FI EN

Akademin öppnar utlysning för SHOK-områden i april

 3.02.2011

Finlands Akademi öppnar en utlysning för forskare inom ämnesområdena för de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (känd under den finska förkortningen SHOK). I denna utlysning uppgår finansieringen till 5 miljoner euro för åren 2012–2014. Med hjälp av finansieringen stöder Akademin forskare som arbetar inom strategiskt centrala forskningsområden vid strategiska center, universitet och forskningsinstitut. I de projekt som finansieras bedriver och främjar forskarna aktivt internationellt konkurrenskraftig forskning och stärker på så sätt centrens forskningsmiljöer.

Utlysningen riktar sig, med några undantag, till akademiprojekt med särskild inriktning. Det finns två teman. Den sökande, dvs. forskningsprojektets ansvariga ledare, ska ha professors- eller docentkompetens.

Finlands Akademis strategiska mål är att sörja för att innovationsutvecklingsarbetet inbegriper högklassig grundforskning i tillräcklig mån. Enligt Akademins överdirektör med ansvar för forskningen, Riitta Mustonen, ska den forskning som bedrivs inom de strategiska centrens ämnesområden vara långsiktig och uppfylla internationella kriterier. ”Kvalitet är ett ovillkorligt krav för de projekt som finansieras. Den internationella eliten står som jämförelsepunkt”, konstaterar överdirektör Mustonen.

”Akademins mål är att öka antalet högklassiga forskare i de strategiska centrens verksamhet och på så sätt för vår del säkerställa den vetenskapliga expertis verksamheten behöver. De finansierade forskarna ska utnyttja hela det vetenskapliga spektret inom centrens områden och främja ett smidigt och mångvetenskapligt samarbete mellan innovations- och forskningsverksamhetens olika moment”, betonar hon.

”De strategiska centren erbjuder forskningsenheterna på toppnivå och företagen som drar nytta av forskningsresultaten ett nytt sätt att få till stånd ett nära och långsiktigt samarbete. Vid centren verkställs de forskningsstrategier som företagen, universiteten och forskningsinstituten tillsammans fastställt”.

Särskilda villkor

I utlysningen förutsätts att den sökande redan i forskningsplanens förberedande skede varit i kontakt med det ifrågavarande strategiska centret eller centren för att säkerställa forskningsprojektets betydelse från vetenskaplig synpunkt. Dessutom förutsätts att den sökande kommit överens om forskningsplanen, resurserna, uppgifterna och skyldigheterna, förutom med det strategiska centret eller centren även med det universitet eller forskningsinstitut som projektet hänför sig till samt eventuella andra finansiärer. Till ansökan bifogas en fritt formulerad utredning som undertecknats av den sökande och det strategiska centret eller centren, där man beskriver forskningens betydelse och det mervärde den tillför det strategiska centret eller centren. Bilagan får vara högst en A4-sida lång. Vad gäller andra bilagor följs anvisningarna för akademiprojekt med särskild inriktning, vilka ges i kungörelsen för utlysningen i april.

Endast de ansökningar skickas för bedömning som är klart relevanta för det strategiska centret eller centren.

Utlysningens teman

Utlysningens två teman ses ur ett brett perspektiv. Temana har inte begränsats till enskilda strategiska centers ämnesområden.

Temat datalager – metoder och tillämpningar omfattar

 • hantering av stora mängder information och datalager
 • rika datalager
 • modellering och analys av informationen
 • tjänster som baserar sig på datalager.

Temat Individens infektionsbenägenhet och biomarkörer (genetiska och psykiska faktorer som påverkar benägenheten samt individens beteende och miljöns inverkan) omfattar

 • insikter i infektionsbenägenheten vid människans olika vändpunkter i livet med hjälp av olika datalager
 • användarupplevelse och användarfokus vid infektionsdiagnostik och uppföljning i hemmet
 • individens och serviceproducentens samarbetsmodeller inom individanpassad infektionsdiagnostik
 • den kliniska infektionsforskningen
 • biomarkörer för infektion.

Ansökningstid

Utlysningens ansökningstid går ut 29.4.2011 kl. 16.15. Ansökningstiden är bindande.

Mer information

 • programchef Jukka Reivinen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 040-848 7964
 • projektsekreterare Hanna-Kaisa Haaksi, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 040-777 1495
 • www.aka.fi/shok

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736

fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »