Beskrivning av handlingars offentlighet

Innehåll och syfte

Finlands Akademi är en informationshanteringsenhet som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). För att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthåller Finlands Akademi en beskrivning av de datalager och det ärenderegister som den förvaltar i enlighet med informationshanteringslagen. Syftet med beskrivningen är att hjälpa medborgarna att göra sin begäran om information om handlingar på det sätt som förutsätts i 13.1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är också att ge en allmän beskrivning av hur Finlands Akademis ärenderegister och tjänsternas informationshanteringen har strukturerats. I samband med beskrivningarna ges en direkt länk till tjänsten, om den finns tillgänglig via webben. Beskrivningen upprätthålls och uppdateras regelbundet för att uppgifterna i den ska hållas uppdaterade.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?