Ansökans delar och bilagor: för forskaren och forskningsgruppen

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst samt av pdf-bilagor. Som sökande har du rätt att göra din ansökan på svenska eller finska, men vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning.

Ansökans delar och innehåll i e-tjänsten (SARA)

Personuppgifter (Personal data)

 • Personuppgifter
 • Examina (senaste först); information om t.ex. föräldraledighet kan fyllas i under Tilläggsinformation
 • Docenturer och professurer

Cv/meritförteckning

Konsortieparter, om konsortieansökan (Consortium parties)

Allmän beskrivning (General information)

Abstrakt (Abstract)

 • Maximilängd 2 500 tecken inklusive mellanslag
 • Kort översikt över forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål, forskningsmetoder och -material samt förväntade resultat och genomslag
 • Läs mer om abstrakt.

Forskningsplan (Research plan)

Viktigaste publikationer (Most relevant publications)

 • Högst tio av dina egna viktigaste publikationer med tanke på projektet; högst 20 publikationer för konsortieprojekt
 • Sök publikationer i publikationsdatatjänsten VIRTA. Se också e-tjänstens anvisningar.
 • Du kan också inmata uppgifter om
  publikationer manuellt. Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)

Mobilitet (akademiprojekt, akademiprojekt med särskild inriktning, akademiprogram)

 • Projektets planerade mobilitet i Finland och internationellt, specificerad efter person
 • Läs mer om mobilitet.

Mobilitet (akademiforskare och forskardoktor)

 • Mobilitetskriteriet (Mobility requirement): Efter doktorsexamen ska du ha en minst sex månader lång nationell eller internationell mobilitetsperiod, som ska motiveras i forskningsplanen. Alternativt har du bytt forskningsmiljö. Läs mer om mobilitetskriteriet.
 • Motiveringar om man inte uppfyller mobilitetskriteriet på grund av covid-19-epidemin. Ett intyg över att mobiliteten har förhindrats ska fogas till ansökans tilläggsuppgifter efter ansökningstidens utgång.
 • Annan mobilitetsperiod efter doktorsexamen
 • Mobilitetsperiod som planeras under projektets lopp och hur den stöder forskningens genomförande
 • Läs mer om mobilitet.

Samarbetsparter (Collaborators)

 • Specificera projektets samarbetsparter (namn, organisation, land, kort beskrivning av samarbetet (på begäran))
 • Samarbetsparternas meriter som är centrala för projektet samt motiveringar för valet av samarbetsparter beskrivs i forskningsplanens punkt 3.2.
 • Till ansökan kan vid behov bifogas en samarbetsförbindelse. Läs mer om samarbetsförbindelsen.

Kopplingar (Affiliations)

Forskningsetik (Research ethics)

 • Etiskt tillstånd för projektet (ja/nej)
 • Skyldig till oredlighet i forskningen (ja/nej). Vi låter bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen.
 • De forskningsetiska frågorna beskrivs under punkt 4.1 i forskningsplanen.
 • Läs mer om de etiska frågorna.

Projektets finansiering, totalkostnadsmodellen (Funding for the project)

 • Projektets finansiering följer totalkostnadsmodellen. Akademins finansieringsandel av forskningskostnaderna uppgår till högst 70 procent.
 • Innan du fyller i kostnadsberäkningen ska du välja forskningsplats på fliken Allmän beskrivning.
 • Forskningsplatsen upprätthåller följande koefficienter: effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt.
 • Uppge finansieringsperioden.
 • Uppge löner och övriga kostnader.
 • Uppge övriga finansiärer och deras finansieringsandelar. Du ska omedelbart meddela oss om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.
 • Motivera den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. Läs mer om forskningsplatsens förbindelse.

Projektets finansiering, 100 % totalkostnadsmodell (Funding for the project)

 • Projektets finansiering följer totalkostnadsmodellen. Akademins finansieringsandel av forskningskostnaderna är 100 %.
 • Innan du fyller i kostnadsberäkningen ska du välja forskningsplats på fliken Allmän beskrivning.
 • Forskningsplatsen upprätthåller följande koefficienter: effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt.
 • Uppge finansieringsperioden.
 • Uppge löner och övriga kostnader.
 • Uppge övriga finansiärer och deras finansieringsandelar. Du ska omedelbart meddela oss om du efter att ha lämnat in din ansökan beviljas finansiering för samma ändamål från en annan källa.
 • Motivera den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Fråga förvaltningen vid din forskningsplats om hjälp då du fyller i budgetuppgifter. Noggrannare anvisningar om finansieringen ges i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. Läs mer om forskningsplatsens förbindelse.

Projektets finansiering, stipendium för mobilitet till Finland (Funding for the project)

 • Innan du fyller i kostnadsberäkningen ska du välja forskningsplats på fliken Allmän beskrivning.
 • Den finländska forskningsplatsen upprätthåller följande koefficienter: effektiv arbetstid, lönebikostnader, omkostnadsandel och mervärdesskatt.
 • Uppge finansieringsperioden. Finansieringsperioden är vanligen den tvåårsperiod då finansieringen kan användas. De planerade besöksdatumen uppges i forskningsplanen (7–360 dygn).
 • Stipendium
 • Övriga kostnader
 • Motivera den finansiering som söks. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Forskningsplatsens förbindelse (vid behov). Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. Läs mer om forskningsplatsens förbindelse.

Lön (akademiprofessor och akademiforskare)

 • Finansieringsperioden på fem år inleds den 1 september.
 • Lönen är enligt utlysningstexten.
 • Bidragen för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare söks för den sökandes egen lön.
 • Forskningsplatsens förbindelse. Försäkra dig om att din forskningsplats (t.ex. universitet eller forskningsinstitut) förbinder sig till att stödja projektet. Läs mer om forskningsplatsens förbindelse.

Forskningskostnader (akademiprofessor och akademiforskare)

 • Preliminär budget (inkl. motiveringar) för forskningsbidrag som söks senare och motiveringar för finansiering som söks nu. Kostnadsberäkningen ska vara realistisk.
 • Akademins finansieringsandel av de totala forskningskostnaderna är högst 70 procent.
 • Akademin har beviljat högst 220 000 euro för en akademiprofessors forskningskostnader.
 • Forskargruppens lön och övriga kostnader

Ansvariga ledarens lön (Salary of principal investigator)

 • Uppge motiveringar om den ansvariga ledarens lönekostnader ingår i finansieringsplanen.
 • Man kan ansöka om finansiering för den ansvariga projektledaren (med vissa begränsningar) för projektledning och/eller forskning.
 • Om ledaren inte har ett fast anställningsförhållande: uppge en plan för ledarens avlöning under finansieringsperioden.
 • Anvisningarna om den ansvariga ledarens lön finns i utlysningstexten under Finansiering som söks och finansieringsperiod.

Arbetstidsarrangemang för klinisk forskare (Work-time arrangements)

 • Kliniskt arbete under projektets lopp och plats där arbetet utförs

Offentlig projektbeskrivning (Public project description)

 • Maximilängd 1 000 tecken inklusive mellanslag
 • Lättfattlig och klar projektbeskrivning på engelska och svenska/finska
 • Vi utnyttjar den offentliga projektbeskrivningen då vi kommunicerar forskningsprojektet till allmänheten. Beskrivningen sparas också på forskning.fi, en nationell portal som sprider information om vetenskaplig forskning som bedrivs i Finland.
 • Läs anvisningarna om projektbeskrivningen.

Fullmakt (Authorisation)

 • Du kan ge en annan person fullmakt att läsa eller redigera din ansökan.
 • Börja med att skriva in personens namn i fältet.
 • Personen måste ha skapat ett konto i e-tjänsten (SARA).
 • En person som fått redigeringsrätt kan redigera de fält i ansökan eller rapporten som fullmaktsgivaren har öppnat för redigering. Du kan inte samtidigt ge flera personer fullmakt att redigera samma del av ansökan, och du kan inte själv redigera delen då fullmakten är giltig.
 • Ge inte fullmakt åt dig själv.
 • Läs mer om fullmaktsfunktionen i e-tjänstens anvisningar.

Mellanrapport

Bilagor (Appendices)

Nedan ges ett exempel på de bilagor som behövs i ansökan om akademiprojektsbidrag (både enskilt projekt och konsortieprojekt).

 

A. Enskild ansökan (inte konsortium)

 • Bilagorna ska vara i pdf-format.

Obligatoriska bilagor

Bilagor i enskilda fall

 

B. Konsortieansökan

 • Bilagorna ska vara i pdf-format.

Konsortieledarens bilagor:

Obligatoriska bilagor:

Bilagor i enskilda fall:

Delprojektledarens bilagor:

Obligatoriska bilagor:

Bilagor i enskilda fall

Lämna in ansökan (Submit application)

 • Du kan lämna in ansökan efter att du har ifyllt eller bifogat alla obligatoriska uppgifter.
 • En röd varningstriangel på fliken betyder att det saknas uppgifter.
 • Du kan komplettera din ansökan medan ansökningstiden pågår. När du sparar ansökan på nytt ersätts den tidigare versionen.
 • Om du vill komplettera ansökan efter att ansökningstiden gått ut måste du kontakta utlysningens kontaktperson.

Har du frågor eller synpunkter?