Forsknings- och interaktionsplan för egentlig ansökan, strategisk forsknings finansiering

För att säkra enhetligheten och kvaliteten av bedömningen är det viktigt att ansökningarna är jämförbara. De sökande ska därför följa givna anvisningar.

RSF-konsortiets gemensamma forsknings- och interaktionsplan ska täcka hela finansieringsperioden. Planens maximilängd är 19 sidor (Times New Roman 12).

Maximilängd för planens sammandrag är två sidor; sammandragets struktur följer forsknings- och interaktionsplanens struktur.

EGENTLIG ANSÖKAN Forsknings-   och interaktionsplanens struktur (högst 19 sidor):

Sammanfattning (executive summary) (högst 2   sidor)

1. Grundtanken bakom projektet, svar på programfrågor A–E

 • hur projektet ger svar på programmets mål och programfrågorna (A–E)
 • vilken ny kunskap projektet tar fram för att nå målen samt hur denna kunskap utnyttjas
 • det mervärde som konsortiets mång- och tvärvetenskapliga samarbete skapar samt vid behov motiveringar för ändringar i konsortiets sammansättning (ändringarna förutsätter alltid att man kontaktar utlysningens kontaktperson före ansökningstidens utgång)
 • önskvärt samhälleligt genomslag.

2. Forskningens vetenskapliga mål och deras motiveringar samt interaktionsmålen

 • forskningsfrågor och hypoteser
 • tidigare forskning om ämnet, konsortiets placering i det internationella vetenskapliga fältet
 • teoribakgrund
 • det mångvetenskapliga samarbetets metodologi
 • förväntade vetenskapliga resultat och potential till genombrott
 • mål för konsortiets interaktionsarbete
 • publiceringsplan.

3. Genomförande, forskningsmetoder och -material efter arbetspaket

 • beskrivning av arbetsplanen skilt för varje arbetspaket, information om hur arbetspaketen hänger ihop med varandra
 • motiveringar för den valda mångvetenskapliga infallsvinkeln
 • presentation av de material och metoder som möjliggör forskningens utformning
 • integrering av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • etiska frågor med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet samt eventuella forskningstillstånd (även planer på att söka tillstånd).

4. Interaktion

 •  viktiga aktörer och informationsbehov i fråga om utnyttjandet av forskningsrön
 •  interaktionens   metoder, kanaler och tajming i olika faser av projektet på ett optimalt sätt från utnyttjarnas perspektiv
 • samarbete med medier, inklusive sociala medier.

5. Konsortiets ansvar och kompetens i fråga om vetenskaplig och samhällelig påverkan

 • konsortieledarens och arbetspaketsledarnas meriter och kompetens
 • kompetens vad gäller förenandet av mångvetenskapliga metoder och resultat
 • konsortiets ledning, arbetsfördelning och säkrandet av samarbete mellan arbetspaket
 • vid behov en förklaring av varför könsfördelningen är ojämn samt metoder för att främja jämställdheten
 • kritiska punkter för projektets framgång, alternativa sätt att genomföra projektet.

6. Internationellt samarbete och forskarmobilitet

 • internationella kontakter och internationellt samarbete
 • plan för eventuell forskarmobilitet som ska stödja projektets genomförande.

7. Tidtabell och kostnadsberäkning

 • tidtabell för forskningen och interaktionen
 • konsortiets kostnadsberäkning (inkl. bägge finansieringsperioder) och kostnadsmotiveringar efter utgiftsslag
 • kostnader för interaktionsverksamhet.

8. Källförteckning

Har du frågor eller synpunkter?