FI

Förändringarna i arbetslivet kräver mest av de unga

13.01.2011

Förändringarna på arbetsmarknaden har de starkaste återverkningarna i de unga åldersklassernas förvärvsarbetande och karriärutsikter. Av dem som föddes på 1970- och 1980-talet har nästan hälften bytt eller varit tvungna att byta yrke på grund av förändrade förhållanden på arbetsmarknaden. Av dem som föddes i början av 1960-talet jobbar i dag nästan varannan i en annan bransch än tidigare. Uppgifterna framgår av en studie inom Finlands Akademis forskningsprogram Arbetets och välfärdens framtid.

”Ju yngre åldersklass, desto fler och desto mer betydande har förändringarna varit och kommer att vara det också i framtiden. Resultaten understöder slutsatsen att arbetslivet i Finland har förvandlats till en förflyttningarnas arbetsmarknad. Olika slags förflyttningar i flera riktningar blir fortfarande vanligare bland den arbetsföra befolkningen”, berättar forskningsprojektets ledare, professor Asko Suikkanen från Lapplands universitet.

I studien analyseras vilka konsekvenser förändringarna på arbetsmarknaden har haft för olika åldersgrupper. Materialet består av tio ålderskohorter som valts med fem års intervaller. Den äldsta kohorten är född 1938, den yngsta 1983. Från varje kohort togs ett omkring 10 procents sampel, och alla som ingår i undersökningsgruppen har följts i 20 års tid, från 1987 till 2007.

Studien visar att de som föddes på 1940-talet under hela den granskade perioden har haft en mycket hög arbetskraftsandel och sysselsättningsgrad. För dem som föddes på 1950-talet framträdde den ekonomiska recessionen och omstruktureringen av produktionen i början av 1990-talet däremot som sjunkande sysselsättningsgrad och som en betydligt högre arbetslöshet jämfört med dem som föddes decenniet innan.

”Också för dem som föddes på 1960-talet var sysselsättningsgraden något lägre och arbetslöshetsgraden högre än den hade varit för dem som föddes på 1940-talet i motsvarande ålder. Inte ens den högre utbildningsnivån har förbättrat denna yngre ålderskohorts ställning på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden bland 1960-talskohorten har varit klart lägre också jämfört med 1950- och 1970-talskohorterna då de var i samma ålder", berättar Suikkanen.

Enligt Suikkanen har den högre relativa arbetslöshetsgraden bland dem som föddes på 1960-talet påverkats av krisen i början av 1990-talet och den omstrukturering av samhället och produktionen som då började.

Unga pendlar mer

Unga arbetstagare inte bara byter arbete oftare, de har också längre arbetsresor än sina äldre kolleger. Av dem som föddes 1973 arbetade över 40 procent utanför sin hemort.

Av undersökningsmaterialet kan man också utläsa att förändringarna i finländarnas utbildning har varit exceptionellt snabba. Av de på 1960-talet födda hade bara omkring tio procent endast grundläggande utbildning. För 1970-talskohorten har normen varit att avlägga examen på högre nivå än mellanstadiet.

”Utbildningsnivån vittnar samtidigt om en snabbt förändrad kravnivå på arbetsmarknaden. I och med att det inte längre finns någon så kallad var mans arbetsmarknad har outbildade och lågutbildade haft och kommer att ha svårigheter att hitta jobb.”

Mer information:
Professor Asko Suikkanen, Lapplands universitet, tfn 040-544 2744, förnamn.efternamn(at)ulapland.fi

www.aka.fi/work

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, fungerar som ett vetenskapligt och forskningspolitiskt sakkunnigorgan samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Akademin finansierar årligen forskning med över 300 miljoner euro.

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
förnamn.efternamn(at)aka.fi

 


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »