektfinansiering:

Forskningsprofessor Mikko Vähäsöyrinki från Uleåborgs universitet forskar kring en hypotes om synsinnets informationsbehandling som antyder att informationsbehandlingen grundar sig på två olika banor. Den ena behandlar information som har att göra med visuell perception, den andra behandlar information om hur kroppen placeras och rör sig i ett rum. Vähäsöyrinki ska undersöka denna hypotes genom att studera humlor. Liksom vi människor har humlor en långt avancerad förmåga att uppfatta färger och rörelser och en god förmåga att lära sig av visuella stimuli. Det man inte vet är vilka mekanismer som styr detta beteende på cellnivå. Det finansierade projektet ska förbättra vår förståelse av synsinnets informationsbehandling i nervnät. Forskningens resultat kan ge oss ny kunskap om informationsbehandlingens grundprinciper och tillämpas i bred skala även på människan.

Forskningsprofessor Bruce Forbes forskargrupp från Lapplands universitet beviljades finansiering för att forska kring socioekologiska systems miljöhistoriska utveckling i Fennoskandia och Jamal i Sibirien. Dessa områden har påverkats av såväl klimatförändring som människans och renhjordars anpassning. De primära forskningsobjekten för experimentella och deskriptiva studier har valts ut från både den biogeografiska och den klimatiska zonen, nära och bakom trädgränsen. Forskarna ska kombinera urinvånarnas (samer och nentser) kunskap med arkeologisk, paleoekologisk och ekologisk information samt klimatobservationer för att skapa en heltäckande bild över de rådande förhållandena i områdena.

Forskare Jussi Kaurola från Meteorologiska institutet och överassistent Heli Peltola från Östra Finlands universitet ska undersöka hur dagens skogsvård i Finland borde anpassas till klimatförändringen. Målet är att få till stånd en hållbar och kostnadseffektiv produktion av skogsbiomassa, koldioxidlagring i skogsekosystemet och skogs- och skogsekonomirelaterad riskhantering, särskilt i fråga om vind- och snöskador. Forskningen baseras främst på beräkningar som görs med skogsekosystemsmallar och mekanistiska vind- och snöskademallar på skogs- och riksnivå. Dessutom utnyttjas livscykelanalys. Beräkningarna utnyttjar flera olika klimatscenarier ända fram till år 2100. Detta innebär att forskarna kan beakta olika osäkerhetsfaktorer samt inverkningar och risker som gäller skogarna och skogsekonomin då man ska försöka anpassa skogsvården till klimatförändringen.

Mer information:

  • vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 09-7748 8373
  • vetenskapsrådgivare Kyösti Lempa, tfn 09-7748 8248
  • vetenskapsrådgivare Merja Särkioja, tfn 09-7748 8370
  • Du kan söka bland de beviljade bidragen på http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_form&UILANG=se (Beslutsår: 2012, Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö, Utlysning: 2011 Akademiprojekt). 

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »