FI

Studie av finska register visar att fattigdom och utsatthet går i arv

12.01.2011

Var femte finländare född 1987 hade före 21 års ålder fått vård för psykiska problem. 10 000 saknade examen efter grundskolan. Av dem hade 40 procent psykiska problem. Detta framgår av en studie som är finansierad av Finlands Akademi inom forskningsprogrammet Utmaningar för folkhälsan.

I studien har forskarna mångsidigare än tidigare kombinerat uppgifter från finska social- och hälsovårdsregister med uppgifter om utbildning och kriminalitet. Med hjälp av olika register har de följt upp alla som föddes i Finland 1987, dvs. ca 60 000 personer, från fosterstadiet till utgången av 2008.

Registren i Finland är internationellt sett unika och deras utomordentliga täckning och kvalitet möjliggör omfattande forskning kring hälsa och välfärd. I och med att man kan följa registeruppgifter över en lång tidsperiod öppnas helt nya möjligheter att utforska dels olika faktorers samverkan med varandra, dels deras betydelse i senare livsskeden.

Enligt studien leder föräldrarnas fattigdom till ökad risk för att barnen mår dåligt. Skillnaderna syns redan i barnens födelsevikt. Barnens problem senare i livet, till exempel omhändertagande, psykiska problem, kriminalitet, utebliven utbildning och problem med utkomsten, tillspetsas med ökade ekonomiska svårigheter hos föräldrarna. Också tonårsgraviditeter och klamydia hos flickor har ett motsvarande samband med föräldrarnas ekonomi. Utbildning och framförallt högre utbildning hos modern verkar skydda barnen mot att fara illa.

Grunden för välmående i vuxenlivet skapas i barndomen. Det genetiska arvet formar tillsammans med uppväxtförhållandena och det omgivande samhället människan. De psykiska, sociala, materiella och kulturella resurser som ger nödvändiga livsfärdigheter överförs från generation till generation. Varken utslagning eller svårigheter att klara sig är genetiskt betingade egenskaper, utan utvecklingens riktning sätts och upprepas i ständig växelverkan mellan individen och omgivningen. Acceptans och uppmuntran, handledning där man samtalar och lyssnar, konsekvent bemötande, intresse och engagemang, en positiv attityd från skola och lärare – de är byggstenarna till sunda individer som förmår klara sig i livet.

Forskning i fattigdomen bland barn är aktuell i Finland just nu, eftersom barnfamiljernas relativa fattigdom har ökat påtagligt. Andelen barn som lever i hushåll med låga inkomster har tredubblats på femton år. År 2008 levde 14 procent av barnen, dvs. över 150 000 barn, i en fattig familj. Av barnen till ensamma föräldrar levde vart fjärde i fattigdom, och andelen familjer med en ensamstående förälder ökar hela tiden. Utifrån tidigare studier vet man att problem med försörjningen har en negativ inverkan inte bara på barnens materiella välfärd, utan också på föräldraskapet.

Det är inte fattigdomen i sig utan föräldrarnas och familjens svaga förankring i samhället som skapar ett negativt socialt arv. Enligt en färsk studie från Uleåborgstrakten resulterade föräldrarnas utkomstproblem även i att både hemmet och skolan oftare missade att lägga märke till barnens och ungdomarnas framsteg och framgångar. Den som inte blir bekräftad och uppmuntrad hemma och som får en viss stämpel i skolan hamnar lätt in på ”utslagningens väg”.

Mer information:
Forskare Reija Paananen, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tfn 020-610 6258, e-post förnamn.efternamn(at)thl.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, fungerar som ett vetenskapligt och forskningspolitiskt sakkunnigorgan samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Akademin finansierar årligen forskning med över 300 miljoner euro.

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
förnamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »