FI EN

Kriterier och riktlinjer vid beslut

Forskningsrådet kan inte bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg, eftersom forskningsrådets anslag inte har ökat i samma takt med antalet ansökningar. Forskningsrådet har därför definierat vissa kriterier och riktlinjer som styr dess finansieringsbeslut. Kriterierna och riktlinjerna tillämpas systematiskt t.ex. då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar. Kriterierna och riktlinjerna presenteras nedan.

Allmänna riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder internationellt högklassig forskning på bred front inom de forskningsområden som det representerar, med beaktande av olika områdens särdrag.
 2. Forskningsrådets finansieringsbeslut grundar sig i princip på bedömningspanelernas utlåtanden.
 3. Forskningsrådet bidrar till vetenskapens förnyelse genom att finansiera nya initiativ, högrisk-/högvinstforskning och forskare som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär. Forskningsrådet främjar utvecklingen av nya metoder och tekniska verktyg, finansierar ansvariga ledare i olika karriärfaser samt stöder akademiforskare och forskardoktorer som kommer till Finland från utlandet. Bland likvärdiga sökande prioriterar forskningsrådet den som företräder minoritetskönet.
 4. Forskningsrådet utnyttjandet av forskningsresultat. Exempelvis beaktar forskningsrådet dels de sökandes tidigare meriter i fråga om det vetenskapliga och ekonomiska utnyttjandet av forskningsrön, dels ansökningarnas relevans för näringslivet och andra samhällssektorer.
 5. Forskningsrådet stöder nationellt forskningssamarbete särskilt genom finansiering av konsortieprojekt och internationellt forskningssamarbete särskilt genom finansiering av forskarmobilitet. Dessutom främjar forskningsrådet sådan forskning som utnyttjar finländsk och internationell forskningsinfrastruktur.

Kriterier och riktlinjer för akademiprojektsbidrag

Då forskningsrådet fattar beslut gällande likvärdiga ansökningar tillämpar det följande kriterier och riktlinjer (i prioritetsordning):

Kriterier

 1. Vetenskaplig kvalitet, nya initiativ och potential för genombrott
 2. Forskarens/Forskargruppens kompetens
 3. Forskningssamarbete och mobilitet

Riktlinjer

1. Forskarens/Forskargruppens kompetens

 • Forskningsrådet fäster särskild uppmärksamhet vid den sökandes prestationer under de fem senaste åren.

2. Nyttiggörande av forskningsresultat

 • Ekonomiskt och övrigt samhälleligt genomslag inverkar positivt på finansieringsbeslutet.
 • Ett välfungerande nätverk med dem som utnyttjar forskningens resultat inverkar positivt på finansieringsbeslutet.

3. Forskningssamarbete och mobilitet

 • Stora internationella samprojekt inverkar positivt på finansieringsbeslutet.
 • Forskningssamarbetet mellan universitet och forskningsinstitut stöds i enlighet med statsrådets regeringsprogram.
 • Forskningsrådet stöder samarbetet mellan forskare och näringslivet.
 • Forskarmobilitet såväl mellan forskningsorganisationer som mellan forskningsorganisationer och företag ses som en fördel.
 • Bland likvärdiga sökande prioriteras den som har flyttat eller ska flytta till en ny forskningsmiljö.

4. Samtidig finansiering från övriga bidragsformer hos Akademin

 • En person som beviljats bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor kan också beviljas akademiprojektsbidrag.
 • Att man leder ett delprojekt i ett konsortium betyder inte att man inte kan få projektfinansiering och vice versa.
 • Akademiprofessorer beviljas inte projektfinansiering om den skulle överlappa med deras forskningsbidrag.

Kriterier och riktlinjer för akademiforskarbidrag

Kriterier

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde
 3. Den sökandens mobilitet, särskilt kvaliteten av tidigare och planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 1. Forskningsrådet stöder akademiforskare genom att bevilja dem finansiering för forskningskostnader till en summa på 350 000 euro per fem år. Finansieringen beviljas i två rater: högst 210 000 euro för de tre första åren och högst 140 000 euro för de sista två åren.
 2. Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.

Kriterier och riktlinjer för forskardoktorsbidrag

Kriterier

 1. Den sökandens personliga kompetens
 2. Forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde
 3. Den sökandens mobilitet, som stöder ökad självständighet, särskilt kvaliteten av tidigare och planerad mobilitet samt dess mervärde för forskningsplanen och forskarkarriären

Riktlinjer

 1. Forskningsrådet tillämpar en månadslön på högst 3 800 euro som beräkningsgrund då det beviljar bidrag för anställning som forskardoktor. Forskningsrådet godkänner även motiverade forskningskostnader, men finansieringen uppgår till högst 50 000 euro (se Forskningsfinansiering ovan).
 2. Även om en och samma forskningsplats kan omfatta flera forskningsmiljöer anser forskningsrådet att mobilitetskravet inte uppfylls om en forskare byter till en annan forskningsgrupp inom samma forskningsområde inom samma forskningsplats. Detta gäller både förflyttning till en ny forskningsmiljö och mobilitet efter doktorsexamen.
Senast ändrad 7.9.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »