FI EN

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljös riktlinjer för septemberutlysningen 2019

 

Vid sitt möte i juni har forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö berett finansieringskriterier och -riktlinjer för septemberutlysningen 2019. Dessa riktlinjer kompletterar Akademins anvisningar i utlysningstextet för septemberutlysningen 2019 samt Akademins styrelses beslutsgrunder.

De sökande ska ha nära anknytning till den finländska forskargemenskapen så att finansieringen gagnar den finländska forskningen och det finländska samhället. Detta innebär att finansieringen ska förvaltas av en finländsk organisation. Forskningsrådet finansierar i regel endast sådana projekt där både den ansvariga ledaren och hens forskargrupp främst arbetar i Finland.

Akademiprojekt

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.  

Akademin befrämjar yngre forskares karriärer samt förbättring av kvalitet och förnybarhet hos forskning och innovationsverksamhet. Detta kan förverkligas genom akademiprojektfinansiering, då förutsätter vi att utöver andra riktlinjer, den sökande har avlagt sin första doktorsexamen högst tio år sedan.

Med konsortier fäster forskningsrådet uppmärksamhet vid samarbetets mervärde, som ska beskrivas i ansökan. Delprojekt i konsortier ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortiets huvudsakliga sökande, eller på andra sätt bidra starkt till projektets genomförande.

Forskningsrådet förutsätter att den ansvariga ledarens lednings- och forskningsuppgifter i projektet har klart specificerats i ansökan.

Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):

 1. initiativ som förnyar vetenskapen

 2. stödjande av projektsökande med lovande karriärer

 3. stark potential för samhälleligt genomslag.

Forskningsrådets typiska finansiering för ett projekt är 500 000 euro. Ett delprojekt i ett konsortium beviljas högst 300 000 euro, medan det hela konsortiet beviljas högst 1 miljon euro.

Enligt Akademins riktlinjer en forskare som har ett pågående akademiprojekt eller pågående bidrag för akademiprofessoranställning ska inte beviljas finansiering för ett akademiprojekt.  Om den sökande har pågående akademiprojektfinansiering som sökande konsortieparten, hen kan beviljas akademifinansiering endast av särskilt vägande skäl.  Om den sökande har pågående bidrag för anställning som akademiforskare, beviljas hen inte finansiering för ett akademiprojekt under de tre första åren av akademiforskarperioden. På så sätt vill forskningsrådet se till att så många forskare som möjligt kan få finansiering.

Forskningsrådet kan bevilja några utvalda akademiprojekt en tvåårig finansiering för riskfyllda projekt, om rådet anser att ett ovanligt högklassigt projekt har både stor potential och stora risker.

Bidrag för anställning som akademiforskare

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom fäster forskningsrådet uppmärksamhet vid den sökandes kompetens.  

Forskningsrådet stödjer forskare med förnyelseförmåga som är eller som är på väg att bli självständiga och som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär. I ansökan ska forskaren beskriva hur projektet stödjer hens självständighet.

Forskningsrådet stöder särskilt de akademiforskare som har tidigare internationell mobilitet. Dessutom fäster forskningsrådet uppmärksamhet vid internationell mobilitet av de forskare som arbetar i projektet.

Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):

 1. en klart uppåtgående karriär, vilket framgår t.ex. av forskarens högklassiga publikationer, vetenskapliga kurage, internationella nätverk och framgångsrika projektledning

 2. djärva initiativ som förnyar vetenskapen

 3. potential till samhälleligt genomslag; kan framgå t.ex. av samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat eller av vetenskaplig informationsspridning.

Forskningsrådet skapar förutsättningar för att akademiforskarna kan genomföra sin forskningsplan genom att bevilja tillräcklig finansiering för forskningskostnader under finansieringsperiodens början. Nya och gamla akademiforskares forskningskostnader finansieras med högst 100 000 euro per år under hela perioden.

Bidrag för anställning som klinisk forskare

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom fästas uppmärksamhet vid den sökandes lämplighet för syften med finansiering för klinisk forskning.

Finansiering för klinisk forskare stöder läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning.

Finansieringsbeslutet grundar sig på forskningens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens och lämplighet. Syftet är att främja kliniska forskarkarriärer och uppmuntra professionella inom hälso- och sjukvården som sysslar med kliniskt arbete att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Forskningsrådet beviljar finansiering för forskningskostnader och 20–50 procents lön. En förutsättning är att 50 procent av den sökandes arbete utgörs av kliniskt patientarbete. Finansieringen beviljas för högst fyra år.

Kliniska forskare kan samtidigt ha akademiprojektsbidrag.

Bidrag för anställning som forskardoktor

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Dessutom lägger forskningsrådet vikt vid den sökandes kompetens och förutsättningar att öka sin självständighet under projektets lopp. 

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter, inklusive internationellt forskarsamarbete och mobilitet. Om forskningsplanen inte innehåller forskarmobilitet måste den sökande motivera varför. En bra målsättning enligt forskningsrådet är att ha erfarenhet av internationell mobilitet som totalt varat minst sex månader. Forskningsrådet vill även framhäva vikten av internationell mobilitet för unga forskares karriärer.

Forskningsrådets övriga forskningspolitiska kriterier i fråga om likvärdiga ansökningar är följande (i prioritetsordning):

 1. stödja vetenskapligt lovande forskare

 2. främja forskarnas självständighet

 3. vetenskapligt kurage inom projektet

 4. hur det samhälleliga genomslaget framträder ur projektbeskrivningen.

Forskningsrådets genomsnittliga finansiering för forskardoktorer är 270 000 euro inklusive löneutgifter och låga forskningskostnader.

Senast ändrad 13.8.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »