Forsknings- och interaktionsplan för egentlig ansökan i RSF-utlysningar

För att säkra enhetligheten och kvaliteten av bedömningen är det viktigt att ansökningarna är jämförbara. De sökande ska därför följa givna anvisningar.

RSF-konsortiets gemensamma forsknings- och interaktionsplan ska täcka hela finansieringsperioden. Planens maximilängd är 19 sidor (Source Sans Pro 12 pt).

Maximilängd för planens sammandrag är två sidor; sammandragets struktur följer forsknings- och interaktionsplanens struktur. Principerna för ansvarsfull vetenskap bör inkluderas heltäckande i ansökan.

Egentlig ansökan: forsknings- och interaktionsplanens struktur

Sammanfattning (executive summary) (högst 2 sidor)

 • Ansvarsfull vetenskap bör beaktas heltäckande också i sammanfattningen

1. Grundtanken bakom projektet, svar på programfrågor A–E

 • hur projektet ger svar på programmets mål och programfrågorna (A–E)
 • vilken ny kunskap projektet tar fram för att nå målen samt hur denna kunskap utnyttjas
 • det mervärde som konsortiets mång- och tvärvetenskapliga samarbete skapar samt vid behov motiveringar för ändringar i konsortiets sammansättning (ändringarna förutsätter alltid att man kontaktar utlysningens kontaktperson före ansökningstidens utgång)
 • önskvärt samhälleligt genomslag.

2. Forskningens vetenskapliga mål och deras motiveringar samt interaktionsmålen

 • forskningsfrågor och hypoteser
 • tidigare forskning om ämnet, konsortiets placering i det internationella vetenskapliga fältet
 • teoribakgrund
 • det mångvetenskapliga samarbetets metodologi
 • förväntade vetenskapliga resultat och potential till genombrott
 • mål för konsortiets interaktionsarbete
 • publiceringsplan.

3. Genomförande, forskningsmetoder och -material efter arbetspaket

 • beskrivning av arbetsplanen skilt för varje arbetspaket, information om hur arbetspaketen hänger ihop med varandra
 • motiveringar för den valda mångvetenskapliga infallsvinkeln
 • presentation av de material och metoder som möjliggör forskningens utformning
 • integrering av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • etiska frågor med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet samt eventuella forskningstillstånd (även planer på att söka tillstånd).

4. Interaktion

 • viktiga aktörer och informationsbehov i fråga om utnyttjandet av forskningsrön
 • interaktionens metoder, kanaler och tajming i olika faser av projektet på ett optimalt sätt från utnyttjarnas perspektiv
 • samarbete med medier, inklusive sociala medier.

5. Konsortiets ansvar och kompetens i fråga om vetenskaplig och samhällelig påverkan

 • konsortieledarens och arbetspaketsledarnas meriter och kompetens
 • kompetens vad gäller förenandet av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • konsortiets ledning, arbetsfördelning och säkrandet av samarbete mellan arbetspaket
 • vid behov en förklaring av varför könsfördelningen är ojämn samt metoder för att främja jämställdheten
 • kritiska punkter för projektets framgång, alternativa sätt att genomföra projektet.

6. Internationellt samarbete och forskarmobilitet

 • internationella kontakter och internationellt samarbete
 • plan för eventuell forskarmobilitet som ska stödja projektets genomförande.

7. Tidtabell och kostnadsberäkning

 • tidtabell för forskningen och interaktionen
 • konsortiets kostnadsberäkning (inkl. bägge finansieringsperioder) och kostnadsmotiveringar efter utgiftsslag
 • kostnader för interaktionsverksamhet.

8. Källförteckning

Har du frågor eller synpunkter?