FI EN

35 miljoner euro till akademiprojekt för forskning inom naturvetenskap och teknik

(13.06.11) 

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik delade ut cirka 35 miljoner euro till de akademiprojekt som lämnade in ansökningar i oktoberutlysningen 2010. Forskningsrådet fick sammanlagt 433 ansökningar i oktober 2010 och 70 av dem finansierades. Respektive projekt beviljades i genomsnitt finansiering på cirka en halv miljon euro. En tiondel av projekten beviljades mer än 700 000 euro.

Akademiprojekten är Akademins viktigaste finansieringsform, eftersom forskarna själva väljer ämne för dem. En oberoende projektfinansiering garanterar förnyelse inom de olika vetenskapsområdena och fri forskning. Finansieringen för akademiprojekt ger forskarna möjlighet att bedriva vetenskapligt ambitiös och risktagande forskning som eftersträvar nya genombrott. Största delen av den finansierade forskningen bedrivs i internationellt samarbete. Cirka 5,5 miljoner euro av den beviljade finansieringen har avdelats för att stödja de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation, kända under den finska förkortningen SHOK.

Över en miljon euro till fastighets- och byggnadsindustrins strategiska center

RYM-SHOK, det strategiska centret för den byggda miljön, gav ett bifallande utlåtande om två akademiprojektansökningar. De internationella experterna ansåg att bägge ansökningarna höll hög vetenskaplig kvalitet och man beslöt att bevilja dem finansiering.

I specialforskaren Hannu Viitanens forskningsprojekt vid Statens tekniska forskningscentral VTT utvecklas och tillämpas molekylärbiologiska metoder för att råda bot på de problem orenheter och främmande ämnen orsakar i byggmaterial. Inom ramarna för projektet utreds den komplicerade interaktionen mellan byggnader, fuktighet, material, mikrober och inomhusluftens kvalitet. På basis av resultaten kan man utveckla en riskbedömningsmetod som granskar hur mikrobtillväxt påverkar hälsan och bedöma metodens effektivitet under kontrollerade förhållanden.

Forskningsfinansiering för konsortier

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik beviljar en del av projektfinansieringen till sammanslutningar som består av flera forskningsgrupper, dvs. konsortier. Inom konsortierna utförs ofta mångvetenskaplig forskning i samarbete mellan forskningsgrupper från olika forskningsinstitut och universitet.

I ett konsortium som leds av professor Jukka Konttinen samarbetar en forskningsgrupp från Jyväskylä universitet med TkD Nikolai DeMartins grupp från Åbo Akademi och TkD Antero Moilanens grupp från VTT. Forskningstemat är förgasning av biomassa. En av utmaningarna vid förgasning av biomassa är att förstå hur de askbildande ämnen beter sig i förgasningsprocessen och hur de påverkar den. Projektet samlar in ytterligare insikter i biomassans egenskaper och hur askan frigörs vid förgasningen. Forskningsprojektet utförs i samarbete med forskningsgrupper i USA och Europa. Även det strategiska centret för energi och miljö, CLEEN, har gett sitt bifall till finansieringen av projektet.

Forskningsrådet stöder vetenskapliga storprojekt

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik stöder flera infrastukturer för internationell forskning som ingår i ESFRIs vägvisare. Ett av de finansierade projekten utnyttjar centret för synkrotronstrålning, MAX-lab, i Sverige.

Professor Mika Valden från Tammerfors tekniska universitet utvecklar en ny produktionsmetod för biofunktionalisering av stålmaterial. Metoden baserar sig på en supersonisk molekylstråle. Den kunskap som erhålls genom denna forskning gör det möjligt att tillverka ultratäta och ultrarena bioytor. Olika tillämpningsområden är bland annat diagnostiken inom biomedicinen och livsmedelsindustrin samt biofunktionella implantatmaterial. I forskningsprojektet ingår internationellt forskarutbyte med centret för synkrotronstrålning, MAX-lab, i Sverige. Finlands Akademi understödde MAX IV-projektet vid MAX-lab i sin infrastrukturutlysning på hösten 2010.

PhD Mathias Groth från Aalto-universitetet genomför ett forskningsprojekt kring fusionsreaktorernas fysik. I projektet undersöks interaktionen mellan den heta fusionsplasman och fusionskammarens väggmaterial med hjälp av datorsimuleringar och mätningar från testreaktorer i Storbritannien och Tyskland. Forskningen är kopplad till det internationella ITER-projektet, vars resultat kommer att bestämma fusionskraftens framtid som energikälla.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik riktar cirka 2,5 miljoner euro som särskild finansiering till kärnteknisk forskning i septemberutlysningen 2011.

Unga forskare framgångsrika i bedömningen

Av de forskare som ansökte om akademiprojektfinansiering var cirka 40 procent under 45 år. De klarade sig bra i den vetenskapliga bedömningen – ungefär hälften av de forskare som beviljades finansiering var yngre än 45 år. TkD Antti Stenvall (född 1981) från Tammerfors tekniska universitet är yngst av de forskare som beviljades finansiering. Stenvall leder en forskningsgrupp som undersöker och analyserar stabiliteten hos hybridiserade supraledande magneter. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsamt att tillverka starka magneter genom att hybridisera låg- och högtemperatursupraledande magneter. Liknande system studeras bland annat i samband med NMR-avbildning, som har en upplösning på atomnivå, och CERN:s partikelaccelerator LHC:s långsiktiga uppdateringsplan.

Mer information:

  • beslut om akademiprojekt
  • vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 040-147 1805
    vetenskapsrådgivare Antti Väihkönen, tfn 040-147 1756
    vetenskapsrådgivare Kati Lüthje, tfn 040-159 1395

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »