FI EN

Tio finländare får finansiering från ERC

6.10.11

Tio unga finländska forskare har beviljats bidrag i årets omgång av Starting Grants från Europeiska forskningsrådet ERC (European Research Council). Starting Grant-finansieringen är högst två miljoner euro per projekt, med en finansieringsperiod på fem år. Finansieringen riktas till enskilda forskare, som sedan ska sätta ihop en forskargrupp för att genomföra projektet. Tidigare år har utdelningen för Finlands del varit sämre. Till exempel i fjol fick endast fem finländska forskare Starting Grants.

I årets omgång handlar det om totalt 670 miljoner euro som fördelas bland 480 projekt. Det kom in ansökningar av drygt 4000 forskare i Europa inom alla discipliner. Av de nordiska länderna nådde Finland det näst bästa resultatet: ERC-pengar gick till 13 svenska forskare, nio danska forskare och fyra norska forskare.

De finländare som får ERC Starting Grants är: Ville Hietakangas (Helsingfors universitet), Iiris Hovatta (Helsingfors universitet), Tuomas Hytönen (Helsingfors universitet), Rami Korhonen (Östra Finlands universitet), Anna-Liisa Laine (Helsingfors universitet), Jukka Leppänen (Tammerfors universitet), Peter Liljeroth (Aalto-universitetet), Mikko Möttönen (Aalto-universitetet), Mikko Niemi (Helsingfors universitet) och Ilona Riipinen, som byter från Helsingfors universitet till Stockholm för att genomföra sitt projekt.

Av dessa forskare är det åtta som har eller har haft forskaranställning som akademiforskare och flera av dem arbetar vid en av Finlands Akademis spetsforskningsenheter. Nio av forskarna deltog i Akademins ERC-utbildning på våren 2011.

Finansiering till alla vetenskapsgrenar

De forskare som nu fått ERC-finansiering representerar forskning inom alla vetenskapsgrenar.

Ville Hietakangas undersöker faktorer som signalerar kroppen om dess egen näringssituation. Hietakangas grupp koncentrerar sig särskilt på att undersöka den informationsförmedling som berör näringssituationen. Det finansierade forskningsprojektet fokuserar på cellernas monitorering av blodets glukoshalt via receptorer och den därtill anslutna genregleringen. Målet är att upptäcka nya genreglerande proteiner som deltar i glukosmetabolismen.

Iiris Hovatta forskar i ångeststörningarnas genetiska bakgrund. I och med detta ERC-projekt övergår hennes forskning i en ny fas: att förutom de enskilda predispositionsgenerna identifiera gennätverk som reglerar ångest. Undersökningen kartlägger de gennätverk som finns i de hjärnområden som reglerar ångest och som förändras under påverkan av ångest. Dessutom utreder man om de upptäckta genregleringsnätverken även påverkar benägenheten för ångest. Samtidigt undersöker man de mekanismer på molekylnivå som sammanför de här nätverken med regleringen av ångest.

Tuomas Hytönens projekt hänför sig till forskningsområdet harmonisk analys. Målet för projektet är att utnyttja slumpmässighet och sannolikhetskalkyl för frågor inom den traditionella matematiska analysen och på så sätt utvidga teorin om enkelintegraler för att kunna tillämpas på situationer som inte kan nås med de nuvarande metoderna. Enkelintegralerna är viktiga uttryck i den matematiska analysen och matematiska tillämpningar. De kännetecknas av en stark utjämning mellan de positiva och de negativa delarna.

I Rami Korhonens projekt utvecklar man en datormodell med vars hjälp man kan uppskatta hur artros kommer att framskrida individuellt för varje patient. Modellen kan utnyttjas för att planera en lämplig behandlingsmetod för att förebygga eller bromsa upp utvecklingen av artros.

Anna-Liisa Laine undersöker den komplexa relationen mellan svartkämpar som växer på ängarna på Åland och mjöldaggen som infekterar den. Svartkämparna och svampen som suger näring ur deras celler bildar ett naturens eget modellsystem som även kan ge insikter om växtsjukdomar mer allmänt. Undersökningsresultaten ger information om orsakerna till växtsjukdomarnas förekomst och variationerna i deras förmåga att orsaka sjukdom.

Jukka Leppänen studerar spädbarns perceptionsförmåga och särskilt utvecklingen av spädbarnets förmåga att upptäcka sociala tecken på emotioner, i synnerhet i en annan människas ansikte. Att identifiera tecken på emotioner är nödvändigt för en normal social interaktion. Inom ramarna för projektet fokuserar man på hur olika genetiska faktorer hänger samman med den tidiga utvecklingen av den här förmågan och hur individuella färdigheter och avvikelser utvecklas. 

Peter Liljeroth får ERC-finansiering för sitt utvecklingsarbete av elektronik i atomstorlek. På de nya mikroprocessorerna kan man packa miljarder av transistorer, men miniatyriseringen av chipsen är nära att nå fysikens gränser. Inom projektet studerar man noggrant definierade atomstrukturer och möjligheterna att koppla samman elektronikkomponenter av molekylstorlek. Liljeroths forskningsgrupp utvecklar en produktionsmetod för elektronik i atomstorlek. Istället för kisel använder forskarna det nya materialet grafen för att tillverka komponenterna.

Mikko Möttönens forskningsämne berör kvantelektrodynamik med elektroniska kretsar. Projektet undersöker mikrovågsfotonernas starka egenskaper utanför kaviteter och man använder fotoner för kvantinformationstillämpningar. Målet är att konstruera en detektor som kan upptäcka enskilda mikrovågsfotoner. Detektorn gör det möjligt att mäta fotontillstånden i vågledare i realtid på samma sätt som de kommersiella fotondetektorerna fungerar vid optisk kvantberäkning.

Mikko Niemi studerar hur genetiska skillnader i cellmembranets transportproteiner påverkar olika läkemedels effekt och säkerhet. Det finns hundratals olika transportproteiner i människans cellmembran. De transporterar kemikalier in till eller ut ur cellerna. För några år sedan hittade Niemis forskningsgrupp en allmän genförändrig i ett av leverns transportproteiner, som gör bäraren mottaglig för de muskelbiverkningar som kan orsakas av de statiner som används som kolesterolmedicin. Med hjälp av ERC-finansieringen ska Niemi utvidga sin forskning så att den systematiskt täcker transportproteinerna för flera olika läkemedel.

ERC erbjuder två finansieringsmöjligheter: Starting Independent Researcher Grant (Starting Grants) och Advanced Investigators Grant (Advanced Grants). Starting Grant riktar sig till unga forskare som ämnar grunda självständiga forskargrupper strax efter avlagd doktorsexamen. Advanced Grant är istället avsett för redan vetenskapligt etablerade forskare.

ERC finansierar högklassig grundforskning av enskilda forskare och små forskargrupper. De projekt som beviljas finansiering väljs ut på basis av vetenskaplig kvalitet. ERC syftar till att ytterligare höja den europeiska forskningens kvalitet och öka Europas internationella slagkraft inom forskning och utveckling.

http://erc.europa.eu/
http://www.aka.fi/erc

Mer information:  
Vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 040-196 2729, maiju.gyran(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »