Ansökans delar och innehåll i e-tjänsten (SARA), strategisk forsknings finansiering

Personuppgifter/cv (Personal data/CV)

 • Personuppgifter
 • Examina (senaste först); information om t.ex. föräldraledighet kan fyllas i under      Tilläggsinformation
 • Docenturer och professurer
 • Cv/meritförteckning som bilaga enligt mall, högst två sidor

RSF-Konsortieparter (Consortium parties)

Ansvarspersoner i RSF-Konsortiet (SRC Consortium composition)

 • Vice ledare, ledare för arbetspaket, uppgifter om interaktionsansvarig (namn, e-post, organisation och land)
 • I rullgardinsmenyn väljer man personens roll. Om det gäller ledare för arbetspaketet lägger man till arbetspaketets nummer från rullgardinsmenyn.
 • Läs anvisningarna för RSF-konsortieansökan

Allmän beskrivning (General information)

 • Forskningsplatsens uppgifter
 • Forskningsprojektets titel på engelska och svenska/finska
 • Forskningsområden (minst ett, högst fem)
 • Nyckelord på engelska och svenska/finsk 

Abstrakt (Abstract)

 • Maximilängd 2 500 tecken
 • Kort översikt över forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål, forskningsmetoder och -material samt förväntade resultat och genomslag
 • Läs mer om Abstrakt

Forskningsgrupper (Research teams)

 • Gruppens uppgifter och medlemmar
 • Effektiv arbetstid för gruppens medlemmar

Forskinings och interaktionsplan (Research and interaction plan)

Viktigaste publikationer (Most relevant publications)

 • Högst tio viktigaste publikationer för projektet
 • Sök publikationer i publikationsdatatjänsten VIRTA Se e-tjänstens anvisningar     
 • Du kan också inmata uppgifter om publikationer manuellt. Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)
 • Även delprojektledare kan lägga till publikationer, men konsortiets sammanlagda antal får inte överstiga tio.
 • Sökande ska inte bifoga uppgifter om klassificering i publikationsforum (JUFO).

Samarbetsparter (Collaborators)

 • Specificera projektets samarbetsparter (namn, organisation, land, kort beskrivning av nyttan/fördelen av samarbetet)

Mobilitet (Mobility)

 • Projektets planerade mobilitet i Finland och internationellt, specificerad efter person
 • Läs mer om mobilitetsersättningen i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod
 • Läs mer om mobilitet (akademiprojekt, riktade akademiprojekt och akademiprogram)

Kopplingar (Affiliations)

Andra forskningsinfrastrukturer

Etiska frågor (Ethical aspects)

 • Etiskt tillstånd för projektet (ja/nej)
 • Skyldig till oredlighet i forskningen (ja/nej)
  • Akademin ska låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren.
 • De forskningsetiska frågorna beskrivs under Genomförande, forskningsmetoder och -material i forskningsplanen.
 • God vetenskaplig praxis

Projektets finansiering (Funding for the project) – Enligt totalkostnadsmodellen

 • Finansieringsperiod, effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt (moms)     
 • Löner och övriga kostnader
 • Motiveringar för den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. 

Offentlig projektbeskrivning (Public project description)

 • Maximilängd  1 000 tecken
 • Lättfattlig och klar projektbeskrivning på engelska och svenska/finska
 • Den offentliga projektbeskrivningen hjälper Akademin att sprida information om forskningsprojektet.
 • Läs mera om Den offentliga projektbeskrivningen
 • forskningsprojektets ämne och motivering
 • det material och de forskningsmetoder som ska utnyttjas (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial osv.)
 • var forskningen utförs
 • forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
 • andra intressanta aspekter
 • om relevant, en länk till forskarens webbplats, om den innehåller mer information om ämnet
 • om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet.

Fullmakt (Authorisation)

 • Du kan ge en annan person fullmakt att läsa eller redigera din ansökan.
 • Börja med att skriva in personens namn i fältet.
 • Personen måste ha skapat ett konto i Akademins e-tjänst (SARA).
 • Du kan inte samtidigt ge flera personer fullmakt att redigera samma del av ansökan, och du kan inte själv redigera delen då fullmakten är giltig.
 • Ge inte fullmakt åt dig själv.
 • Läs mer om fullmaktsfunktionen i e-tjänstens anvisningar.

Bilagor

Till ansökan bifogas endast de begärda bilagorna och dessa ska vara enligt anvisningar. Den maximala längden som anges i anvisningarna får inte överskridas. Rubricera tydligt varje dokument eller del av dokument (t.ex. CV [namn], Publications [N.N.]), detta underlättar bedömarnas arbete. Bilagorna upprättas på engelska och de bifogas ansökan i pdf-format i e-tjänsten vid punkten Bilagor. Undantag är konsortieledarens och delprojektledarnas meritförteckningar, vilka bifogas ansökan vid fältet Personuppgifter/cv. För varje person bifogas merit- och publikationsförteckning endast en gång, trots att personen skulle ha flera roller i konsortiet. Sökande ska inte bifoga uppgifter om klassificering i publikationsforum (JUFO).

Obligatoriska bilagor

Konsortiets ledare

 • Rubricera dokumenten och/eller olika sidor i dokumenten tydligt (exempelvis då filen innehåller både CV och publikationsförteckning eller uppgifter om flera personer)
 • Meritförteckning/CV bifogas ansökan under fliken Personuppgifter/CV (Personal data/CV), längd högst två sidor, namnges enligt formen [efternamn]_cv
 • Förteckning över de 10 viktigaste publikationerna, högst en sida (kan innehålla en länk till en längre publikationsförteckning). Bilagan namnges enligt formen [efternamn]_pub
 • Datahanteringsplan: gör planen med hjälp av DMPTuuli eller enligt anvisningar på Akademins webbplats (1–3 sidor).
 • meritförteckningar från ledare som inte fungerar som ledare för delprojekt samt från interaktionsansvarig (var och en högst två sidor) och förteckningar över de 10 viktigaste publikationerna (högst 1 sida) i samma fil. Dessa högst 3-sidiga bilagor namnges enligt formen [efternamn]_cv_and_pub
 • meritteckning för vice konsortieledare (högst 2 sidor) och en förteckning över de 10 viktigaste publikationerna (högst 1 sida), namnges enligt formen [efternamn]_cv_and_pub

Ledare för delprojekt

 • Meritförteckning/CV bifogas ansökan under fliken Personuppgifter/CV (Personal data/CV), längd högst två sidor. Bilagan namnges enligt formen [efternamn]_cv
 • Förteckning över de 10 viktigaste publikationerna, högst en sida (kan innehålla en länk till en längre publikationsförteckning). Bilagan namnges enligt formen [efternamn]_pub

Fallspecifika bilagor

Ledare för konsortium och/eller delprojekt

 • Utlåtande av etisk kommitté eller djurförsöksnämnden.
 • Inbjudan från utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det utförs utomlands; rekommendationsbrev får inte bifogas ansökan.
 • Progressrapport om projekt som sökande lett och som finansierats av Akademin och som man ännu inte har lämnat slutrapport om.
 • Samarbetsavtal (letter of commitment) från samarbetspartner som nämns i ansökan.
 • Redogörelse över erhållet statsstöd (organisationer som utövar finansiell verksamhet)

Har du frågor eller synpunkter?