FI EN

Akademiprisen till Hille Koskela och Minna Halme

Finlands Akademi prisbelönade två forskare

Finlands Akademi premierade två forskare på Vetenskapsgalan i Helsingfors torsdagen den 16 oktober. Akademipriserna beviljades akademiforskare, docent Hille Koskela från Helsingfors universitet och akademiforskare, docent Minna Halme från finska handelshögskolan i Helsingfors. Koskela fick priset för vetenskapligt kurage, Halme för samhälleligt genomslag.

Utforskare av internets visualitet belönades för vetenskapligt kurage

Akademiforskare Hille Koskela bedriver mångsidig forskning i maktrelationerna inom övervakningen av det urbana rummet och upplevelsen av trygghet. Hon studerar hur den oavbrutna tillgången till bild förändrar dels rummet i städer och hem, dels de aktiviteter som där äger rum och den praxis som då följs. Avsikten är att förstå relationerna mellan det materiella, verkliga rummet å ena sidan och det virtuella rummet på internet å andra sidan samt hur dessa kombineras i nya typer av social praxis.

Koskela följer hur nya sociala kutymer och relationer utformas via den allt mer utbredda användningen av webbkameror. Hon studerar tolkningen av bilder på internet, i synnerhet webbkameror, men också t.ex. videor på YouTube. Syftet är att förstå logiken i att människor lägger ut sina filmer på webben och de målsättningar som de då har. Koskela studerar bildmaterial som enskilda människor laddat upp på webben, och hon försöker reda ut de bakomliggande orsakerna till och följderna av denna typ av aktivitet. ”Jag dryftar varför människor i en tid av tilltagande övervakning dels vill visa upp sig själva, dels titta på varandra. Dessutom studerar jag städernas webbkameror”, berättar Koskela.

Koskela är en internationellt renommerad övervakningsforskare, vars samarbetsnätverk omfattar de främsta forskarna på området. I sin forskning tillämpar hon fördomsfritt teorier från olika discipliner på ett sätt som lett till nya vetenskapliga vinklingar och genombrott. Koskelas forskning öppnar också möjligheter att ingripa i aktuella samhälleliga fenomen och problem. ”I mitt forskningsarbete har jag bland annat analyserat webbmaterialet bakom skolmassakrerna som upprört Finland”, berättar Koskela. Hennes forskning kan tillämpas också då man utvecklar säkerhetsövervakningen i en etiskt hållbar riktning som bättre beaktar individens integritetsskydd.

Priset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Forskare i ekoeffektiva affärsmodeller belönades för samhälleligt genomslag

Akademiforskare Minna Halme forskar i innovativ affärsverksamhet som främjar hållbar utveckling. Vid finska handelshögskolan i Helsingfors leder hon Forskningsgruppen för miljö- och samhällsansvar, som i samarbete med företag utvecklar nya, miljövänliga och/eller socialt ansvarsfulla produkter, tjänster och affärsmodeller. ”Målet är att ta fram ny kunskap om nya, ekonomiskt intressanta och samhälleligt ansvarsfulla affärsmodeller. De utgör ett alternativ till att se ansvarsfullhet som välgörenhet eller ett nödvändigt tvång som bara ökar kostnaderna”, berättar Halme.

Inom socialt ansvar har Halme fokuserat på forskning i affärsverksamhet som kan minska fattigdomen – ett nytt koncept också i globalt perspektiv. Meningen är att modellerna ska vara ekonomiskt lönsamma samtidigt som de löser något visst socialt problem med anknytning till fattigdom. ”Utgångspunkten för min forskning är att produktionen och konsumtionen i sina nuvarande former är ekologiskt ohållbara. Det finns sådana produkter och tjänster med vilka människornas behov kunde tillfredsställas med mycket mindre förbrukning av naturresurser, dvs. genom effektivare energi- och materialanvändning. Det är inte liktydigt med att göra uppoffringar och avstå från välfärden, utan det handlar om en övergång till nya sätt att producera, konsumera och driva affärsverksamhet”, säger Halme.

Inom sin forskarkår är Minna Halme en aktiv och respekterad expert. Hon har lett ett flertal projekt, publicerat närmare 70 vetenskapliga skrifter och kongressföredrag, hållit många gästföreläsningar och verkat som vetenskaplig expert i forskningen på området. Vid sidan om sina akademiska meriter är Halme också aktiv i samhällsfrågor. I massmedierna kommenterar hon flitigt olika frågor med anknytning till sitt eget område. Hon är en aktiv skribent och intervjuas ofta som en mångsidig expert på miljöledarskap och samhällsansvar. Utöver sina akademiska publikationer har hon skrivit åtskilliga populära artiklar om forskningen och även ställningstagande texter.

Priset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Akademiprisen avsedda att sporra forskarna

Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Akademin. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisen beviljades nu för sjätte gången; prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information:
- Överdirektör (förvaltningen) Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8230, e-post ossi.malmberg(at)aka.fi
- Akademiforskare Minna Halme, Helsingin kauppakorkeakoulu, tfn 09-431 38650, 040-353 8251, e-post minna.halme(at)hse.fi
- Akademiforskare Hille Koskela, Helsingfors universitet, tfn 09-191 24593, 040-732 7325, e-post hille.koskela(at)helsinki.fi
- Fotografier av de belönade
Hille Koskela: bild1, bild2, bild3
Minna Halme: bild1, bild2, bild3 
- Filmer som presenterar de prisbelönta finns fr.o.m. 16.10 kl. 18.00 utlagda på Finlands Akademis webbsidor, www.tietysti.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Tiedevideoita. > Tiedevideoita (på finska).

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Terhi Loukiainen
tfn 09-7748 8385, 040-828 1784
terhi.loukiainen(at)aka.fi


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »