Forskningsplanens struktur: bidrag för anställning som forskardoktor eller klinisk forskare

Forskningsplanens längd är högst tolv sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm.  Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten (namn årtal). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Forskningsplanen kan också lämnas in som bilaga, då anvisningar ovanpå samt forskningsplanens struktur ska följas. För att göra den vetenskapliga bedömningen lättare, rekommenderar vi att forskningsplanen skrivs i e-tjänsten på fliken Forskningsplan.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna om hur du fyller i planskissen finns på vår webbplats: E-tjänstens anvisningar

1.Syfte och mål

1.1.    Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter:

 • hur projektet anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • Forskningens utgångspunkter samt syften och mål.

1.2.    Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

1.3.    Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse:

 • Forskningens inverkan inom forskarvärlden.
 •  Projektets nyhets- och/eller mervärde för vetenskapen.

 

2. Genomförande

2.1.    Arbetsplan och tidtabell:

 • Detaljerad beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data.
 • Beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade.
 • Tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables).

2.2.    Forskningsdata, -material, -metoder och -miljö:

 • Data och material som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk, med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights, IPR).
 • Forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet.
 • Beskrivning av den lokala, nationella och/eller internationella forskningsmiljön inkl. forskningsinfrastrukturer. Ange infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

2.3.    Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet:

 • Kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker och alternativa sätt att genomföra projektet.

3. Sökande och samarbetsparter

3.1.    Sökandes meriter som är centrala för projektet:

 • Sökandes meriter som är centrala för projektet.
 • Hur projektet anknyter till den sökandes tidigare forskning eller till övrig forskning.
 • Främjande av den sökandes forskarkarriär och självständighet inom projektet.

3.2.    Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet:

 • Nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande, samt deras meriter.
 • Motiveringar för valet av samarbetsparter.

4.Ansvarsfull vetenskap

4.1.    Forskningsetik:

 • Etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • Eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd.
 • Läs mer om etiska frågor.

4.2.    Främjande av öppen vetenskap:

 • Publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access).
 • Datahanteringsplan (som skild bilaga) som stöder fortsatt användning av data.
 • mer om öppen vetenskap.

4.3.    Främjande av jämställdhet och lika behandling:

5. Effekter och genomslag i samhället

5.1.    Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen:

 • Kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället.
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens genomslag.

5.2.    Beaktande av principerna för hållbar utveckling:

 • Kort beskrivning av hur projektet främjar ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet.
 • Läs mer om hållbar utveckling.

6.Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i forskningsplanen överlag.

 

Har du frågor eller synpunkter?