Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland

Denna tabell används för att fastställa levnadskostnadernas andel av anslaget i samband med mobilitetsutlysningen som grundar sig på Akademins bilaterala avtal: Mobilitetsinbjudan till Finland från Taiwan eller Ryssland.

Kortvariga besök:

 • Stipendium inklusive ersättning för logi: 80–190 euro/dygn (innehåller ett personligt stipendium på 43 euro och högst 147 euro ersättning för logi)

Besök på en månad eller längre inklusive ersättning för logi:

 • magister eller motsvarande nivå: 1 700–2 000 euro/mån.
 • doktor eller motsvarande nivå: 2 000–2 800 euro/mån.
 • professor: 2 800–4 100 euro/mån.

Särskilt högklassiga gästprofessorer kan beviljas högre stipendium än det som uppges här.

Om besöket består av flera korta perioder, används ovan nämnda månadstabell vid beräkningen av levnadskostnadernas andel.

Den anslagsandel som är avsedd för levnadskostnader söks under Övriga kostnader på ansökningsblanketten. Under Resekostnader kan man dessutom ansöka om finansiering för resekostnader.

Forskningsplatsen kan betala den anslagsandel som är avsedd för levnadskostnader i form av stipendium, kostnadsersättningar eller på något annat sätt enligt forskningsplatsens regler.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats.

Vi rekommenderar att forskningsplatsen och stipendiaten kontaktar skatteförvaltningen för att ta reda på vilka skattepåföljder stipendiet kan ge upphov till.

Beräkning av stipendier för mobilitet från Finland baserad på internationella avtal

Denna tabell används för att fastställa storleken på det personliga stipendiet eller levnadskostnadernas andel av anslaget vid följande mobilitetsutlysningar som grundar sig på Akademins bilaterala avtal:

 • Mobilitetsstipendium från Finland till Japan, Taiwan eller Ryssland
 • Mobilitetssamarbete med Indien, Kina eller Tyskland
 • Mobilitetsseminarier med Japan eller Kina.

Se septemberutlysningens utlysningstext för anvisningar och särskilda villkor.

Land eller område

Forskaren får inte annat stipendium eller annan lön (euro/mån)

Forskaren får annat stipendium eller dellön (euro/mån)

Forskaren får full lön (euro/mån)

Indien

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Japan

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Kina

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Tyskland

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Taiwan

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Ryssland (Moskva)

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Ryssland (övrigt)

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Då mobilitetsstipendiet bestäms kan beloppet höjas med

 • 15 procent, om forskaren har disputerat och inte får någon annan lön eller annat arvode
 • 20 procent, om forskaren försörjer barn
 • högst 20 procent, om den lokala kostnadsnivån är exceptionellt hög och forskaren inte får någon annan lön eller annat arvode.

Mobilitetsstipendiet eller den anslagsandel som är avsedd för levnadskostnader täcker boendekostnader och andra levnadskostnader i mållandet. Finansieringen söks under:

 • Stipendium, om det är fråga om Mobilitetsstipendium från Finland till Japan, Taiwan eller Ryssland
 • Övriga kostnader, om det är fråga om Mobilitetssamarbete med Indien, Kina eller Tyskland eller Mobilitetsseminarier med Japan eller Kina.

Under Resekostnader kan man dessutom ansöka om finansiering för resekostnader. Om forskaren och forskarens familj vistas utomlands minst sex månader kan finansiering sökas också för familjens resekostnader.

Mobilitetsfinansieringen följer inte totalkostnadsmodellen. Finansieringen betalas antingen som ett stipendium direkt till forskaren eller som ett bidrag via forskningsplatsen.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats.

Vi rekommenderar att forskningsplatsen eller stipendiaten kontaktar skatteförvaltningen för att ta reda på vilka skattepåföljder stipendiet kan ge upphov till.

Har du frågor eller synpunkter?