Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland

Denna tabell används både för ansökan om finansiering av forskningskostnader i forskningsprojekt och av forskare samt för bidragsformen Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal (mobilitet till Finland).

Kortvariga besök:

Stipendium inklusive ersättning för logi: 80–185 euro/dygn (innehåller ett personligt stipendium på 39 euro och högst 147 euro ersättning för logi)

 

Besök som varar längre än en månad, inkl. ersättning för logi:

Magister eller motsvarande nivå 1 600–1 800   euro/mån.

Doktor eller motsvarande nivå 1 800–2 500 euro/mån.

Professor 2 500–4 100 euro/mån.

Särskilt högklassiga gästprofessorer kan beviljas högre stipendium än det som uppges här.

Anvisningar för finansieringen inom forskningsprojekt:

  • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid. Sen sijaan Suomessa työskenteleville EU-maiden kansalaisille ei makseta apurahaa. Suomessa työskennellessään heidän tulee olla palvelussuhteessa suorituspaikkaan.
  • Stipendierna söks i Akademins e-tjänst under Övriga kostnader. Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Anvisningar för finansieringen för mobilitet till Finland (septemberutlysningen):

  • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid.
  • Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats.

Vi rekommenderar att forskningsplatsen och stipendiaten kontaktar skatteförvaltningen för att ta reda på vilka skattepåföljder stipendiet kan ge upphov till.

 

Beräkning av stipendier för mobilitet från finland baserad på internationella avtal

Stipendier för mobilitet från Finland kan sökas årligen endast i september inom bidragsformen Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal. De personliga stipendierna grundar sig på Finlands Akademis avtal med internationella samarbetspartner. Se septemberutlysningens utlysningstext för bidragsformens anvisningar och särskilda villkor.

Land/Område

Forskaren får inte annat stipendium eller annan   lön (euro/mån)

Forskaren får annat stipendium eller dellön   (euro/mån)

Forskaren får full lön (euro/mån)

Sydafrika

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Indien

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Italien

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Japan

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Kina

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Tyskland

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Taiwan

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

USA

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Ryssland   (Moskva)

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Ryssland   (övrigt)

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Övriga

1 000–2 300

500–1 700

300–1 000

Då mobilitetsstipendiet bestäms kan beloppet höjas med

  • 15 procent, om forskaren har disputerat och inte får annan lön eller annat arvode
  • 20 procent, om forskaren försörjer barn
  • högst 20 procent, om den lokala kostnadsnivån är exceptionellt hög och forskaren inte får annan lön eller annat arvode.

Exceptionella fluktuationer i valutakurser kan beaktas i beräkningen av stipendiebeloppet.

Stipendiet för mobilitet från Finland är avsett för att täcka boende- och levnadskostnader i mållandet. Finansiering kan även beviljas för resekostnader. Resekostnaderna anges under Resekostnader i e-tjänsten. Om forskaren och forskarens familj vistas utomlands minst sex månader kan finansiering sökas också för familjens resekostnader.

Denna finansiering följer inte totalkostnadsmodellen. Finansieringen betalas antingen som ett stipendium direkt till forskaren eller som ett bidrag via forskningsplatsen.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats. Mer information om beskattningen av stipendier finns på skatteförvaltningens webbplats och i PM av den 27 januari 2010: Den nya universitetslagen och internationella situationer.

Har du frågor eller synpunkter?