FI EN

Kriterier och riktlinjer för finansiering

Akademiprojektsbidrag

 • Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms med internationell kollegial bedömning (peer review).
 • När det gäller konsortier fäster forskningsrådet särskild uppmärksamhet vid att delprojekten bildar en välbalanserad helhet samt vid konsortiesamarbetets mervärde. Delprojekt i konsortier ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortiets huvudsakliga sökande.
 • Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):
  • initiativ som förnyar vetenskapen
  • stark potential för samhälleligt genomslag
  • främjande av jämställdhet
  • stödja unga och lovande forskare.
 • Forskningsrådets finansiering för ett projekt eller ett konsortium uppgår till totalt högst 700 000 euro; genomsnittsstorleken av enskilda projekt är omkring 500 000 euro.
 • Tumregeln är att forskare med pågående akademiprojektsbidrag inte beviljas ett ytterligare akademiprojektsbidrag. På så sätt vill forskningsrådet se till att så många forskare som möjligt kan få finansiering.

Bidrag för anställning som forskardoktor

 • Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom lägger forskningsrådet vikt vid den sökandes kompetens och förutsättningar att öka sin självständighet under projektets lopp.
 • En absolut förutsättning för att beviljas finansiering är att forskaren har tillräckligt lång erfarenhet av internationell mobilitet. Mobiliteten ska stödja forskarkarriären och genomförandet av forskarens forskningsplan. Forskningsrådet kan även ta i beaktande tidigare internationell mobilitet som skett efter doktorsexamen. En bra målsättning enligt forskningsrådet är att ha erfarenhet av internationell mobilitet som totalt varat minst sex månader. Forskningsrådet vill även framhäva vikten av internationell mobilitet för unga forskares karriärer.
 • Forskardoktorerna ska ha nära anknytning till den finländska forskargemenskapen så att finansieringen gagnar den finländska forskningen och det finländska samhället. Detta innebär att finansieringen ska förvaltas av en finländsk organisation.
 • Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):
  • stödja vetenskapligt lovande forskare som befinner sig i en tidig fas av forskarkarriären och som håller på att bli mer självständiga forskare
  • projektets vetenskapliga kurage och eventuella positiva nytto-/riskförhållande
  • hur det samhälleliga genomslaget framträder ur projektbeskrivningen.
 • Forskningsrådet tillämpar en månadslön på högst 3 500 euro som beräkningsgrund då det beviljar bidrag för anställning som forskardoktor. Också välmotiverade forskningskostnader godkänns.

Bidrag för anställning som akademiforskare

 • De viktigaste finansieringskriterierna är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes personliga kompetens.
 • Forskningsrådet stöder särskilt självständiga forskare med förnyelseförmåga som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär.
 • Forskningsrådet skapar förutsättningar för att akademiforskarna kan genomföra sin forskningsplan genom att bevilja tillräcklig finansiering för forskningskostnader under finansieringsperiodens början. Kostnadsfinansieringen för nya akademiforskare är högst 275 000 euro per tre år. Finansieringsbehovet för den resterande tiden uppskattas alltid från fall till fall.
 • Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):
  • en klart uppåtgående karriär, vilket framgår t.ex. av forskarens högklassiga publikationer, vetenskapliga kurage, internationella nätverk och framgångsrika projektledning
  • initiativ som förnyar vetenskapen och som har ett positivt nytto-/riskförhållande
  • samhälleligt genomslag; kan framgå t.ex. av samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat eller av vetenskaplig informationsspridning.
 • Akademiforskarna måste samarbeta internationellt och ha tidigare mobilitetserfarenhet. I sina forskningsprojekt kan de även inkludera mobilitetsperioder i viktiga utländska forskningsgrupper och -enheter.
Senast ändrad 13.2.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »