Tidtabell för reformen

Den nya bidragsformen tas i bruk i höstutlysningen 2022.

Efter ibruktagandet av det nya instrumentet öppnas inga nya utlysningar inom de nuvarande bidragsformerna forskardoktor, akademiforskare eller unga forskargenerationens akademiprojekt. De forskardoktorer, akademiforskare och forskare som fått unga forskargenerationens akademiprojektsbidrag som inlett sin verksamhet i år eller tidigare fortsätter på samma villkor till slutet av finansieringsperioden.

I februari–mars 2022 förde Akademin diskussioner med sina intressentgrupper om de centrala målen i planen och om huvuddragen i den nya akademiforskarfinansieringen. Utifrån diskussionerna beslutade Akademin att man i höst 2022 undantagsvis tillåter ansökningar från forskare som doktorerat första gången för minst två och högst nio år, räknat från den månad när ansökningstiden går ut. I nästa års höstutlysning tillämpas sedan de nya tidsgränserna, 2–7 år sedan första doktorsexamen.

Har du frågor eller synpunkter?